První poselství Panny Marie

Pondělí, 8. listopadu 2010 v 15:30

(Oznamující budoucí proroctví, která mají ještě být přijata vizionářkou, která v tomto okamžiku nemá ani ponětí o tom, o co bude žádána).

Mé dítě, máš zodpovědnou práci a nesmíš se nechat nikým zastavit. Pravda musí vejít ve známost. Jsi vyvolená, abys to vykonala. Mé dítě, buď silná. Obrať se s důvěrou k Bohu a popros o vedení při uskutečňování mého díla.

Máš u sebe všechny svaté, kteří s tebou na tomto díle pracují. Tito svatí (*viz na konci tohoto poselství), které jsi viděla, jsou všichni s tebou, abys s jejich pomocí mohla moje poselství, která neznají hranice, šířit do celého světa, aby se každý o nich mohl dovědět. Jsi vedená, ale neshledáš to lehké, jsi však vytrvalá a snaživá. To, co se stane, bylo už všechno předpověděno. Ty jsi nástrojem při oznámení Božího Slova všem jeho dětem.

Nikdy nezapomeň, že Bůh miluje všechny svoje děti – i hříšníky, kteří Ho urazili. Pros o milosrdenství pro každého jednoho z vás. Svatá rodina se opět sjednotí.

(Přestávka… na tomto místě jsem byla překvapená, takže jsem se zeptala Matky Boží: „Porozuměla jsem dobře této části?“ Něžně se usmála a pokračovala…)

Ano, je to správně. Vezmi své pero a rozšiřuj Pravdu, dokud není příliš pozdě.

Tato poselství jsou božského původu a musí být respektována. Důvěřuji ti, že zajistíš, aby byla účinným způsobem předána nevěřícnému světu. Je nanejvýš důležité, abys zůstala silná pro potřeby mého Syna. Já vím, že pro Něj, s Ním a kvůli Němu trpíš. Raduj se, protože je to dobré. Jsi požehnaná, mé dítě, že jsi byla vybrána pro tuto práci. Zůstaň silná.

Každý den se modli o vedení. Postupem času se staneš silnější. Neboj se, jsem s tebou a tvou rodinou každý den. Jsi naplněna Duchem Svatým, takže budeš moci odhalit pravdu o plánu mého Otce na zemi.

Mé dítě, odhoď všechny pochybnosti stranou. Ty si nevymýšlíš tato božská poselství. Předpovědi v Písmu se naplňují.

Modli se za všechny Boží děti. Můj drahý milovaný Syn je každý den tolikrát zraňován. Je mučen hříchy lidí. Jeho utrpení dosáhlo od času jeho smrti na kříži bezpříkladné intenzity.

Máš energii a ducha, které jsou zapotřebí, abys s Boží pomocí vykonala své poslání. Tvoje očista je ukončená a ty jsi teď připravená k boji, jenž tě očekává.

Teď jdi, mé dítě. Obleč si svou zbroj. Stůj se vztyčenou hlavou a pomáhej v boji se Zlým. Nezoufej si, čas od času, budeš-li se cítit izolovaná. Máš všechny anděly a svaté – včetně sv. Jana Pavla II., svatou Faustinu a svatého Josefa – kteří tě povedou na každém kroku tvé cesty.

Mé dítě, děkuji za víru, jakou jsi ukázala. Jsi bojovníkem a jsi velmi milována Bohem Otcem, a mým vroucně milovaným Synem. Jsi sjednocená s Ježíšem a tvé ruce jsou vedeny Duchem Svatým.

Jdi nyní, mé dítě, k práci a použij v tomto nejdůležitějším čase lidských dějin všechny dostupné prostředky, které máš k dispozici.

Nechť ti Bůh žehná, mé dítě.

Tvoje milující Matka v Kristu

Matka, Královna země

(*) Jmenované osoby jsou obrazy různých svatých, které se vizionářce ukázaly během soukromého zjevení, avšak ona v té chvíli neměla ponětí o tom, kdo to byli, dokud, později, nebyli jmenováni – např. papež Jan Pavel II., sv. Faustina, svatý Josef – a dvě další postavy, které zůstaly neidentifikovány.