Ti, kdo se budou snažit obhajovat Slovo uvnitř mých církví, budou umlčeni vyloučením

Pondělí, 7. dubna 2014 v 19:15

Má vroucně milovaná dcero, sémě bylo zaseto a všechny detaily plánu přípravy světa na antikrista jsou hotovy. Všechny změny, jichž budete svědky ve světě politiky i v mé církvi na zemi, jsou provázány – jak každé gesto učiněné mezi národy – tak i každý zákon odporující Božímu zákonu. Ne náhodou jsou takové zákony zaváděny po celém světě tak rychle jako teď, neboť byly pečlivě připraveny.

Nová, náhlá oznámení, týkající se utváření vztahů mezi státem a církví, kde jejich zákony se vzájemně prolínají, se na vás vyhrnou. Ti, kdo se budou snažit obhajovat Slovo uvnitř mých církví, budou umlčeni vyloučením. Žádný soucit nebude projeven těm, kdo se pokusí bránit mou církev, protože moji nepřátelé prohlásí, že opak je pravdou. Vy, moji následovníci, budete prohlášeni za kacíře pro neposlušnost k novým pravidlům, která budou mou církví brzy ustanovena. Bude vám řečeno, že má církev se nemůže mýlit, a tak i když prosazujete Pravdu, budete izolováni. Má církev nebude nikdy chybovat. Moji vybraní vůdci se nikdy nezmýlí, ale až podvodník uchvátí moc, nesmíte ho následovat, když prohlásí, že Pravda je lež.

Až ten den přijde, poznáte to skrze moc Ducha Svatého. A v ten den musíte následovat Mě, svého Ježíše. Modlete se o mou odvahu, abych vám mohl pomáhat, protože budete potřebovat ocelové nervy, abyste Mi zůstali věrni, až svět bude donucen se podrobit antikristu, v úplném odevzdání svobodné vůle.

Váš Ježíš