Stále se připravujte, každý den, jakoby Varování bylo zítra, neboť k vám přijde náhle

Pátek, 31. ledna 2014 v 16:13

Má vroucně milovaná dcero, naslouchej Mi, protože budu mluvit o blížícím se Varování. Bez mého zásahu by se většina světa vrhla do propasti šelmy a nikdy by nespatřila Boží Světlo. Bez tohoto zázraku by miliardy duší šly do pekla.

A tak vám musím připomenout, že se musíte připravit na tuto událost, protože mnohým způsobí hroznou bolest a utrpení. Bude to, jakoby mnozí byli uvrženi do nejnižší úrovně očistce, který očišťuje duše silným žárem a vytváří děsivý pocit výčitek svědomí, který způsobuje bolest těla.

Mnoho duší se bude radovat. Avšak dokonce i duše, které jsou Mi blízko, pocítí bolest, až budou přede Mnou muset čelit svým proviněním. Stud, který pocítí, bude rychle zapomenut, jakmile je zaplaví Světlo mého milosrdenství a naplní je milostmi. Duše, které Mě vůbec neznají, budou fascinovány a mnohé si budou myslet, že zemřely a jsou Mnou souzeny v Poslední den. Ty se také budou radovat, až jim Pravda bude odhalena. Potom ty ubohé, žalostné duše, které si užívaly svých hříšných životů, budou velice trpět. Některé se zhroutí a budou Mi ležet u nohou a chránit si oči před mým Světlem, protože stát přede mnou samotní a bezbranní bude pro ně nesnesitelnou bolestí. Nebudou Mě prosit o milosrdenství, pro svou hlubokou nenávist ke Mně.

A konečně duše, které se Mě úplně zřekly a tělem i duší se oddaly Zlému, budou trpět větší muka, jakoby se plazily v hlubinách pekla. Mnohé nedokážou vydržet mou přítomnost a jako kámen padnou přede Mnou mrtvé. Jiné se budou pokoušet ke Mně volat, ale budou Zlým odvlečeny pryč ode Mne.

Potom, co se tento můj mocný zásah uskuteční, budou však miliardy obráceny a také se připojí ke zbytku mé církve, aby snášely pokání za duše, které se zcela oddělily od mého milosrdenství a pomohly Mi zachránit jejich duše.

Všechno bude dobré, neboť nakonec Já jsem veškeré milosrdenství, všechno dobro, všechna láska. Těm, kdo Mě milují, bude dán dar mé lásky v hojnosti. Má láska v nich roznítí obraz mého utrpení a to je povzbudí k velkým obětem na odčinění hříchů ztracených duší, které potřebují mé milosrdenství nejvíce.

Stále se připravujte, každý den, jakoby Varování bylo zítra, neboť k vám přijde náhle.

Váš Ježíš