Tentokrát přijdu obnovit zemi a znovu nastolit své království

Úterý, 29. dubna 2014 v 09:00

Má vroucně milovaná dcero, mnozí se mohou divit, jak by Bůh Otec, Všemohoucí Stvořitel všeho, který je a věčně bude, mohl trpět. Je Pravda, že můj Otec, dokonalý ve všem, co může být, je proniknut láskou. Je-li mu spíláno, působí mu to smutek v srdci, protože On je Tvůrcem lásky.

Boží děti odmítly jeho velký dar ráje hříchem Adama a Evy, jímž odpadly od jeho přízně. Místo toho se daly svést lstivým podvodem, který jim nastražil Zlý. Jak jen můj Otec potom trpěl a dosud trpí pro hřích této zrady v dnešním světě. Nic se nezměnilo, kromě zázraku vykoupení, které odkázal světu mou obětí pro lidstvo.

Láska mého Otce k vám všem je tak velká, že jeho zármutek, který byl způsoben zaslepeností člověka a odmítnutím jeho velkého milosrdenství, je také jeho darem lidstvu. Ve svém žalu, pociťující velkou touhu po duších, se vztáhne a uchopí dokonce ty nejzdráhavější nevěřící. Těm, co nevěří v Boha, ale touží po důkazu a nějakém znamení pro útěchu ve své bídě, říkám: Já, Ježíš Kristus, jsem přišel poprvé nejen zachránit ty, kdo přijali Pravdu – přišel jsem zachránit ty, kdo nebyli schopni věřit v Boha. Totéž udělám nyní. Zatímco věřící budou mezi sebou bojovat a dohadovat se, zda jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo v tomto čase promlouvá k světu, slibuji vám následující: Dokážu vám ze své lásky k vám, vám že jsem to skutečně Já, kdo nyní hovoří, a že jsem byl svým Otcem ještě jednou poslán vás zachránit.

Tentokrát přijdu obnovit zemi, znovu nastolit své království na zemi – ráj, stvořený mým Otcem pro Adama a Evu. Ten den přijde brzy a než ten čas nastane, osvítím vaši mysl, duši i tělo. Otřesu vámi svou mocí – svým božstvím, ale vy pocítíte takový příval lásky, že nebudete ponecháni v pochybnostech, že mohl přijít jen ode Mne. To je můj slib. Jsou to děti Boha, jež Ho neznají, ani v Něho nevěří, k nimž dosáhnu jako první. Většina z nich poběží ke Mně, protože nebudou mít žádné předsudky, které se mohly utvořit z přílišné znalosti duchovních věcí. Současně dosáhnu na duše, které jsou ve velké temnotě, zoufalé, ztracené a jsou obtíženy velkým žalem v srdci. A tak když čtete toto mé Slovo, vězte, že má poselství nejsou jen pro ty, kdo Mě milují – jsou dávána k vaší pomoci.

Dávám vám pokoj. Přináším velkolepé zprávy, neboť jsem pro vás vybojoval nádhernou budoucnost, kde smrt už nad vámi nebude mít žádnou moc. Očekávám ten den s velkou radostí. Prosím, čekejte s trpělivostí a důvěrou, neboť až otevřu vaše srdce, vaše starosti zmizí.

Váš milovaný Ježíš