Rok 2011 je rokem očisty

Úterý, 11. ledna 2011 v 00:30

Má milovaná dcero, konečně jsme se opět sjednotili. Tvá mysl je už několik dní ve stavu přijímat moje poselství. Nestrachuj se, protože budeš potřebovat čas k tomu, aby ses řídila mými nejnaléhavějšími poselstvími, jaké kdy svět dostal.

Rok 2011 je rokem, kdy nastanou změny – očišťování – jejichž svědkem se stanou milióny lidí na celém světě. A i když modlitby pomohou odvrátit globální katastrofy, nebudou stačit k zadržení ruky mého Otce, která už brzy dopadne na lidstvo.

Špatné chování, nečistota mysli, těla a duše, které se nyní ve světě projevují, jsou teď každému zřejmé, neboť všichni je mohou vidět. Pro ty z vás, kteří jsou tak zaměstnaní a ponoření do svých vlastních životů, přišel teď čas, abyste se zastavili a uviděli, co se děje před vašimi zraky.

Zlý-Satan, jenž pracuje prostřednictvím těch, kteří se nacházejí v temnotě, způsobil spoušť, kdy každodenní vraždy jsou natolik běžným jevem, že se lidstvo stalo necitlivým vůči zlu pachatelů, kteří konají tyto ukrutnosti. Ve vaší společnosti dominují sebeláska a chamtivost. Vaši vedoucí představitelé a politici jsou hladoví po moci a v mnoha případech je vaše blaho vůbec nezajímá. Vzrůstající počet sebevražd ve vaší společnosti je výsledkem zoufalství, které způsobuje mistr klamu.

Ten, jenž se vám nikdy neukáže, se ukrývá za každou veřejnou demonstrací, která oslavuje sexuální amorálnost a těžké tělesné násilí vůči jiným a vůči sobě samotnému.

Neustálá touha po luxusních věcech, jimž dáváte přednost před blahem rodiny, se rozmáhá všude. Zatím co vy, moje děti, se honíte za bezcennými sny, časem zjistíte, že vám chybí jídlo. Tyto prázdné a zbytečné věci nenasytí vaše žaludky. Nenasytí ani vaše prázdné duše, které křičí po útěše – po útěše, kterou už nebudete mít více k dispozici. Tuto útěchu je možné získat jen pomocí modliteb a obzvlášť modlitbami v organizovaných skupinách.

Očista bude předcházet mému druhému příchodu

Zemětřesení budou teď otřásat zemí, neboť hněv mého Otce bude uvolněn. Obávejte se teď, moje nevděčné děti, které jste se odvrátily od světla Pravdy. Velké soužení je připraveno započít eskalací neobvyklých přírodních anomálií. Člověk bude bezmocný. Časem pochopí a přijme, že můj Otec existuje a že Já, jeho milovaný Syn, připravuji svět na to, aby se mohl stát svědkem mého Druhého příchodu na zem. Tak jako budou na zemi přibývat katastrofy, tak bude růst i počet přívrženců Satana. Ze vzdoru budou pokračovat ve svých ubohých špatných životech, vyvolávajíce teror a způsobujíce bolest mým věřícím a těm, kteří žijí spravedlivě.

Až moji věřící vyhlásí Pravdu nevěřícnému světu, začne více lidí vědomě přijímat skutečnost, že ve světě opravdu dochází ke změnám. Díky poselstvím, která mým dětem odevzdávám prostřednictvím mých vybraných poslů, již brzy pochopí, čeho jsou ve skutečnosti svědky. Protože události, které se začnou odvíjet, nemůže způsobit člověk. Mohou se stát jen tehdy, když k nim dá souhlas můj Věčný Otec.

Nadešel čas k rozlomení pečetí

Moje děti, nadešel čas pro znamení – jak bylo předpověděno – kdy se otevřou pečetě a polnice ohlásí změny. Bůh, Stvořitel lidstva nebude tolerovat zlo, které bude navždy vykořeněno ze světa. Ani jeden ze stoupenců Zlého, nezávisle od míry jeho oddanosti Satanovi a jeho prázdným slibům, nebude ušetřen, pokud nebude konat pokání.

Láska, děti moje, bude prokázána všem mým a mému Otci oddaným následovníkům, kteří otevřou svá srdce. Avšak Satan dal najevo svou povýšenost do té míry, že jeho moc nakazila tak mnoho z mých dětí, že ty už nevěří v ctnosti, jako jsou poctivost, dobré skutky, úcta k životu jednoho vůči druhému, nebo vůči svým vlastním rodinám. Bratr se obrací proti bratrovi, sestra proti sestře, soused proti sousedovi, kněz proti svým představeným, biskupové proti učení Písma svatého.

Proč Mě trestáte nedostatkem vaší lásky?

Moje děti se obrátili zády dokonce i k této nádherné planetě, která jim byla s takovou láskou nabídnuta Bohem Otcem, Stvořitelem a tvůrcem všech věcí. Co jste to udělali? Proč Mě trestáte nedostatkem vaší lásky – lásky k vašemu Spasiteli? Proč se obracíte zády vůči svým vlastním potřebám – naléhavosti nasytit vaše vlastní duše a uhasit vaši žízeň po poznání království mého Otce – nebe, vašeho zaslíbeného dědictví? Děti moje, neuvědomujete si, že se obracíte zády ke své vlastní spáse! Nechápete to? Věřte prosím, že když si teď nebudete zpytovat svědomí a nebudete se ke Mně modlit, abych vás vedl, tak nemůžete být a ani nebudete zachráněni.

