Svět je na pokraji velké změny

Pondělí, 18. srpna 2014 v 18:47

Má vroucně milovaná dcero, až Boží děti budou svědky konfliktů ve světě a strašných krutostí páchaných ve jménu spravedlnosti, pak vězte toto: Zlo plodí zlo. Učiňte je druhým a totéž bude činěno vám. Spravedlnost je Mi vlastní, a ačkoliv oplývám milosrdenstvím, měli byste se bát mého trestu, až dopadne na nevděčné a zlé lidi.

Já nikomu neubližuji, neboť to nepochází ode Mne. Ale když je zlo činěno Božím dětem, a když se bezbožnost rozšiřuje, vyliji svou spravedlnost, a ať není nikdo na pochybách, že ten čas je zde. Zkaženost má původ v hříchu. Duše, které podlehnou hříchu, se musí snažit vždy se rychle očistit v mých očích. Jinak hřích hnisá, a pokud byste pochybovali o pevném sevření, kterým Satan svírá duše, které naplnil nenávistí a násilím, pak musíte vědět, že je mimořádně těžké osvobodit takové duše z jeho moci.

Jakmile Satan zamoří duši, bude takového člověka stále trýznit, dokud jeho mysl, jeho skutky a jednání nebudou ve shodě se Zlým. Zamořená duše se nakonec stane posedlou a jen Já, Ježíš Kristus, mohu osvobodit takovou duši pomocí exorcismu. Duše se může stát posedlou velmi rychle, ale může trvat roky ji osvobodit ze stisku hada. A tak až pocítíte můj trest, bude to k vykořenění zla a potrestání pachatelů, kteří kradou životy jiných. Potrestám ty, kteří berou život těla a život duše. Žádný zločinec nebude neviditelný, protože mé oči jsou vševidoucí.

Tolik toho víte o mé lásce. Nemáte žádné pochybnosti o tom, jak velké je moje milosrdenství. Ale smrtelný člověk nic netuší o Božím hněvu, protože to je něco, o čem s vámi nikdo nemluvil. Boží hněv je skutečný. Věříte, že by On dovolil Satanovi ničit své děti, a pak seděl s rukama v klíně a přihlížel? Věříte, že by nepotrestal duše, které se podvolí každému rozmaru a přání Satana? I když dobré duše mohou zahynout, budou mít život. Zatímco zlé duše, byť zůstanou naživu, život mít nebudou.

Svět je na pokraji velké změny a vše, co Bůh předpověděl, se uskuteční. Vše, co řekl, že se stane, se stane. A i když jsem vám dal proroky, aby vás varovali, stále jste neposlouchali. Odmítli jste mnoho soukromých odhalení, dávaných světu, aby lidstvo bylo připraveno. Přesto jste neposlouchali.

Musíte se modlit, aby rozsah zkázy ve světě byl zmírněn, neboť pokud byste spatřili, co leží v budoucnosti, padli byste Mi k nohám a žadonili o milosrdenství. Ti, co neudrželi Slovo Boží živé v mých pozemských církvích, budou zodpovědní za ztrátu mnoha miliónů duší, které by jinak byly zachráněny.

Hanba vám, kteří Mě nazýváte svým vlastním, když na jedné straně hlásáte část Pravdy a na druhé straně Mě proklínáte. Bolest a smutek, který jsem snášel kvůli hříchu a oddělení člověka od svého Stvořitele, dochází konce, neboť nyní nadešel můj čas. V poslední bitvě o duše tedy vězte, že až se zlo vystupňuje, Boží trest bude desetinásobek toho, co zlí lidé způsobí svým bratrům a sestrám.

Nebojte se mé lásky, ale mé spravedlnosti.

Váš Ježíš