Působením ďábla se v mých očích stáváte nečistými

Sobota, 8. března 2014 v 13:37

Má vroucně milovaná dcero, moc Ducha Svatého je v této době ve světě v plné síle skrze tato poselství. Tak jako zesílila nenávist, kterou má Satan k lidstvu po celém světě, tak také vzrostla moc Ducha Svatého a s plnou silou udeří na centrum zla.

Vždy mějte na paměti, že v bitvě mezi Bohem a Satanem jde o duše lidí. A zatímco je mým Otcem na lidstvo vylita všechna moc a milosti – Zlý se dopouští na duších všemožných bezbožných skutků a jednání. Mnozí lidé si nepřipouštějí to, co se děje, a žel, mnozí se Satanovi dobrovolně odevzdají tím, že otevřou své duše a dovolí mu do nich vstoupit.

Nějaký čas může trvat, než se Satan v duších projeví a těm, kdo neustále vyhledávají smíření skrze Mne, Ježíše Krista, budou dány milosti mu odolat a ubránit se, aby nepodlehli činům, které mohou vést k naprosté mravní zkáze. Všechny vás naléhavě vybízím, abyste se modlili za duše, které padnou za oběť ohavným Satanovým plánům a záměrům. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (139):

Za sílu porazit zlo

Drahý Ježíši, ochraňuj mě od ďáblova zla.

Pokryj mě a všechny, kdo jsou slabí a bezbranní v jeho přítomnosti, svou vzácnou Krví.

Dej mi odvahu se ho zříct a každý den mi pomáhej se vyhnout všem jeho pokusům na mne útočit jakýmkoli způsobem. Amen.

Prosím, neignorujte mé varování o nebezpečích zaplést se s ďáblem tím, že podlehnete jeho hříšným způsobům. Budete-li napodobovat jeho způsoby, jimiž jsou i lhaní, nevázanost, působení bolesti ostatním a šíření pomluv o svých bližních, pak budete vědět, že vás zhltl a bude to pouze skrze Mne a milosti, které vám poskytnu, že se dokážete zbavit sevření, kterým vás ovládá.

Vždy volejte ke Mně, Ježíši Kristu, když ve svém srdci víte, že se vlivem ďábla stáváte nečistými v mých očích.

Váš Ježíš