Kněží ignorují učení

Moji posvěcení služebníci, moji pastýři, kteří byli ustanoveni, aby vedli mé stádo, mu nevysvětlili existenci Zlého – Satana. Ve vaší snaze jevit se jako moderní, otevření a praktičtí učitelé, jste zapomněli poukázat na nebezpečí, týkající se ignorování učení, obsaženého v Knize mého Otce. Kniha, která jasně mluví o existenci Zlého, a jak působí prostřednictvím každého jednoho z vás, aby vás připravil o váš konečný a právoplatný domov – Nový ráj, který jsem vám všem slíbil, když jsem za vás zemřel na kříži. Nezemřel jsem pro skupinu lidí bez tváře. Život jsem položil za každého jednoho z vás, abyste mohli být spaseni.

Mějte na paměti, že i když má láska k vám je bez hranic, i tak Mi způsobuje hluboké utrpení. Toto utrpení Mi způsobujete tím, že popíráte mou existenci. Rozhodli jste se slepě následovat naivní víru, že vám země dokáže poskytnout všechno, co byste si jen mohli přát. Zapomínáte, že život po tomto životě bude pokračovat do nekonečna.

Proroctví jsou vám dávána z milosti

Znamení, poselství a proroctví jsou vám posílána celé roky, jako důkaz mého milosrdenství. S výjimkou mých následovníků jen velmi málo z vás poslouchá, otevře oči, nebo se jen na chvíli zamyslí nad touto otázkou: může toto být Boží komunikace? Když ano, co je zapotřebí, abych udělal? Odpověď zní: poslouchat a přijmout pravdu vaší budoucí volby. Rozhodněte se, kterou cestou se chcete ubírat. Potom se modlete za svou duši a za duše těch, které milujete.

Ti z vás, kteří se arogantně a s opovržením otáčíte zády, když je vzpomenuto mé jméno, nebo kteří mávnete rukou v neúctě, když moji následovníci hlásají moji Pravdu – i vy jste pro Mne ztracení. Jen skrze své milosrdenství mohu dát světu znamení a poselství, abych vás mohl vést. Vzhledem k daru svobodné vůle, kterou lidstvu daroval můj Věčný Otec, Bůh Stvořitel a tvůrce všech věcí, nemohu vás vést za ruku násilím. Důvodem mé komunikace s vámi je vždy láska a soucit, stejně jako pocity mé bolesti a zoufalství.

Moje utrpení, bolest a zranění se zvyšují, když se moje děti vrhají do otevřené náruče Satana. To znamená, že teď vám všem musím jasně ukázat, jaký osud očekává ty, kteří Mne a mého Věčného Otce odmítají.

Realita pekla

Když se rozhodnete pro lži, které rozšiřuje mistr klamu – tu hlavní, jejíž podstatou je tvrzení, že Bůh, Věčný Otec, neexistuje, tak jste ztracení. Vstupem do bran pekla si uvědomíte strašnou chybu, kterou jste udělali. Věřte Mi, děti moje, kdybyste mohly vidět ten šok a pocit hrůzy duší, kterým je po smrti zjevena konečná pravda, tak byste nebyly schopny vydržet toto utrpení ani na malý okamžik. Kdybyste byly svědky jen letmého pohledu na toto místo, potom byste, lidsky řečeno, na místě zemřely z čiré hrůzy pohledu na to, jaký osud postihne ty, kteří si zvolili cestu hříchu.

Tato cesta, která se jeví jako pěkná, přitažlivá, svůdná, nádherná a plná divů se začne měnit, když se dostanete na půl cesty dolů. Změny, s kterými se setkáte, budou důvodem vašeho znepokojení. Tento zvláštní neutichající pocit prázdnoty a zklamání přetrvá i po zbytek vaší cesty. Nemůžete pochopit, proč se tak cítíte. Vaše navenek tak zábavné zážitky jsou plné neočekávaných, rušivých, nepříjemných pocitů, smíšených s hněvem, frustrací, osamělostí a strachem. Až tehdy, když na konci cesty potkáte svůj idol a zahledíte se do jeho zlověstných očí, které se lesknou v pohrdlivém úšklebku, budete křičet až do ochraptění. Až v tomto posledním okamžiku začnete křičet ke Mně o pomoc. Ale už bude pozdě. V tomto bodu už nebude více cesty zpět. Vaše rozhodnutí jste už udělali v tomto životě. A přesto, že budu prolévat hořké slzy hluboké bolesti nad každou ztracenou duší, v této fázi vás už nebudu moci zachránit. Nad vaší svobodnou vůlí, která si volí vlastní osud, nebudu mít žádnou moc.

Prostřednictvím těchto, i když tvrdě vyznívajících poselství, dávám světu poslední varování z čisté lásky ke každému z vás. Naléhavě vás prosím, abyste teď poslouchali můj hlas a mohli si zachránit svoje duše.

Váš milovaný Ježíš Kristus

Spasitel lidstva a spravedlivý soudce