Tato poselství zachrání milióny duší

Čtvrtek, 7. dubna 2011 v 22:00

Moje milovaná dcero, dnes ti byly uděleny dary Ducha Svatého spolu se zvláštními Božími milostmi. Potom, co jsi, má dcero, odevzdala svou svobodnou vůli Mně, budeš se teď řídit mou nejsvětější vůlí. Nyní pochopíš důležitost úplné poslušnosti ke Mně ve svých myšlenkách, slovech, činech a postojích. Nyní se budeš řídit mým vedením a vyhledat je, než uděláš jakýkoliv čin v mém jménu.

Konečně jsi připravena se řídit mými pokyny. Nyní bude třeba, abys Mi obětovala nejméně dvě hodiny v modlitbách každý druhý den. Navíc budeš muset následovat poučení mého nejsvětějšího duchovního vůdce, jehož jsem ti poslal z nebe. Bude k tobě mluvit tak, jak mu přikážu. Dělej přesně to, co ti řekne. Musíš se postarat o to, abys se Mnou rozmlouvala každý den, protože ti toho musím hodně říct.

Má dcero, poslouchej od nynějška pouze můj hlas. Piš jen to, co dostáváš ode Mne. Nikdy nepřebírej od jiných jejich mínění o těchto nejsvětějších poselstvích. Jsou pouze jedna ústa, se kterými s tebou komunikuji, a ta jsou moje. Důvěřuj Mi, má dcero. Důvěřuj Mi zcela. Nikdy nezpochybňuj tato poselství, protože jsem to Já, kdo s tebou mluví. Vždy si to připomínej. Teď, když Mi důvěřuješ, budeš mnohem silnější. Ujišťuji tě, že nyní budeš schopna vypořádat se s útoky Zlého mnohem účinněji.

Buď v pokoji. Láska k tobě, má dcero, se dme v mém srdce, zatímco tvá oddanost a láska ke Mně tě naplňuje a dělá tě slabou. Tato mocná láska je čistá ve své úplnosti a nemůže být srovnávána s ničím, co jsi kdy zakusila dříve v tomto světě.

Nebesa se radují z tvého konečného odevzdání. Ale nyní se budeš muset připravit, abys pomohla zachránit milióny duší. Má dcero, úkol, o který tě žádám je z lidského hlediska nesmírný. Ty, má dcero, budeš poslem světu, jemuž přineseš největší díl mého svatého Slova, abys jej připravila na můj Druhý příchod.

Vy, mé drahé děti, které miluji s hlubokou vášní, která je mimo vaše chápání, musíte se znovu přiblížit k mému Nejsvětějšímu Srdci, a to dříve, než bude pozdě. Od tebe, má dcero, se bude očekávat, že přineseš lidstvu mé Slovo. To není jednoduchý úkol. Způsobí ti utrpení, ale musíš pochopit, že je to tvá povinnost ke Mně. Byla jsi povolána, aby ses postarala, že prostřednictvím Slova z mých božských úst budou zachráněny milióny duší z ohňů pekla.

Komunikuj teď se Mnou patřičným způsobem. Budu tě stále vést. Pokoj bude s tebou, má dcero. Můj Nejsvětější Duch zaplavuje teď tvou duši. Jsi teď plná lásky a radosti a připravená k další fázi této Boží mise.

Váš Spasitel

Ježíš Kristus