Ti, kdo se vměšují do vůle Boha v jeho plánu zachránit duše, přivodí hněv mého Otce

Čtvrtek, 14. srpna 2014 v 15:00

Má vroucně milovaná dcero, přeji si oznámit, že ti, kdo se vměšují do vůle Boha v jeho plánu zachránit duše, přivodí hněv mého Otce.

Když je božskou vůlí mého Věčného Otce dán člověku velký dar, a je pak odhozen, můj Otec pláče. Ale snaží-li se člověk zastavit, poškodit nebo překazit můj plán k naplnění smlouvy mého Otce, jenž přinese světu spásu, bude pro to velmi trpět. Věří-li člověk ve svou vlastní moc, jako vyšší nežli Boží, bude učiněn bezmocným. A obejme-li člověk Mne, právě tak, jak to udělal Jidáš, řekne-li, že Mě miluje, políbí Mě na tvář, a pak Mě zradí, není lepší než ten, co Mě předal do rukou mých katů.

V tomto čase přináším lidstvu velké milosti. Touto misí přináším člověku velké dary, a co dělá on? Plive Mi do tváře, tak plný žárlivosti, zášti a nenávisti, které chová ve své duši. Ti, kteří to dělají, budou přemoženi hlubokým pocitem smutku, zrozeného z osamělosti, jakou dosud nepocítili. Budou trpět bolestí odloučení od Boha v tomto životě na zemi, a až se to stane, poznají, že to bylo způsobeno jejich zradou na Mně, Ježíši Kristu, svém jediném Spasiteli. Avšak také pochopí plný rozsah mého velkého milosrdenství, protože dávám-li jim toto utrpení na zemi, dávám jim také příležitost k pokání a být opět uzdraven. Přijmou-li mou vůli s důstojností, přinesu jim život v mém novém království.

Probuďte se všichni a pochopte, že mou jedinou touhou je uchvátit vás do mé milující náruče. Nejsem váš nepřítel – miluji vás a dychtím po vás s touhou, jakou nejste schopni pochopit. Posílám proroky, ne abych vás vyděsil, ale abych rozhlásil Pravdu a mohl tak přinést věčnou spásu všem, a zejména těm, kteří si ji vůbec nezasluhují.

Pojďte. Naslouchejte mému volání – můj plán bude dokončen, bez ohledu na to, jak moc budete proti. Plná pravda toho, čeho je vám třeba, abyste získali vaše Bohem dané právo na své dědictví, bude brzy oznámena. Až přijdu s touto zprávou, musíte ji přivítat, jinak ztratíte svou duši.

Váš milovaný Ježíš