Svět hladoví po pravdě mého Slova

Úterý, 17. června 2014 v 22:23

Má vroucně milovaná dcero, má armáda zbylých se sesbírala ve velkém počtu a je rozptýlena ve všech částech světa. Moji vlastní Mě znají a mocí Ducha Svatého jsem se dal poznat skrze sílu mých slov, která je obsažená v těchto posvátných poselstvích.

Mé Slovo ke Mně rychle přitáhne ty, kdo již byli požehnáni Duchem Svatým. Neboť tyto duše už nemají pochybnosti. Skrze moje slova přitáhne Duch Svatý ty, kteří se nejvíc zdráhají, a i když mohou být nejistí, zda jsem to vskutku Já, Ježíš Kristus, kdo je vyzývá, aby odpověděli na mé volání, přijdou ke Mně s opatrností. Nakonec Mě zcela přijmou. Pak jsou zde ti, kteří ve Mne věří, ale nepřipouštějí, že k nim volám Já. Časem i oni odpovědí na mé volání. Ale co je mé volání? Je to jen důkaz Mne samého? Ne, neboť to není nutné. Mé volání vás má shromáždit, abyste vy, všichni křesťané, byli připraveni Mi pomoci v mém úsilí zachránit lidstvo. Pomocí mých milovaných stoupenců mohu hodně dosáhnout.

Má mise slouží k záchraně duší a udělám to využitím svobodné vůle člověka. Boží vůlí je dát život a přivést všechny děti Boha pod jeho ochranu. Božskou vůlí Boha mohou být všechny duše zachráněny, ale cesta k věčné spáse spočívá ve svobodné vůli, dané člověku Bohem. Vaší svobodnou vůlí si každý z vás zvolí svou budoucnost. Nebudete přinuceni přijmout Boží milosrdenství, ale budete vyzváni, abyste Mě následovali. Nikdy vám nepřikážu to učinit, neboť je vaším právem – právem vaší svobodné vůle – sami se rozhodnout co udělat.

Někteří lidé se rozhodnou moudře, neboť vědí, co nabízím – cestu Pravdy, cestu k věčnému životu. Někteří se rozhodnou nerozumně a půjdou po špatné cestě. Učiní to, protože nepochopili Pravdu, Boží Slovo. Nechají se zlákat kouzlem velkých materiálních pout, smyslností a rozkoší, aby se ode Mne odklonili. Nevěří v život po smrti a nepociťují výčitky svědomí kvůli hříchům, které páchají v naplňování svých sobeckých tužeb. Přesto, bude-li jim ukázána Pravda a budou-li povzbuzováni ostatními k naslouchání Božímu Slovu a mému slibu pro budoucnost, mohou se změnit. Mohou, skrze dar obrácení, bydlet v mém království.

Proto mé volání má povzbudit všechny duše k hledání Pravdy. Svou svobodnou vůlí – a musí to být jejich vlastní volba – dovolí Mně, svému milovanému Ježíši, je zachránit. Volám nyní ke všem křesťanům, aby pozvedli svou zbroj a kráčeli vpřed, aby Mi pomohli shromáždit duše, které jsou rozptýlené a ztracené. S vaší pomocí mohu povzbudit všechny duše, každého vyznání, rasy a barvy kůže, aby přišly ke Mně. Dosáhnete-li k nim, pokryju vás velkým darem Ducha Svatého, že se vám podaří Mi přinést ztracené duše, po nichž prahnu každou vteřinu.

Boží vůlí je zachránit každého. Ale je to svobodnou vůlí člověka, jenž si zvolí přijít do mé náruče ze své vlastní svobodné volby, že božská vůle Boha bude naplněna, jak by měla být. Jděte všichni a učte pravdu svatých evangelií. Svět hladoví po Pravdě mého Slova. Mé Slovo už není učeno tak, jak by mělo být. Lidem musí být dána Pravda – kvůli tomu jsem za vás obětoval svůj život. Bez přistoupení k Pravdě – mému svatému Slovu – si nemůžete vybrat správnou cestu k věčné spáse.

Proto nyní přicházím, abych vám přinesl Pravdu. Abych vás přivedl k rozumu, abyste byli připraveni, hotovi a čekali na Velký den bez strachu, sklíčenosti a neklidu v srdci. Přijmete-li Mne a budete-li Mi zcela důvěřovat, budete v pokoji.

Váš Ježíš