Ráj, stvořený mým Otcem pro jeho děti, jim má být konečně vrácen v celé své původní slávě

Neděle, 16. března 2014 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, když se Slovo mým narozením stalo Tělem, znamenalo to, že se svaté Boží Slovo zhmotnilo, jak bylo předpověděno v Knize mého Otce.

Slovo Boží je velmi jasné a nemění se. Potrvá na věky. Každý, kdo trhá Boží Slovo na kusy a pozměňuje ho, aby vyhovovalo jemu nebo ostatním, je vinen kacířstvím. Když jsem přišel na svět, Boží děti – a zvláště jeho učení služebníci v jeho chrámech na zemi – znali proroctví obsažená v Knize mého Otce. Nebylo žádným tajemstvím, že můj Otec poslal Mesiáše, aby vykoupil lidstvo a tato skutečnost byla vyučována v chrámech a zahrnuta do každého čtení Písma svatého. Vše, co pochází od mého Otce, je Pravda. On nelže. Slovo Boží je vytesáno do kamene. To, co řekl můj Otec na počátku, se stane. To, co slíbil, se vyplní bez ohledu na to, zda lidstvo tuto skutečnost přijme nebo ne.

Můj Otec dal světu své Slovo, pak skrze mé narození své Tělo – svého jediného Syna, Ježíše Krista – a potom člověku slíbil věčnou spásu. Každé slovo obsažené v Bibli svaté, jak bylo předáno v její původní podobě, včetně Knihy Zjevení, je Pravda. Proto slib mého Otce světu, že pošle svého Syna znovu – tentokrát pouze soudit živé i mrtvé – nesmí být nikdy odmítnut. Období před tímto slavným dnem bude bouřlivé a podrobnosti o době vedoucí k mému Druhému příchodu jsou obsaženy v Knize Zjevení, jak byly nadiktovány Janovi andělem Pána.

Říkat, že přijímáte jednu část Knihy mého Otce a tu druhou ne, je popíráním Božího Slova. Nemůžete přijmout jednu část Pravdy a zbytek Božího Slova prohlásit za lež. Kniha Pravdy byla zvěstována Danielovi a pak po částech dána Janu Evangelistovi. Většina z toho, co je obsaženo v Knize Zjevení, se má ještě vyjevit. Mnozí lidé se obávají jejího obsahu a z toho důvodu se jej budou snažit popírat, protože Pravda je hořkou pilulkou ke spolknutí. A přesto Pravda, je-li přijata, je něčím, co můžete pochopit velmi snadno, protože s ní přichází jasnost. Jasnost způsobí, že se můžete mnohem snadněji připravit, a s pokojem v duši a s radostí v srdci, protože víte, že přicházím obnovit svět. Pochopíte, že ráj stvořený mým Otcem pro jeho děti, jim má být konečně vrácen v celé své původní slávě.

Žádný člověk nemůže skutečně porozumět Knize Zjevení, protože ne každá událost je zaznamenána podrobně nebo v posloupnosti, a ani neměla být. Ale vězte toto: Můžete si být jisti, že toto je doba, kdy vláda Satana zanikne, a jakmile dosáhne svého konce, uvalí na Mne všechny druhy trestu. Udělá to tím, že infiltruje moji církev zevnitř. Ukradne Mi duše a znesvětí mé Tělo, nejsvětější eucharistii. Ale Já jsem církev a povedu svůj lid. Satan Mě nemůže zničit, protože to není možné. Avšak může zničit mnoho duší tím, že je podvede, aby uvěřili, že on je Mnou.

Stejně jako byl svět připravován na můj První příchod, je nyní stejně tak připravován na můj Druhý příchod. Vy, kdo Mi odporujete v mém úsilí zachránit duše a přidáváte se k mým nepřátelům, vězte toto: Nikdy nezvítězíte nad Boží mocí. Nikdy nezničíte Slovo. Nikdy vám nebude dovoleno zůstat stát, znesvětíte-li mé Tělo.

Až se vyplní proroctví, která jsou obsažena v Knize Zjevení, nesmíte si nikdy zoufat, neboť buďte ujištěni, že Boží láska k svým dětem je taková, že se tvrdě vypořádá se svými nepřáteli a bude usilovat přivést všechny své děti, které přijímají Mě, jeho jediného Syna, do svého božského přístavu pokoje. A zatímco nepřátelé Boha pod maskou osobního kouzla a klamu budou mnohým krást duše, hodně lidí bude pohrdat pravým Božím Slovem.

Vy, kdo jste požehnaní předvídavostí, nebojte se mých nepřátel, ale Božího hněvu, protože sestoupí na ty, kdo se snaží krást duše těch, kteří nejsou o nic moudřejší, pokud jde o to, co se děje.

Boží láska je všemocná a jeho věrnost k přežití každé osoby je nekonečná. Ale jeho trest pro jeho nepřátele je stejně nelítostný jako definitivní.

Váš Ježíš