Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, vstoupí antikrist do mé církve

Sobota, 15. března 2014 v 20:10

Má vroucně milovaná dcero, pro vlny odpadlictví, šířící se v mé církvi, přijde z jejího středu na ty, co Mi slouží, největší zkouška ze všech. Krize v mé církvi na zemi budou pro mnohé kněze znamenat trápení z hrozného rozhodování. Víra mnohých z nich byla již otřesena a budou si muset vybrat, zda chtějí přijmout novou náhražku učení, které nahradí Slovo, nebo zůstat věrni pravé víře. Dokonce i nejoddanější z nich budou zahlceni hlučnými hlasy podvodníků a začnou zpochybňovat význam mého učení v dnešním světě, kde hřích už bude prohlášen za bezvýznamný.

Stejně jako je zvykem připravit semena k setí, i syn Satanův bude brzy připraven chopit se nové falešné církve. Moje církev bude procházet dobou strašné temnoty a mé ukřižování bude snášet každá duše, která Mi zůstane věrná. Moji nepřátelé učiní rozsáhlá a radikální prohlášení, požadující, aby vše, co uráží mé jméno, bylo prohlášeno za přijatelné v očích mé církve. Velmi málo duchovních bude bojovat proti znesvěcení z hříchu zbabělosti, ale vězte toto: Budou-li se podílet na falešných obětech, falešných svátostech a falešných učeních, která pak budou vnucovat mým věrným následovníkům, prohlásím je za nezpůsobilé stát přede Mnou.

Mnohé škody, jež postihnou obyčejné lidi, budou z rukou těch, kdo do mé církve vstoupili prostřednictvím falše podvodným způsobem. Až vám bude řečeno, že mé Tělo je něčím jiným, než mým fyzickým tělem, potom vězte, že svaté přijímání, které dostanete, nebude ode Mne. Nesmíte jim nikdy dovolit, aby změnili význam nejsvětější eucharistie. Teprve až bude nejsvětější eucharistie zcela zrušena, antikrist vstoupí do mé církve a ovládne ji. To bude den, kdy poznáte, že svět politiky splyne všude s křesťanskými církvemi a že Já v nich už nebudu přítomen. Avšak má církev nemůže nikdy zaniknout, a budou to mí zbylí, kteří udrží mé Světlo zářící a mou přítomnost živou, a mnozí budou muset vyhledat skryté církve a mé posvěcené služebníky, kteří milostí Boží dokážou udržet mou církev nedotčenou.

Nikdy se nedomnívejte, že syn Satana, antikrist, bude vystupovat agresivně, nebo jako zlý diktátor, protože to nebude jeho styl. Naopak, bude mít mnoho přátel. Bude milován mnoha vládami, stejně jako nepřáteli v mé církvi, kteří budou hlasitě tleskat každému jeho kroku, dokud neobdrží čestné postavení v mé církvi. Kardinálové, biskupové a jiní příslušníci mé církve budou o něm stále mluvit a vychvalovat ho ve svých kázáních. Jeho schopnost svádění bude tak velká, že se stane hypnotickou. Prostřednictvím nadpřirozené moci Satana přivábí všechny, kdo činí rozhodnutí v mé církvi, dokud se tito časem před ním neskloní, jako by byl Mnou.

Prostřednictvím ctižádostivých příslušníků duchovenstva, kteří padnou ve své víře, ale jsou nicméně stále ještě požehnáni darem svatých slibů, získá antikrist mimořádnou moc. Z těch mých ubohých, svedených zrádců z mé církve načerpá poslední díl moci, než přijde čas do ní vejít jako nový vůdce. Všichni moji nepřátelé během tohoto období temnoty budou mít mimořádnou schopnost uklidňujícím a okouzlujícím způsobem předkládat lži, jako by byly Pravdou. Jen ti, kdo pokračují v modlitbách za ochranu a odsuzují Satana všemi způsoby, kterým byli učeni, dokážou vyklouznout ze spárů antikrista.

Váš Ježíš