Ti, kdo se stavěli proti mému Prvnímu příchodu, odmítli přijmout Boží vůli

Pátek, 31. října 2014 v 18:25

Má vroucně milovaná dcero, má vůle je vytesána do kamene a všichni, kdo Mě opravdu milují, budou propleteni v Boží vůli Pána. Vzpírejte se proti mé vůli a nebudete moci se stát mými. Povstaňte proti Mně a Já vám nedovolím vstoupit do svého království, neboť jen ti, kteří v konečném odevzdání své svobodné vůle přijdou ke Mně, budou moci skutečně říct, že jsou moji. Nejste-li moji, jak mohu získat vaše nevděčné srdce? Vy, co mě proklínáte, pohrdáte těmi, kteří dodržují mé Slovo, nebo se pokoušíte zasahovat do mé svaté Boží vůle, budete vrženi do propasti, až bude vyčerpáno veškeré úsilí o vaši spásu.

Když jsem se narodil, mnozí z mých nepřátel, jejichž duše byla zamořena zlými duchy, velmi ztěžovali život mé Matce. Ti, kteří ji pronásledovali během mého času na zemi, v mnoha případech netušili, proč vůči ní pociťovali takovou nenávist. Ale strpěla to pro mé jméno. Ti, co Mi vzdorovali při mém Prvním příchodu, odmítli přijmout Boží vůli, která je měla osvobodit od pout, jež jim kolem kotníků uzamkli démoni.

Mnoho času své mise na zemi jsem strávil vyháněním zlých duchů z duší postižených, ale i poučováním těch, co neznali vůli Boží. Nyní, kdy se připravuji přijít znovu, má mise bude tentokrát ještě těžší. Vám, zatvrzelého srdce, kteří Mi odmítáte naslouchat, říkám toto: Pokud se Mi opravdu nezasvětíte životem modlitby a oddanosti, pouze svou vírou tuto cestu k věčnému životu nedokončíte. Nejste dostatečně požehnáni poznáním a chápáním souvislostí, nebo znalostí mého Slova k tomu, abyste teď odmítali mé varování. Proč Mnou teď pohrdáte? Co myslíte, že vás učiní hodnými stát přede Mnou, až Mě budete prosit o věčný život? Říkám vám, že vaše zatvrzelost vás oslepuje vůči pravdě Božího zjevení, jehož jste svědky v těchto mých svatých poselstvích světu.

Nevděčné duše, chybí vám vědění, které vám bylo velmi důkladně dáno v nejsvětější Bibli. Ze všech lekcí, kterým jste byli učeni, jste se nenaučili nic. Vaše pýcha a honba za uspokojením svých přání Mě znechucuje. Vaše oči nedokážou vidět, a tak na Mne nebudete připraveni. Z každé pomluvy těch, kdo mluví Pravdu a obhajují mé svaté Slovo – navzdory vašemu odporu – se Mi budete muset zodpovídat. Vyzvu vás pak, abyste ospravedlnili svá slova, vaše skutky a jednání proti Mně. Nikdy nebudete moci říct, že jste pro Mne, když potíráte Mne – mé Slovo – dané vám z milosrdenství Boha, jenž se nikdy neunaví ve svém úsilí zachránit vaši duši.

Pokud jste dostali dar soukromého zjevení, máte právo rozlišovat. Ale nemáte oprávnění soudit jiné, nebo je zraňovat, i když nepřicházejí ode Mne. Já, Ježíš Kristus, jsem dal vědět, že nikdo nemá právo soudit žádnou duši. Jestli Mi vzdorujete, a i když cítíte rozhořčení vůči falešným prorokům, budu vás soudit a potrestám vás tak, jako jste vy potrestali ty, které jste nenáviděli. Nemůžete někoho nenávidět v mém jménu. Nenávidíte-li jiného člověka, pak to činíte ve jménu Satana. Smyji vaši vinu, jen když přijdete ke Mně a poprosíte Mne, abych vás zbavil takového hříchu. Ale mnoho z vás to nikdy neudělá, neboť jste sebe postavili nade Mne, a za to budete trpět. Ať nikdo z vás neprohlásí jinou duši, že je od Zlého, neboť on, Satan, má potěšení z těch, co jsou vinni tím, že udělali takovou chybu. Ani jeden z vás není tak čistý od hříchu, aby mohl vyslovit takový soud.

Ten, kdo je ode Mne a skutečně Mě zná, by nikdy nebičoval jiného v mém jménu.

Váš Ježíš