Úloha mé Matky jako Spoluvykupitelky bude konečně dobře a opravdu pochopena

Pátek, 24. ledna 2014 v 20:19

Má vroucně milovaná dcero, až se má Matka naposledy zjeví všude v místech mariánských zjevení, musíte vědět, že svět se obrátí a poběží konečně ke Mně. Prostřednictvím mé milované Matky tak bude ke Mně přivedeno více duší. Její úlohou bylo vždy sloužit Mně pro dobro lidí. A nyní, úloha mé Matky jako Spoluvykupitelky bude konečně dobře a opravdu pochopena.

Každé duší dám příležitost být svědkem mého mocného zásahu, abych je mohl obrátit. Skrze obrácení mohu zachránit milióny. Dal jsem slib spásy a naplnil ho svou smrtí na kříži. Nyní shromáždím duše, přitáhnu si je k sobě touto misí a všude rozšířím Pravdu mého Slova.

Těm, kterým nikdy nebyla Pravda dána, bude představena úplně poprvé. Těm, kterým Pravda byla dána, ale zapomněli ji, bude připomenut můj slib. Ti, kdo Pravdu znají, ale změnili ji podle svých přání, budou upozorněni, že Pravda může být jen jedna.

Přináším lidem Pravdu v čase zmatení jejich myslí, duší rozervaných pochybnostmi – Já však zmírním jejich obavy. Jedině Já, Ježíš Kristus, jejich Spasitel, mám moc tak zasáhnout. Jen Já mám tu moc přinést jim pokoj a dát jim spásu, která jim právem náleží.

Všechny prvky této mise spolu vytvářejí určitý vzor. Poté, co se různé částečky sestaví dohromady jako dílky skládanky, až všechny dílky začnou splývat, se výsledný obraz stane jasným. Pak objevíte moji všudypřítomnost – spojenou s každou pravou svatou misí, světu danou mým Otcem, až bude nakonec celá Pravda jasná všem.

Můj Otec slíbil, že světu odhalí Pravdu skrze Knihu Pravdy, jak předpověděl prorokům Danielovi a Janu Evangelistovi. Můj Otec vám nyní, v tomto čase, přináší Pravdu, ale činí tak kousek po kousku, pozvolna, dokud poslední část nevytvoří celek. Teprve potom bude Kniha Pravdy dávat smysl. Teprve potom budou překonány poslední překážky, kdy většina lidstva bude zpívat a radovat se v očekávání mého Druhého příchodu. Teprve až má mise bude dokončena, bude světu oznámen Velký den.

Jděte v pokoji a vězte, že vložíte-li veškerou svou důvěru ve Mne, budu moci dokončit poslední část smlouvy mého Otce a vzít vás do říše jeho všemocného království.

Váš Ježíš