Svět se bude klanět, padat na kolena a zbožňovat šelmu

Pátek, 28. února 2014 v 21:42

Má vroucně milovaná dcero, dám své armádě zbytku a všem, kdo se nikdy neodchýlí od mého svatého Slova, pravomoc nad národy, až odpadlictví, ve jménu sjednocení, všechny zaslepí.

Dostanete velké výsady, velké milosti a moc vést věřící, slabé a ty, kdo se ztratí ve vyprahlé poušti. Stanete se skutečným Duchem, jediným zbylým ostatkem Ducha Pána v církvi, která bude zbavena mé svaté přítomnosti. Má přítomnost bude přebývat pouze v těch, kdo dostanou pravomoc diktovat Slovo Boží a vést žíznivé duše k fontáně života.

Až se brzy objeví falešní poslové, kteří budou tvrdit, že přijímají slova a příkazy z nebe, stanou se podobní princům na trůnu, který bude brzy odhalen v novém chrámu ohavnosti. Toto nové centrum vlády bude ozdobeno svými vlastními oddanými služebníky, věštci a těmi, kdo jsou plni ducha temnoty – všichni ti, kteří budou podlézat antikristu.

Svět se bude klanět, padat na kolena a zbožňovat šelmu. V srdcích jim nezbude ani špetka lásky – ale vězte: Odetnete-li si pravou ruku od Boha, levou si potřesete s šelmou, která vás stáhne a pohltí svým hrozným sevřením. Otevřete-li svou duši Zlému, vstoupí do ní a už nikdy vás nenechá ani na chvíli v pokoji. Svou svobodnou vůlí se s ním budete snažit bojovat, ale nebudete dost silní.

Můj zbytek se bude dále formovat, nebojácný a označen světlem mé tváře, jak bude shromažďovat milióny ze čtyř koutů světa, aby jim přinesl Pravdu. Budou kázat evangelia, hlásat mé Slovo a nikdy se neodchýlí od Pravdy. Budou opovrhováni, zesměšňováni, zrazováni – dokonce těmi jim nejbližšími – a přesto ze Mne nikdy nespustí oči.

Svět nebude vítat Pravdu, až bude zasažen falešnou zbožností a uspokojením, které pocítí, protože v této fázi bude hřích popřen ve všech svých podobách.

V každé válce může být jen jeden vítěz. Bojuje-li člověk proti Bohu, vždy dopadne špatně. Straní-li podvodníkovi, bude vyhnán a nikdy neuvidí světlo mé tváře.

Moji milovaní zbylí, modlete se za ty, kdo budou oklamáni antikristem. Toužím, aby tyto duše byly vzaty pod moji ochranu. Nebudou Mě hledat, ale skrze vaše modlitby můj Otec zakročí, aby mohly vejít do mého velkého milosrdenství.

Váš Ježíš