Tím, že se nechají od pohanů zastrašit, budou jako pohané

Čtvrtek, 27. března 2014 v 14:30

Má vroucně milovaná dcero, je mým přáním, aby v této době moji následovníci, včetně křesťanů všech vyznání, trávili více času v mé společnosti.

Bez ohledu na to, jak si možná myslíte, že jste Mi blízko, Zlý učiní vše, aby vás svedl do jakéhokoliv druhu nepravosti. Ani jeden mezi vámi není ve své víře tak silný, aby mohl odolat duchu zla. Každý den se musíte snažit trávit více času v modlitbě a využít tento čas k vytvoření štítu kolem sebe, potřebného k ochraně, máte-li Mi zůstat věrni. Opomenutí mluvit se Mnou prostřednictvím modliteb a svátostí vás oslabí, budete nejistí svou láskou ke Mně, a pak ponecháte sami sebe otevřené pochybnostem o mém učení, mých slibech a mé moci. Zkoušky, jimž budete čelit, které přijdou s nástupem teroru, uvaleného na mé opravdové následovníky, kteří zůstanou tvrdošíjně věrni svatému Božímu Slovu, budou velmi těžké.

Svobodná vůle vám byla dána Bohem jako vaše přirozené právo, přesto podvodníci, kteří zaplaví mou církev, se pokusí vám ji vzít. Budete přinuceni přijmout nepravdy, předkládané vám pod rouškou nového výkladu svatých evangelií, a pokud se odvážíte je zpochybnit, budete vypuzeni s hanbou. Tak mnozí z vás svou zbabělostí, slepotou a pošetilou oddaností k těm, o nichž si myslí, že vedou mé stádo, zjistí, že přijali podvodné učení.

Falešné učení, které bude zavedeno, bude pečlivě maskováno láskyplnými slovy. Způsob, jímž rozpoznáte, že nepochází ode Mne, bude trojí. Za prvé, dají potřeby hříšníků na první místo prohlášením, že se musíte modlit, abyste před Bohem vyzvedli právo člověka zhřešit. Za druhé, budete vyzváni odsouhlasit, že hřích je přirozená věc a že se kvůli němu nesmíte nikdy bát budoucnosti – že Bůh nikdy neodmítne hříšníka a že všechny jeho děti půjdou do ráje. Za třetí, řeknou vám, že svátosti musí být upraveny vzhledem ke svým počátkům v křesťanství, aby byly přijatelné pro pohany, kteří si zaslouží mít svá lidská práva zajištěna v Božích očích. Až se tyto věci stanou, bude to znamenat jen jednu věc. Člověk všude předloží před oltáře mých církví své pojetí o tom, která pravidla ustanovená Bohem mu vyhovují, a která ne. Pak bude očekávat, že Bůh se skloní před jeho požadavky. Ve skutečnosti bude Bohu diktovat, protože uvěří, že je větší, než Já.

Odvrhnu od sebe tyto duše, neboť už nejsou schopny prohlásit se za křesťany. Tím, že se nechají od pohanů zastrašit, budou jako pohané. V mém království není místo pro ty, kdo se Mi neodevzdají tak, jak jsem je učil, když jsem chodil po zemi. V přicházejících letech shledáte, že je těžké zůstat věrnými mému učení, protože ti, kdo tvrdí, že Mě zastupují, vás povedou do smrtelného omylu, jak bylo předpověděno. Buďte opatrní. Sledujte, o co budete žádáni přijmout jako náhražku za mé svaté Slovo. Ti, se schopností opravdového rozlišení, kterou dostali z moci Ducha Svatého, poznají okamžitě, kdy se tyto věci stanou. Jiní nebudou požehnáni, protože nevěnovali pozornost všemu, co jsem je učil. Ocitnou se na velmi temném a osamělém místě, bez mé přítomnosti, osvětlující cestu Pravdy. Ten čas je už velmi blízko.

Váš Ježíš