Ti, co se přede Mnou vyvyšují, ale o druhých mluví špatně, budou ode Mne odděleni

Neděle, 4. ledna 2015 v 16:00

Má vroucně milovaná dcero, přijde-li ke Mně člověk, jenž nevěří ve Mne, nebo v mé Slovo, a jemuž je dán dar rozlišování, a poprosí Mě o pomoc a milosrdenství, očistím ho a poskytnu mu spásu. Jestli člověk, jenž Mě zná, ale zrazuje Mě, a pak přijde ke Mně a bude obhajovat své jednání, odvrhnu ho, protože spáchal ten nejhorší hřích.

Moji největší nepřátelé jsou ti, kdo byli požehnáni Pravdou, ale jejichž pýcha je přivedla k domněnce, že jsou privilegovaní jednat v mém jménu. Když jsem chodil po zemi, byl jsem zrazen jedním ze svých vlastních, a ne těmi, kteří Mě neznali. Tak tomu bude stále, až do příchodu Velkého dne.

Ti, co se přede Mnou vyvyšují, ale mluví špatně o druhých, budou ode Mne odděleni. Ti, co jsou ode Mne odděleni, protože Mě odmítají, ale nakonec se ke Mně obrátí, budou zachráněni jako první. Buďte opatrní, když prohlašujete, že jste ode Mne, neboť moudrý člověk Mě bude milovat bez ohledu na milosti, které dostává. Nebude se nikdy vychloubat svou svatostí, svým zbožným životem, nebo pochopením mého Slova. Pýcha je pádem těch, kteří se domnívají, že Mě znají lépe než druzí. Jsou to ti, kdo přijdou ke Mně jako maličcí, které přivinu blíže ke svému svatému srdci. Jsou to duše, které Mě milují bez výhrad a které necítí potřebu předvádět svou lásku ke Mně, aby je ostatní obdivovali a vzhlíželi k nim. Je to člověk, který odevzdává vše do mých rukou, když hovoří Pravdu, který Mi přivádí duše, po nichž toužím, ne však člověk, který má pocit, že zasluhuje velkou chválu proto, že tak činí.

Zlý získává vstup do duší těch, jejichž mínění o své vlastní velikosti v mých očích přesahuje všechnu lásku, kterou ke Mně mohou mít. Pak tyto duše používá, aby svou vychytralostí šířily nepravdy v mém jménu. Hřích pýchy je hlavní příčinou každého představitelného hříchu proti Mně. Musíte se vždy snažit bojovat s pokušením Mě zradit, domníváte-li se, že nějaká znalost mého svatého Slova vám dává právo vyslovit váš názor o tom, jak Bůh pracuje ve svém plánu spásy. Pouze On, jenž je nade vším, má právo to učinit. Všechny duše musí před Ním pokleknout a neprovádět to, o čem se domnívají, že je jeho svatá vůle, pokud to znamená urážet nějakou žijící duši v jeho svatém jménu.

Pozorně naslouchejte tomu, co vám nyní říkám. Pokud jste zradili mé Slovo nebo Pravdu, musíte Mě prosit, abych vás zbavil vaší nepravosti, neboť nedostanete tolik času, jak si myslíte, k hledání útěchy v mém Božím milosrdenství.

Váš Ježíš