Říká-li někdo, že Mě miluje, bude dělat vše podle mé svaté vůle

Pondělí, 25. srpna 2014 v 19:05

Má vroucně milovaná dcero, říká-li někdo, že Mě miluje, bude dělat vše podle mé svaté vůle. Vloží vše do mých svatých rukou a zapomene na své vlastní potřeby a touhy. Pak Mi řekne: Ježíši, vše, co říkám a dělám, je podle tvé svaté vůle – čiň se mnou podle vůle Boží.

Člověk, jenž žije ve Mně a Já v něm, se zřekne všeho, podle toho, co přináší Bohu slávu. Nebude mít sobecké pohnutky, žádné skryté touhy pro vlastní potěšení a udělá vše, co bude moci, aby byl v tomto životě v plné jednotě se Mnou. Předá Mi každou myšlenku, každý pohyb, každý krok a čin, abych mohl působit v jeho duši. Bude Mi zcela důvěřovat a bude vědět, že vše, co činím, vše, co připustím a vykonám k očistě země, bude mít jen jeden cíl, a to, vzdát slávu Bohu.

Člověk Mi sám o sobě nikdy nedokáže dát takový dar, pokud mému Svatému Duchu nedovolí v něm přebývat. Až tehdy je schopen se povznést k dokonalosti, jež ho natolik změní, že jeho srdce a duše prolnou se Mnou. Pak mohu skrze své božství vykonat velké zázraky v této duši, která potom, co Mi zcela odevzdala svou důvěru, si stále ponechává své Bohem dané právo – svou svobodnou vůli.

To, že dovolíte Mně, Ježíši Kristu, zůstávat ve vás, bude z vaší strany vyžadovat velkou oběť. Musíte se zbavit každé domýšlivé myšlenky, každé slabosti a každé trochy sebelítosti. Až ke Mně přijdete a poprosíte Mě, abych vás vedl, pak zmizí všechna vaše soužení, která byla dříve vaším údělem. Nic vás nebude trápit. Nebudete schopni pocitu nenávisti k druhým, včetně těch, kteří vám způsobují velké trápení nebo zármutek. Odpustíte snadno, v srdci si nepodržíte žádnou zatrpklost, i když můžete být v jakkoliv těžkých situacích, a budete věci vidět tak, jak je vidím Já.

Abyste se připravili na život ve Mně, musíte si připomínat, že vše, co je dobré, pochází od Boha. Člověk svým vlastním rozumem a rozhodnutím nemůže nikdy dosáhnout pokoje, až do dne, v němž se sám nabídne Bohu myslí, tělem a duší. Tím, že nabídne Mně, Ježíši Kristu, dar své plné důvěry. Já budu přebývat v takové duši a ta se stane částí veškeré mé slávy. Takové duše povýším. Jaká radost zaplaví jejich srdce. Strach z neznámého už je nebude obtěžovat. Takto připravím svět na svou úžasnou slávu – mé nové nádherné království, kde všechen život bude prožíván na zemi i v nebi podle Boží vůle.

Až má vůle zakoření v duši těch, kdo žijí svůj život podle každého mého přání, už nikdy znovu nezakusí ve svém srdci jakoukoliv nenávist. Neboť by to nebylo možné. Já nejsem schopen nenávisti, a jestli Mi dovolíte ve své duši žít, pak ve vás nemůže zůstat nic, co nepochází ode Mne.

Váš Ježíš