Slavení Vánoc

Sobota, 25. prosince 2010 v 12:30

Moje milovaná dcero, proč váháš? Cožpak nevíš, že jsi každý den vedená? Ve svém srdci určitě víš, že jediné, co musíš udělat, je sednout si, otevřít své srdce a brzy uslyšíš mé poselství. Důvěřuj Mi. Odevzdej se Mi. Věř, že když Mi odevzdáš svoje obavy, starosti, znepokojení a otázky, že ti je odejmu a patřičně je zodpovím. Teď si musíš najít čas k tomu, aby ses mohla naplno věnovat těmto nanejvýš naléhavým poselstvím pro lidstvo. Neváhej a neodkládej tuto svatou práci.

Moje milovaná dcero, uvědom si toto: Křesťané na celém světě vzdávají čest mému narození v Betlémě, avšak mnozí to dělají jen z okázalého respektu, bez skutečné lásky ve svém srdci. A přesto se mnozí k mému srdci přiblíží. Jiní budou souhlasně přikyvovat, usmívat se a mluvit o důležitosti a významu této nejdůležitější doby, ve které oslavujete největší dar, jaký byl kdy od počátku udělen dětem mého Otce. Jenže když moje děti, moji oddaní následovníci, oslavují Vánoce, bývá jejich pozornost odváděna okázalostí a slavnostmi, které jsou spojeny se světskými věcmi.

Kolik křesťanů vysvětlí svým dětem význam mého narození? Kolik z nich si připomene pokoru, kterou projevila moje milovaná Matka a její nejsvětější ženich, svatý Josef? Kolik z nich chápe, že jsem se stal člověkem, abych lidský rod zachránil od cesty do pekla? Toto jednoduché poselství bylo po staletí zastíráno okázalostí. A přece oddaní křesťané jej vnímali jako čas, kdy se zamýšleli nad věrností ke Mně, svému Spasiteli. Prosím a naléhám na vás, děti, abyste využily tento svátek k modlitbě za ty ve světě, kteří se potřebují probudit, aby pochopili, že mají dědictví. Pro každého z nich je tu v království mého Otce rezervováno osobní místo, pokud si vyberou je přijmout.

Čas pro Velké varování je již stanoven

Moje děti jsou každou minutou dne natolik zaneprázdněny zprávami, které – i když můžou ovlivnit jejich život – jsou bezvýznamné pro jejich věčný život. Děti, je už na čase, aby si každé z vás přezkoumalo svoje svědomí dříve, než přijde Varování, které bude předcházet mému Druhému příchodu. Modlete se vlastními slovy a proste o Boží vedení.

O čase pro Velké varování je již rozhodnuto. Buďte bdělí. Mějte se na pozoru.

Váš božský Spasitel a spravedlivý soudce

Ježíš Kristus