Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země

Proroctví o tom, že se naše Zem začne točit rychleji – jedno z prvních znamení před Druhým Příchodem Krista.

PRVNÍM ZNAMENÍM BUDE RYCHLEJŠÍ OTÁČENÍ ZEMĚ. DRUHÉ ZNAMENÍ SE TÝKÁ SLUNCE, BUDE NARŮSTAJÍCÍ HROZBOU, JASNĚJŠÍ A ZAČNE ROTOVAT

úterý, 12.11.2013 – 20:30 hod.

Má vroucně milovaná dcero,
jak se můj čas blíží, mnozí budou spát, ale ti, kdo jsou požehnáni, s očima otevřenýma mému Světlu, poznají znamení. Dostanou také požehnání, aby se připravili a jen ti, kteří se Mě budou držet, dokážou přestát změny.
Čím více se blíží den mého slavného příchodu, tím více lidí, kteří říkají, že Boha milují, se bude ode Mne vzdalovat. Dokonce i ti, kteří říkají, že jsou svatí a vyvyšují se v hierarchii mé církve na zemi, nebudou schopní poznat Pravdu. Neuvidí ji, protože budou příliš zaměstnáni vyřizováním různých záležitostí a účastí na obřadech, které Mě budou urážet.
Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země. Druhé znamení se týká Slunce, bude rostoucí hrozbou, jasnější a začne rotovat. Vedle něj uvidíte druhé slunce. Potom počasí přivodí chvění světa a změny se projeví zničením mnoha částí země. Tyto tresty – a bude jich mnoho – zbaví lidstvo jeho arogance tak, že duše budou úpěnlivě prosit o Boží milosrdenství. Nic jiného nepohne kamennými srdci těch, kteří vyloučili Boží lásku ze svých životů.
Hřích lidstva bude rychle narůstat a hřích modlářství natřikrát ovine Zemi. Pohanství, oděné jako královská monarchie, pronikne do mé církve na zemi. Když bezvěrci přijmou mou církev, nebude to k uctívání Boha. Když pohané, ateisté a jiní nevěřící, kteří navenek odmítají Boží existenci, přijmou mou církev, nebude to přede Mnou, Ježíšem Kristem, před nímž pokleknou. Až má církev prohlásí, že vítá všechny, nenechejte se napálit. Nebude to znamenat, že vítají pohany v mé církvi, aby se mohli klanět před mým svatostánkem. Ne, bude to přehlídka modlářství, podnícená hříchem pýchy přede Mnou ke znesvěcení posvátnosti a nejsvětějších svatostánků. Na mé oltáře budou staveny pohanské symboly a od nic netušících shromážděných bude vyžadováno, aby se jim klaněli a přijali své spolubratry a sestry slušně a šlechetně. Všichni budou žádáni, aby zapřeli Pravdu a tak uvítali falešné věřící, kteří pošlapou mé oltáře. Pak dopadne Boží ruka.
Války se rozšíří, zemětřesení otřesou čtyřmi kouty světa a hladomor sevře lidstvo a každé ohavné gesto a urážka vůči Bohu vyústí v strašný trest. Když ti, kdo přijmou moje milosrdenství, povedou moji církev – každý démon bude proklínat tyto Boží děti. Na jejich ochranu Bůh zasáhne a běda těm, kteří plivnou do tváře svého Stvořitele.
Čas nadešel. Ti, kdo Mě proklínají, budou trpět. Ti kdo Mě budou následovat, přežijí toto pronásledování až do dne, kdy přijdu a vezmu je do své milosrdné náruče. A potom jen ti, kdo zbudou, protože odmítli moji ruku milosrdenství, budou ponecháni šelmě, kterou zbožňovali a u níž hledali potěšení.
Tak mnoho lidí Mě bude odmítat až do samého konce. Dvě třetiny na Mne budou plivat, bojovat s mým zásahem a křičet na Mne všechny možné sprostoty. Jak se ten den více a více blíží, nenávist ke Mně bude viditelná všem. Dokonce i ti, kteří dělají na svět dojem, že Boha ctí, budou Mě v tichosti proklínat.
Den, kdy bude podvod šelmy odhalen, aby jej všichni viděli, bude dnem, na který nikdo nezapomene. Protože v ten den, kdy svět spatří podvodníka, antikrista, povstat s mou korunou na hlavě – oděn do červeného roucha – bude dnem, kdy se oheň bude řinout z jeho úst. A jak ta hrůza konečně vyjde najevo, obklopí jej oheň a všichni, kdo mu přísahali věrnost, budou vrženi do propasti. A pak přijdu, jak jsem vám řekl. Pozvednu svou církev a přivedu svět do jednoty se svatou vůlí mého Otce a konečně zavládne pokoj.
Vše, co jsem vám pověděl, je pravda. Vše, co se stane, se stane, jak jsem vám řekl. Stane se to rychle, neboť i přes můj hněv, vyvolaný pokrytectvím a nevděčností člověka, přicházím jen ukončit toto utrpení. Přicházím, abych zachránil všechny hříšníky, ale mnozí nebudou chtít být zachráněni.
Buďte silní, moji milovaní následovníci, protože ochráním všechny hříšníky, kteří přijmou moji ruku milosrdenství během Varování. A tak všechny Boží děti, věřící i nevěřící budou zahrnuti do tohoto velkého zásahu z nebes. Ale po tomto čase Boží anděl oddělí dobré od zlých. Času je málo.

Váš Ježíš


V světovýh médiích jsme se mohli dozvědět, že za celý rok 2020 bylo zaznamenaných 28 nejkratších dní v historii měření.——————————————————————————————————————————————————–

Zem velmi spěchá se vstupem do roku 2021, proto se točí mnohem rychleji. Proč se to dějě?

Za celý rok 2020 bylo na pozadí historie měření zaznamenaných už 28 nejkatších dní. Nikdy v předcházejících létech se nic podobného nestalo. Odtud pochází vtip, že nejen my, ale i zem se chce s tímto strašidelným rokem rozloučit co nejdřív.

Zdro ČT24: Země se začala otáčet rychleji. Díky tomu byl v roce 2020 vůbec nejkratší den v dějinách měření

—————————————————————————————————————————————————-

Zem se zrychlila. Rok 2021 může být nejkratší za posledních několik destetiletí

Vědci také zaznamenali, že v létě 2020, konkrétně 19. července, byl ten úplně nejkratší den v historii – byl o 1,4602 milisekundy kratší než standardní běžný den.

https://www.svethardware.cz/zeme-se-po-letech-zpomalovani-zacala-tocit-rychleji/54014

——————————————————————————————————————————————————–

Země se otáčí nejrychleji za posledních 50 let.  (možná budeme muset „odečíst“ sekundu)


Země se otáčí nejrychleji za posledních 50 let.

https://nedd.tiscali.cz/zeme-se-otaci-nejrychleji-za-poslednich-50-let-citite-se-jako-na-kolotoci-502597

https://vtm.zive.cz/clanky/otaceni-zeme-kolem-osy-po-desetiletich-zpomalovani-zrychluje-vedci-hledaji-pricinu/sc-870-a-207881/default.aspx