Tři ze čtyř mě zapřou

Čtvrtek, 2. ledna 2014 v 20:40

Má dcero, téměř již nadešel čas, kdy všechno uznání veřejnosti toho, kým jsem, se stane pouhým nepatrným mihotáním v knotu dohasínající svíce.

Ti, kdo říkají, že jsou ode Mne, o Mně sotva promluví. Ti, kdo jsou Mi věrní, budou otřeseni, až uvidí, tak mnoho lidí Mne zapírat. Čas, kdy věřící budou odděleni od těch, kteří budou uvedeni do vážného omylu, je již téměř zde. V těchto blížících se dnech slepí, hluší a ti, kdo nedokázali zůstat bdělí k pravému Božímu Slovu, shromáždí a v miliardách přijmou falešné učení – nikoliv ode Mne.

Až uslyšíte mluvit o novém obnovení slibu věrnosti, který bude mít podobu svátosti biřmování, vězte, že bude připraven lidmi. V mých očích bude bezvýznamný. Bude předložen falešným prorokem, jako část jeho globálního plánu na sjednocení všech náboženství světa. Mé božství bude smeteno bokem. Mé Slovo zapomenuto a pohřbeno, zatímco má učení budou překroucena, aby přiměla věřící k přijetí nové podoby takzvané evangelizace.

Avšak mé Slovo zůstane živé, protože ti, kdo zůstanou v mé církvi, jak byla založena od počátku, Mě nezapřou. Tři ze čtyř Mě zapřou. Jen můj zbytek bude na Mně lpět a držet se mého Slova a mnozí z nich budou přivedeni do rozpaků. Ubohé duše, které zůstanou v mé církvi, až bude polapena novým učením, nebudou vědět, kam se obrátit. Jim říkám toto: Buďte silní. Buďte pevní. Nezapírejte Mě. Modlete se o mé vedení a pokračujte v mé službě, jak jste to vždy dělali. Až budete vyzváni těmi, kdo tvrdí, že jednají pro dobro všech – všech náboženství – abyste Mě zapřeli, odvraťte se, neboť budete požádáni přijmout pohanství, které bude maskováno jako křesťanství.

Protože tito podvodníci, nepřátelé Boha, napadnou mou církev v její hierarchii, můj Otec sešle strašný trest. Nakloní svět a ani jediný muž, žena, nebo dítě, nebudou moci ignorovat tyto dramatické změny. Když moji nepřátelé napadnou mé mystické Tělo, způsobí mnoho škody, mnoho zmatku a mnohé odvedou od Pravdy. Ale nikdy nezničí mou církev, protože moje armáda zbytku Pravdu nikdy neopustí, ani se nenechá přinutit přísahat věrnost Satanovi a jeho zástupcům.

Nyní se vystupňuje mnoho válek a bouří a zemětřesení zesílí, dokud burácení hněvu mého Otce nebude pociťováno všude.

Mým nepřátelům, kteří chodí mezi vámi a mou církev uvedli v omyl, říkám toto: Nedovolím vám nikdy získat na svou stranu duše, pro které jsem se vzdal svého života. Vaše arogance bude mít krátké trvání, vaše bezbožné jednání bude zastaveno a vaše pokusy zranit duše, které jste si vybrali, budou přivedeny k náhlému konci. Už nikdy nepovstanete proti Božímu Slovu, aniž by na vás nebyl seslán Boží zásah. Vaše věrnost Zlému skončí neštěstím pro vás a všechny, které jste stihli oklamat. Pokusíte-li se přiblížit k branám nebes, abyste se chvástali svou věrností Satanovi, budete sraženi, spoutáni řetězy a nemilosrdně uvrženi do propasti.

Nyní jděte, všichni, kdo budete svědky těchto věcí, které přicházejí, a zůstaňte stále bdělí. Musíte Mi i nadále sloužit, neboť může být jen jeden Pán.

Váš Ježíš