Revolta arabského světa – tři světoví vůdci budou zavražděni

Čtvrtek, 17. února 2011 v 23:45

Má vroucně milovaná dcero, dnes jsem naplněn radostí, neboť tato důležitá série poselství, určených celému lidstvu, je teď připravena k vydání tiskem. Už brzy zjistíš, že všechny země vyhledají tato poselství. Neznepokojuj se o své bezpečí, neboť Já vždy ochráním tebe a tvou rodinu. I když jsem plný lásky k tobě, mé dítě, moje srdce se láme hlubokým zármutkem pro utrpení, které způsobují prohnané společnosti, chystající spiknutí k převzetí mnoha zemí.

Provedou to tak, že chytře odstraní vůdce (*). Potom nabídnou pomoc. Pak si budou kupovat přátelství nových režimů, dokud je nedostanou pod svou kontrolu. Tato nová kontrola bude horší, než samotní mocichtiví diktátoři, kteří byli svrženi ve jménu svobody.

Všímej si, s jakou rychlostí se teď bude arabský svět sjednocovat proti mému židovskému národu. Pozoruj, jak všichni jeho spojenci od něj odpadnou a ponechají jej bez ochrany.

Moje dcero, až se Varování uskuteční, potom, co dojde k obrácení, mému Slovu bude nasloucháno ochotněji. Tehdy nastane čas pro mé svaté následovníky, aby se jednotně postavili na odpor proti tyranii, která zavládne v západním světě, zejména v Evropě. Bojujte za vaše právo k modlitbě. Když to neuděláte, tak to nebude nábožensky motivovaná válka, ale válka vyhlazovací.

Už brzy budou krátce po sobě zavražděni tři světoví vůdci, jeden po druhém. Pamatuj si, že každý jeden z nich bude zavražděn spikleneckou ďábelskou skupinou, patřící k organizacím, které náleží k subkulturám, vládnoucích ve všech národech, i když se ze zbabělosti nezviditelňují. Ale nebudou se dlouho skrývat. Až si zabezpečí moc, budou se snažit upoutat vaši pozornost a vyžadovat respekt.

Varování pomůže zachránit všechny moje děti, ať už jsou kdekoliv. Obrácení, které je mým darem, bude umožněno dokonce i těm, které kují spiklenecké plány k získání vlády nad zemí, která patří Bohu. Kdyby jen mohly pochopit, že tato moc jim nikdy nebude patřit, tak by se zastavily. Jsou však zaslepené.

Vícero mých andělů (**), kteří jsou teď na zemi přítomní jako lidské bytosti, pomohou ukázat těmto ubohým, svedeným duším Pravdu. Mnohé se obrátí, jiné však ne.

Moje dcero, jdi a rychle rozšiřuj toto Slovo. Máš jen týdny. Využij každý prostředek, který máš k dispozici. Ukaž odvahu. Udělej skutečně všechno, co můžeš, abys umožnila všem mým dětem, všem národům, pochopit význam mého výjimečného daru, když se má ruka natáhne z nebe, aby zachránila jejich duše.

Ty, které se zpočátku neobrátí, tak udělají před pronásledováním, kdy se víc a víc duší bude ke Mně obracet. Bude to velmi těžká doba pro všechny. Ale buďte trpěliví, neboť před vámi je dobré období, až se mír vrátí na zem. Po tomto varovném volání uvidí moje děti lásku, kterou k nim chovám, a poběží zpět do mé náruče. Potom, co se to stane, se zformuje má armáda a bude bránit mé království proti podvodníku, jehož vláda bude velmi krátká.

Tato událost představuje mezník v dějinách lidstva, děti. Už zakrátko to pochopíte. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti v čase Varování, potom, co se Varování uskuteční, otevřete svá srdce Pravdě.

Má dcero, jdi teď v míru a lásce ke všem lidem.

Ježíš Kristus

Král židů

(*) Vizionářka by ráda dala světu jasně najevo, že vzhledem k respektu k rodinám těchto vůdců, a aby se vyhnula nepatřičné tísni, nemůže oznámit jména těchto vůdců, z nichž dva jsou z arabského světa a jeden z kontinentální Evropy. Nicméně dala toto poselství jistému počtu kleriků a médiím a dovolila jim je publikovat, jakmile se vraždy stanou.

(**) Podle pochopení vizionářky se tento odkaz vztahuje na „posly“, kteří byli ve světě vybráni, aby předávali Boží poselství a pomohli tak šířit obrácení.