S moudrostí přichází schopnost vidět Pravdu

Středa, 21. ledna 2015 v 20:24

Má vroucně milovaná dcero, moudrost je dar, daný člověku mocí Ducha Svatého. Přes veškeré bohatství, které lze získat, moc a vzácné kameny sebrané na zemi, nemá člověk nic, nemá-li dar moudrosti.

S moudrostí přichází schopnost vidět Pravdu, kterou lidskému pokolení dával Bůh skrze proroky. Moudrost, naneštěstí, je v dnešním světě vzácná. Tím, jak podlehnete všem, člověkem pro člověka stvořeným věcem, unikne vám vše, co je skryto pod vrstvami svůdných, uklidňujících výparů, které pokrývají svět, protože se člověk honí za každým potěšením, každým činem, každým slovem a za každým podnětem, který nepochází od Boha.

Člověk se rodí do světa nahý, zranitelný a odkázaný na druhé, aby ho krmili a oblékali. Rodí se s tělem a duší a opustí svět bez ničeho, včetně oděvu, do kterého je oblečen. Člověk se učí od lidí, ale musí se také učit od Slova Božího. Každé další poznání je velkým přínosem, ale je-li použito nerozvážně, může způsobit strašnou bolest druhým. Pokud je vědění užito moudře, může naplnit Boží plán v pomoci a výchově jeho dětí.

Lidstvo je podváděno, pokud jde o Pravdu. Tento velký podvod odsává vědění a lidský duch usychá. Hřích už není jen přijímán, ale je považován za ctnost. Ctnost je přijímána s nevolí a brzy už pouhá zmínka o mém jménu na veřejnosti bude považována za zločin.

Ďáblův vliv deformuje lidskou mysl a vše obrací naopak. Ďábel je pravým opakem Boha, a tak říká-li Bůh, že je něco správné, on, Zlý, vás přesvědčí, že je to špatné. Dobré bude považováno za zlé a ďábelský skutek, nebo slovo, bude prohlášeno za správné. Každý, v Božích očích zavrženíhodný hřích, bude omlouván, a to zahrne všechny podoby zla.

Hřích nebude nikdy ani zmíněn v přicházející nové světové církvi a činy, prováděné těmi, kteří chtějí prosazovat Boží Slovo, se stanou nezákonnými. A tak moudrosti, Božího daru, bude ve vaší společnosti nedostatek, jakmile lidské pokolení přijme jednání, které je Bohem odsuzováno.

Když vám svět říká, že Boží Slovo by mělo být ignorováno a chce, abyste se podíleli na skutcích, jež jsou vlastně smrtelným hříchem, potom vás nedokážu zachránit. Člověk je přesvědčován, aby tleskal každému lstivému zákonu, který popírá Slovo Boží, a moji nepřátelé jsou mimořádně aktivní v pozměňování běhu dějin.

Všechno dobré, co pochází z křesťanské víry, brzy zmizí, až nakonec přijde den, kdy budete pronásledováni, protože přijímáte svaté svátosti. Ale za každý bezbožný čin, provedený těmi, kdo Mnou pohrdají, Bůh vylije svého Ducha na své vlastní, aby působil proti tomuto zlu. Kdyby to neudělal, bylo by málo naděje na záchranu jeho dětí ze sevření temnoty. Satan projevil svůj vliv v každém koutu světa. Ti, které svede, jsou jeho ochotnými agenty, a mají radost, když překonají každý odpor Božího lidu, aby přivedli svět na kolena. Ale Bůh, z lásky k vám, se postará, aby moudrost, poskytnutá člověku mocí Ducha Svatého, se stala zbrojí, kterou jeho věrní služebníci použijí, aby odvedli lidi pryč z dýmu Satana.

Boží Světlo bude jasně zářit mezi jeho lidmi, a pod jeho ochranou budou udržovat jeho Slovo a uvedou ostatní do Ducha moudrosti. Duše, které Mě skutečně znají, budou přitahovány k Božímu daru moudrosti, neboť bude zářit jako slunce a přinese útěchu všemu Božímu lidu, kterým bude pohrdáno, až bude otevřeně vyznávat svou lásku k Bohu.

Zlo nepřekoná, ani nemůže překonat dar moudrosti, kterou brzy Bůh odkáže všem, kdo Ho milují. Pak nic nebude stát Bohu v cestě, až bude kráčet vpřed, aby shromáždil každý národ do své milující a bezpečné náruče.

Všem náboženstvím, všem duším, všem národům, bude dán dar moudrosti. Ale může být přijat jen těmi, kdo Boha upřímně milují, protože jen skrze svou lásku k Němu, se budou moci modlit za ty, kteří s Ním nechtějí mít nic společného.

Váš Ježíš