První poselství našeho Spasitele Ježíše Krista

Úterý, 9. listopadu 2010 v 03:00

Hle, čas už je blízko, pro vás, abyste oznámili světu, že spravedlnost padne na ty, kteří Mě odmítají. Avšak moje milosrdenství k těm, kteří následují pravdu mého utrpení na kříži, nezná hranic.

Dávám radost těm z mých následovníků, kteří odolávají pokušením, jimž každodenně čelí. Ostatní, co se k mému učení obracejí zády, jsou slepí k mému slibu, který jsem jim dal, když jsem za jejich hříchy umíral na kříži.

Jsem v hlubokém žalu a cítím se bezútěšně v opuštěnosti, kterou zakouším od mých milovaných hříšníků, za které jsem položil svůj pozemský život.

Země je v tomto čase v hluboké duchovní temnotě. Moji následovníci velmi trpí spolu se Mnou, když hledí na zem plnou hříšníků, kteří se nejen obracejí zády k mému Nebeskému Otci, ale i ke Mně, jenž jsem vytrpěl velkou oběť, abych je zachránil od věčného zatracení.

Zoufám si a pláču hořké slzy zklamání a smutku nad způsobem, jakým jsem byl už podruhé odmítnut. Vyzývám mé následovníky, aby se spojili v tomto čase smutku po celém světě. Musí odložit svou lhostejnost k modlitbě a spojit se Mnou v pomoci těm, jejichž duše byly ukradeny Zlým.

Hříšníci mají ještě čas konat pokání. Není však žádná jednoduchá cesta. Toto pokání musí vyjít ze srdce každého. Nemějte strach jednohlasně pozvednout váš hlas, abyste vyhlásili lásku, kterou mám pro všechny z vás.

Křesťané, muslimové, hinduisté, židé a všechny ostatních víry, odvozené selhávajícím duchem lidstva – naposledy vás všechny vyzývám, abyste otevřeli oči pro pravé Slovo Boha, jenž vám poslal Boží Slovo prostřednictvím svých proroků. Pravda byla napsána a dokumentována ve svatém Slovu Písma svatého, k němuž nikdo nemá právo nic přidávat, pozměňovat, nebo se je pokoušet podle svého vlastního výkladu překrucovat. Existuje jen jeden Bůh. Vyzývám vás všechny, abyste složili své zbraně, otevřeli oči a následovali Mě do věčného života.

Všechny vás tak nesmírně miluji, že jsem pro vás obětoval svůj vlastní život. Už jste na to zapomněli? Skrze mé Boží milosrdenství vás všechny naposledy žádám, abyste se ke Mně navrátili. Skrze moje milosrdenství se vrátím na zem, abych se pokusil vám pomoci nahlédnout do vašich srdcí a hledat v nich Pravdu. Nedovolte podvodníkovi, aby vás zničil. Hledejte Pravdu. Láska – čistá láska – je tou pravou cestou do království mého Nebeského Otce.

Prosím, prosím, nezapomeňte na mé Boží milosrdenství. Já miluji každého jednoho z vás. Proste teď o odpuštění. Podejte Mi své ruce a nechejte Mě, abych vás vedl do království mého Nebeského Otce. Vrátím se už brzy na zem, jak bylo předpověděno. Ten čas mého Druhého příchodu přijde už tak brzy, že mnozí na to nebudou připraveni. Tak mnozí tím budou šokováni a zaskočeni, že nebudou chtít věřit, že se to děje. Mým prorokům již nezbývá mnoho času, aby připravili lidstvo na tuto velkou událost.

Věřící, vyzývám vás všechny, abyste si vzali moje Varování k srdci a šířili všude na světě tuto Pravdu. Vybízejte lidi, aby prosili o mé milosrdenství. Budu se snažit zachránit každou jednotlivou duši, která projeví lítost, byť by to bylo v jejím posledním výdechu.

Avšak nemohu a nikdy nebudu zasahovat do vaší svobodné vůle. Naléhavě vás prosím, abyste poslechli tato má slova a vzali si je k srdci. Všechny vás miluji a prosím vás, abyste se modlili za obrácení před koncem časů, který je téměř u vás. Nepřeji si vylekat mé následovníky, ale všechny vás s naléhavostí úpěnlivě prosím, abyste teď zachraňovali duše. Musíte všem připomínat naléhavost odpoutat vašeho ducha od všech světských zájmů. Místo nich hledejte ctnosti jednoduché pokory, zbavené ega a uctívání idolů.

Obyčejní lidé budou muset být těmi, kdo budou šířit pravdu o mém Druhém příchodu.

Pro rychle se rozmáhající duchovní temnotu, šířenou ateismem, a pro masivní nárůst kultu satanismu v dnešním smutném a nevděčném světě, jsou to právě tyto jednoduché duše, praví věřící, kteří budou muset převzít tuto úlohu.

Modlete se teď za lidstvo, protože svět směřuje do Velkého soužení, jak bylo předpověděno v Písmu svatém. Je to věc svobodné vůle lidí, zda budou připraveni hledat odpuštění svých hříchů, nebo ne. Nesmíte se nikdy bát. Má láska je vždy milosrdná.

Váš Spasitel

Ježíš Kristus