Slíbil jsem svému Otci, že půjdu pro každou duši, za niž jsem obětoval svůj život. A to udělám.

Úterý, 3. června 2014 v 18:22

Má vroucně milovaná dcero, mým úmyslem je přivést k obrácení každý národ světa a to rychle. Má láska k vám všem je tak velká, že dokonce i v případech, kde vládne zmatek v srdci těch, kteří Mě neznají, zasáhnu způsoby, lidstvu dosud neznámými.

Můj pokoj se dostane každé duši, která vidí světlo Pravdy. Má láska jim přinese klid ducha, jaký duše dosud skutečně nepoznaly. Duch Pravdy bude mým darem světu a lidem, kteří Mě neuznávají. Teprve potom může být člověk otevřen Božímu zásahu, z příkazu mého milovaného Otce, aby mohl obejmout každé své dítě.

Lásku Boha brzy zakusí vyprahlé duše – duše, zůstávající nepoddajně uzavřené vlivu Ducha Svatého. Plamen Ducha Svatého pronikne jejich srdce jako meč a vylije na ně vrozené pochopení toho, jak drahá je každá duše v očích Boha.

Duch Pravdy probudí duše těch, kdo Mě popírají, opovrhují těmi, kdo věří ve Mne a ty, kdo jsou přesvědčeni o své vlastní neporazitelnosti. Dotkne se srdcí nadutých, pyšných, arogantních, stejně jako nevědomých, zatvrzelých hříšníků, majících v srdci nenávist, stejně jako prostých. Ani jeden z vás nebude vyloučen z tohoto velkého zázraku. Slíbil jsem svému Otci, že půjdu pro každou duší, za niž jsem obětoval svůj život. A to udělám. K čemu by byla dobrá moje smrt, kdyby to znamenalo, že i jen jediný hříšník nemohl být zachráněn? Přijdu brzy připravit vás všechny na mou spásu. Radujte se, neboť můj čas je blízko.

Jděte, moji milovaní následovníci a zůstaňte v lásce, naději a v očekávání mého velkého milosrdenství. Splním svůj slib každému z vás a vy budete sklízet plody mého království, přijmete-li s pokorou mé velké vylití lásky.

Váš Ježíš