Skupiny, které budou prosazovat kacířství proti Bibli svaté, budou vyhledávat ty, kdo zůstanou pevní ve víře

Středa, 21. května 2014 v 20:40

Má vroucně milovaná dcero, můj Otec touží, aby si všechny jeho děti projevovaly vzájemnou lásku a dobročinnost. Hřích, jako přímý následek pýchy, se šíří tak rychle, že zamoření, zejména mezi těmi, kdo prohlašují, že jsou křesťané, si vyžádalo mnoho duší, které byly kdysi blízko mému Nejsvětějšímu Srdci.

Satan a každý démon, kterého poslal ničit lidstvo, vytvořili ve světě mnoho rozdělení. Pokoušejí se přivést národy a společenství do vzájemných sporů. Teroristické útoky se budou rozmáhat, ale nejdůležitější znamení bude v podobě pronásledování křesťanů. Křesťané budou ponižováni, jako nikdy dříve – jejich právo na náboženskou svobodu bude omezeno a jejich právo zůstat věrnými Slovu bude porušováno – jak tomu bude nyní.

Křesťané se stanou nejen cílem mých nepřátel, ale obrátí se také proti sobě. Skupiny, které budou prosazovat kacířství proti Bibli svaté, budou vyhledávat ty, kdo zůstanou pevní ve víře. Budou je veřejně kritizovat, zesměšňovat jejich věrnost Pravdě a vyhledávat každého mého posvěceného služebníka, který se odváží napadnout jejich zradu na Mně, Ježíši Kristu.

Zlý se Mnou bojuje v tomto čase se strašnou zuřivostí, protože ví, že můj čas již téměř nadešel. Uvědomujte si a vnímejte každou podobu pronásledování proti vám, jako křesťanům, pravým vizionářům, prorokům, nebo posvěceným služebníkům, čím vlastně je. Vulgárním a odporným útokem na Mne, vašeho milovaného Ježíše Krista. Nezapomeňte, moji milovaní následovníci, pro vaši lásku ke Mně nesmíte ustoupit pronásledování. Modlete se za ubohé duše, které svolily k výronu zla ze svých úst. Buďte trpěliví a klidní, až budete svědky pronásledování křesťanů, neboť jen mé božství je věčné. Zlé skutky, jednání, nebo bludařství vedené proti Mně se rozplynou v okamžiku. A jen ti, kdo jsou Mi věrní, najdou pokoj a spásu.

Modlete se za vaše pronásledovatele a mučitele, neboť budete-li tak jednat, oslabíte moc Zlého.

Váš Ježíš