Svět Mě opustil, jak bylo předpověděno, a na mém Těle byla spáchána ta největší zrada

Úterý, 15. července 2014 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, svět Mě opustil a na mém Těle byla spáchána ta největší zrada.

Mé Slovo je trháno na kusy a mnozí z těch, kdo říkají, že jsou znalí mého učení, budou neteční k pronásledování, kterým bude postižena má církev. Tak jako Mi zlořečili při křižování ti, co se pyšně chvástali svou vynikající znalostí mých cest, budou Mi spílat i při tomto mém Druhém příchodu, kdy si vyžádám své království.

Nevděčné duše bez prostoty či pokory, nikdy nepřijmou hlas těch, které považují za nehodné vyslovit Pravdu. Nikdy nepřijmou Pravdu, neboť když přijímají falešnosti v mém jménu, v jejich srdci nebude místo pro Božího Ducha, aby jim zaplavil duše. Místo aby připravovali lidstvo na mé velké milosrdenství – na Den, který jsem slíbil světu – odvrátí se. Nepoznají Boží znamení seslaná otevřít a připravit jim srdce na Mne, pro jejich pyšná a zatvrzelá srdce. Učiní také vše, co dokážou, aby zabránili Slovu Božímu dostat se ke každému hříšníkovi světa, a to jim nedám nikdy zapomenout.

Ten, kdo Mi ztratí duši, ztratí tu svou vlastní. Ten, kdo Mi zatarasí cestu, nebude mít kam se obrátit. Ten, kdo proklíná vůli Boží, bude proklet. Co jste se ode Mne opravdu naučili, když si nedokážete vybavit pravdu mého slibu, že přijdu znovu? Mé království přijde na zem, jako je v nebi, a ti, kdo nedokázali pochopit, co jsem řekl, nebudou o nic moudřejší. Promarní milosti, které sesílám, a uzavřou se ve vězení tak temném, že budou oslepeni mým Světlem ve Velký den.

Můj čas přijde zanedlouho a už nemohu víc udělat, abych vás připravil. Má láska zůstává stejně velká, jako i milosrdná, ale musíte si také pomoci sami, neboť není snadné stát se hodnými mého slibu spásy.

Váš Ježíš