Ti, kdo Mě proklínají, budou prokleti

Středa, 19. března 2014 v 16:05

Má vroucně milovaná dcero, zmiňuji-li se o mých nepřátelích, myslím tím vždy ty, kdo se Mi lstivými způsoby pokoušejí krást duše. Mluvím konkrétně o těch, kteří pod maskou svatosti záměrně svádějí duše k hříchu. Snaží-li se někdo svést nějakou duši k falešné víře ve lži o mém svatém Slově, daném světu v Knize mého Otce, pak je mým nepřítelem.

Největší bolest, kterou trpím, je z rukou těch, co se prohlašují za mé oddané učedníky a chvástají se, jak Mě znají. Když se tito lidé snaží ubližovat druhým a považují za normální je kárat v mém jménu, pak je to pro Mne nejbolestivější. Nalézám duše, které se Mi vzpírají, a mnoha způsoby je přitahuji ke Mně a nezahrnuji jenom ty, které jsou již částí mé církve na zemi. Věnuji se vždy nejdříve těm, kteří jsou rozptýlení, ztracení a kteří nedokážou vidět. Jsou to první duše, které hledám, a jsou to právě ty, které ve špatných rukou mohou být a budou svedeny.

Prosím vás, abyste stále pamatovali na národy, náboženství, ty, bez jakékoliv víry ve Mne, ve vašich modlitbách. Prosím, přivítejte je, jako bych to udělal já. Nesnažte se jim nikdy nutit vaše názory, nebo je zastrašovat v mém jménu. Podávejte jim ruku s láskou a šlechetností, neboť jsou pro Mne právě tak důležití, jako ten nejoddanější mezi vámi. Nezáleží na tom, komu nabídnete pomoc, vězte, že ani jeden z vás nemá více zásluh než druhý, protože všichni jste hříšníci.

Všechny děti Boha budou časem svědky konečné pravdy jeho plánů pro naplnění jeho smlouvy. Každý pozná Pravdu, a pak bude pro ně lehčí přijmout moji milosrdnou ruku. V ten den lidé všech náboženství, vyznání, barev a národností uvidí důkaz mé existence. Ti, kdo se zbaví zábran, které byly položeny mezi ně a jejich Stvořitele, budou plakat vděčností, protože konečně budou svědky Boží lásky. A zatímco plánujete a připravujete se na přicházející časy, vězte, že nezáleží na tom, jaké překážky se postaví před vás ve vašem pochodu k věčné spáse, že s mými nepřáteli bude nakládáno s největší přísností.

Ti, kdo Mě proklínají, budou prokleti. Ti, kdo brání plánu mého Otce zachraňovat duše, budou poraženi. A ti, kdo pronásledují Boží děti a staví se do cesty Pánu, budou sami pronásledováni sluhou, jemuž se zavázali věrností. Nic se Mi nepostaví do cesty, neboť to není možné. Boží mocí bude každý nepřítel zničen a ti, kdo hlásají slova, skutky a činy antikrista, budou odvrženi a království Boží pak bude dokončeno.

Váš Ježíš