Tato nová a rychle vytvořená hierarchie ovládne moji církev

Čtvrtek, 16. ledna 2014 v 19:41

Má vroucně milovaná dcero, Pravda rozděluje. Vždy to dělala. Když jeden člověk říká, že zná pravdu, jiný ji popře. Ale pochází-li Pravda z Božího Slova, vyvolá největší rozdělení. Mnozí se Pravdy bojí, protože není vždy příjemná, a přesto byste bez Pravdy žili v popírání. Žijete-li v popírání Božího Slova, nenajdete nikdy pravý pokoj ve svých srdcích.

Znáte-li Pravdu obsaženou v Knize mého Otce, pak znáte cestu Pána a musíte jít touto cestou až do posledního výdechu. Neodchylujte se od ní. Ale pokud se s mým Slovem manipuluje, přepisuje se a boří, jistě byste je nikdy nepřijali. To je správně. Až vám však z nejvyšších míst mých církví budou představena nová učení, odlišná od mého svatého Slova, co potom budete dělat?

Přijmete lež místo Pravdy? Přijmete učení, které bude v mých očích rouhavé?

Odpověď musí být – ne. Nesmíte nikdy popřít mé Slovo – kvůli nikomu. Nikdo, i kdyby byl oděn do oděvů elity hierarchie mé církve, žebrák, král, nebo princ – kdokoliv, kdo požaduje, abyste přijali nové učení vztahující se k mému Slovu, nepřichází ode Mne.

Má církev je nenápadně bourána zevnitř a každá část je rozebírána. Tím, jak jsou její stupně strhávány a věrní služebníci likvidováni – poté považováni za nepotřebné – bude vyklizena cesta ke hlásání učení z pekla.

Běda kněžím, biskupům, kardinálům, kteří se opováží bránit Slovo Boží, neboť ti budou trpět nejvíce. Zatímco někteří budou exkomunikováni a obviněni z kacířství, třebaže se jen budou zastávat pravého Božího Slova – ostatní budou příliš slabí. Mnozí ubozí posvěcení služebníci budou pod nátlakem k odsouzení Božích zákonů. Nepřistoupí-li na přijetí lživého učení, budou předhozeni vlkům. Ti, jejichž víra bude již oslabena, kteří milují světské věci a mají silnou ctižádost ve svých duších, budou první v řadě, aby přísahali věrnost novému „závazku“.

Tato nová a rychle vytvořená hierarchie ovládne mou církev. Vyhlásí lži ve jménu Boha a vezme s sebou mnoho nevinných duší věřících. Nevědomým církevním shromážděním bude nabídnut otrávený kalich naplněný ničím – jen chlebem. Svatá eucharistie už nebude sytit jejich duše. Brzy budou syceni promluvami, které budou výsměchem Božímu Slovu, až budou lidská práva prohlášena nejdůležitějším učením. A potom vyhlásí největší kacířství, že lidem bude dán věčný život, ať už litují svých hříchů, nebo ne. Takto zničí duše miliónů.

Zatímco budou pokračovat v rozebírání mé církve zevnitř, moji oddaní kněží a věrní stoupenci zbudují znovu mou církev, cihlu po cihle. Jak vidíte, má církev nemůže nikdy zahynout, protože to nedovolím.

Všichni kněží, biskupové a kardinálové, kteří budou zbaveni úřadu a zůstanou Mi věrni, neopustí nikdy spravedlivé, nebo mé následovníky, požehnané darem moudrosti. Potom, co falešné vědění bude plnit srdce slabých služebníků v mé církvi, dar Ducha Svatého osvítí duše nejen mé zbylé církve, ale poskytne Světlo všem, jejichž jména budou v Knize živých, až k mým dveřím.

Dosud nikdy nebyli moji stoupenci zkoušeni způsobem, jakým budou zkoušeni v budoucnosti. Bude jim dána Boží pomoc, aby jim umožnila udržet Boží Světlo zářící ve světě, který se bude pomalu a bolestně nořit do temnoty, způsobené příchodem nepřítele, antikrista.

Váš Ježíš