Tituly, související se Mnou, dostanou nové názvy

Pátek, 28. listopadu 2014 v 23:50

Má vroucně milovaná dcero, svět je připravován na můj Druhý příchod a jsou zde dvě různé síly, podílející se na přípravě cesty k tomuto dni.

Právě tak jako Já, Ježíš Kristus, vás připravuji svým zásahem, tak i Satan připravuje svou armádu. Množství příprav zabralo mnoho let mým nepřátelům, kteří znají Pravdu, ale zvolili si zničit můj plán spásy. Odpadli mnozí, včetně vyvolených, a místo toho se věnují okultismu.

Moji nepřátelé vypracovali mnoho složitých plánů, včetně genocidy nevinných, bez jejich vědomí. Ač se připravuje mnoho bezbožných činů proti lidskému pokolení z chamtivosti a touhy po nadvládě, přesto ten nejctižádostivější uvidíte, až se nakonec zmocní vlády v mém domě.

Probíhají plány, které mají přivést můj svatý dům na kolena. Byly učiněny přípravy, aby šelma zaujala své místo. K zajištění jejího přivítání světem byl spuštěn podrobný plán, dotýkající se všech aspektů globální politiky i náboženství. Ale před tím, než bude šelma korunována a zaujme své místo v mé církvi, se v tajnosti uskuteční mnoho činů znesvěcení na oltářích mé církve. Černé mše se budou rozmáhat, a tím dají Satanovi a jeho hierarchii velkou moc. Pohltí vše, co je svaté a vynaloží mimořádné úsilí, aby zničili křesťanství, v čemž bude spočívat největší podvod v historii mé církve na zemi. Učiní to předstíráním přijetí křesťanství. Nic nebude takové, jak se bude zdát a jenom ti, kdo jsou požehnáni darem rozlišení, budou vědět, co se skutečně děje.

Všechny hříchy budou oficiálně prohlášeny za přijatelné. Já Ježíš Kristus budu zatracován, ale mé jméno bude zneužito na omluvu přijetí smrtelného hříchu. Ďábel, skrze své věrné stoupence, obrátí vše, co pochází ode Mne, naruby. Tituly, související se Mnou a těmi, co Mě reprezentují, dostanou nové názvy. Jejich dřívější tituly budou nahrazeny novými, o nichž světu bude řečeno, že reprezentují nový, novátorský a starostlivý přístup k rovnosti.

Hříchy člověka budou povýšeny před mýma očima a konány před mými oltáři jako projev vzdoru. Vězte, že ti, kdo prohlásí, že přicházejí ode Mne, jsou lháři, pokud se nedrží mého svatého Slova a odmítají hlásat Pravdu. Jsou to podvodníci. Budou Mě zesměšňovat, nejen pouze slovy, činy a změnami ve svatém učení, ale i pečlivě zinscenovanými obřady, které se budou konat na mých oltářích.

Přijde den, kdy můj Otec zasáhne a zastaví toto poslední znesvěcení. Pokusy mých nepřátel vlít život do svých nových pohanských obřadů bude marný. Budou předvádět důmyslné a zábavné akce k „uctívání Boha“, ale nic dobrého z toho nevzejde, protože plamen Ducha Svatého bude chybět. Místo toho vše, co uvidíte, bude dusivý dým nezažehnutelného ohně. Je to kouř Satana a zadusí Boží děti.

Váš Ježíš