Seberte Mi duši – život – a vzdalte ji ode Mne a na svůj vlastní život – věčnou spásu – už nebudete mít právo

Pondělí, 17. února 2014 v 00:15

Má vroucně milovaná dcero, až přijde čas Posledního dne soudu, mnohé duše se Mne zřeknou s velkým strachem v srdci. Neboť tehdy bude Pravda jasná jako křišťálově čisté jezero bez poskvrny. Tak jasná bude Pravda, že to bude, jakoby hleděly do zrcadla. A co uvidí? Uvidí moji tvář, můj smutek, moji lásku, moji lítost, můj hněv, a pak budou svědky mé spravedlnosti, protože potom už nebude cesty zpět.

Teď je čas daný lidstvu k jeho vykoupení. I Já jsem dostal tento čas, abych vás všechny připravil. Využijte jej moudře a uvidíte Boží slávu. Promarněte jej a nikdy neuvidíte světlo ani slávu mého království. Místo toho budete muset snášet věčné oddělení ode Mne. Vaší jedinou společností bude smečka vlků – zuřivých démonů – v propasti – která je domovem šelmy. Všichni, kdo podlehnou zkaženosti, bez ohledu v jakém rozsahu, budou padat dál a dál ode Mne – čím více odmítali Boží Slovo.

Tento čas byl dán lidem, aby se náležitě připravili. Mojí misí je sejmout vám z očí pavučiny, abych vám mohl ukázat, co potřebujete udělat, abych vás mohl přivítat v mém Novém ráji.

Tato mise může být vaší jedinou příležitostí umožnit vám chopit se mé ruky, než budete uvrženi do velké prázdnoty podvodu. Satan prohlásil, že bude pokračovat v krádeži duší těch, kdo Mě milují. Jeho jediným cílem je nyní odtáhnout vás ode Mne – ty, kteří Mě skutečně milují. A tak vloží každou pochybnost, každou lež a rouhání do duší těch, kdo žijí své životy podle Pravdy. Kvůli jeho vlivu Mě lidé opustí. Satan se Mi nyní pyšně vysmívá, a pokaždé, když kvůli němu ztratím duši, přísahá, že nikdy nepřestane zasahovat do každé, Mnou požehnané mise na zemi k záchraně duší.

Nesmíte se nikdy zabývat mými nepřáteli nebo Mě proti nim bránit. Nespouštějte nikdy z očí Bibli svatou. Nenechejte žádného člověka do ní zasahovat. Ignorujte ty, kteří se vás pokusí přesvědčit, že by Bůh toleroval jakýkoliv pokus změnit byť i jedno jediné slovo, jedno jediného proroctví, jedno jediného přikázání, protože to je ten největší hřích. Nikdy neporušujte první přikázání. Nikdo se nemůže stavět nad Boha.

Každý, kdo mezi vámi hřeší, se musí ke Mně stále vracet, znovu a znovu. Nebuďte nikdy zahanbení tím, že ke Mně přiběhnete. Nedovolte, aby vás zaplavil jakýkoliv druh nenávisti. Je to váš hřích, který si ošklivím – přesto jej odpouštím. Miluji vás a budu vás stále milovat. To proto, že vás miluji, Mi byl poskytnut tento čas, abych vás všechny sjednotil. Nedovolte zlu oddělit vás od vašich bratrů a sester. Neposlouchejte nic ani nikoho, kdo se vás pokusí odtáhnout od mého díla – této mise spásy.

Vaše oddanost ke Mně je důležitá, protože jste to vy, má armáda zbytku, která bude nástrojem k záchraně zbytku světa před utrpením stejného osudu, jaký měli ti, kdo odmítli naslouchat Noemu. Kdokoliv, kdo bude zodpovědný za to, že Mi vezme jednu jedinou duši, bude za to trpět. Můj hněv dosahuje vrcholu, když vy, neochotní soustředit se na stav své vlastní duše, se záměrně snažíte vzít jinou s sebou a pryč od mé lásky a mého království.

Byli jste varováni o následcích předem. Nyní vám znovu připomínám: Seberte Mi duši – život – a vzdalte ji ode Mne a na svůj vlastní život – věčnou spásu – už nebudete mít právo.

Váš Ježíš