Uvedou milióny katolíků do smrtelného omylu a mé církve ztratí svou svatost

Pátek, 4. dubna 2014 v 23:20

Má vroucně milovaná dcero, proroctví nejsou Bohem odhalována člověku proto, aby vyvolávala senzace. Jsou dávána, aby připravila lidi na budoucnost v mém království, aby mohli být upozorněni předem na potenciální nebezpečí pro jejich duše. Každý zásah ve vašich životech z příkazu mého Otce je pro vaše vlastní dobro a dobro jiných duší.

Moje dcero, proroctví, která ti dávám, se již skutečně začala naplňovat. Podvodníci převzali moc zevnitř a budou pokračovat v klamání světa, aby věřil, že nové učení – kde v existujícím svatém učení ustanoveném Bohem byly učiněny změny – lze změnit podle potřeb a zájmu všech lidí a všech náboženství. Mějte se na pozoru před slovem „ekumenický“, nebo před každým pokusem zmocnit se mé církve na zemi a zbavit ji její božské podstaty.

Kdo neoprávněně zasáhne do liturgie, není můj pravý služebník, a přesto se právě toto stane. A co udělají moji posvěcení služebníci? Skloní hlavy, pozvednou své paže ve velkolepé chvále nového falešného učení a popřou vše, co jsem dal světu. Jejich láska k světským věcem, touha po obdivu a vypínavá ctižádost je zbaví jejich slibů. Stanou se zrádci a obrátí se ke Mně zády. Uvedou milióny katolíků do smrtelného omylu a mé církve ztratí svou svatost. Brzy potom, co bude jádro mé církve znesvěceno, shromáždí všechny ostatní křesťanské věrouky a navrhnou nové ekumenické sekty, což povede k veřejnému prohlášení popírající existenci pekla.

Potom, pracujíce naopak, přesně v opačném směru vůči Pravdě, bude všem věřícím řečeno, že hřích je subjektivní pojem a že kvůli dědičnému hříchu není možné se mu vyhnout. Takže vám řeknou, že je to něco, s čím si nemáte dělat starosti. Hřích jako takový bude předefinován. Jakmile se to stane, veškerý cit pro morálku zanikne. Až se morálka přestane považovat za důležitou, hřích se začne rozmáhat. Rozšíří se, rozbují, dokud se společnost nerozloží a ti, co zůstanou věrni mé církvi – té pravé – budou svědky hrůzné podívané.

Lidé se budou chlubit hříchem, otevřeně se honosit svou nemravností a nové světové náboženství nařídí, že hřích vám už nikdy nebude překážet, nebo vás poškozovat v Božích očích. Bůh, o kterého půjde, je Satan, to vám ale nikdy neřeknou. Aby Mě zesměšnili, představí vám antikrista, který bude nadšeně přijat, protože falešný prorok mu bude tleskat a zbožňovat ho. Antikrist bude dělat vše, co je proti mému učení, ale půvabně a okouzlujícím způsobem. Milióny se mu budou klanět. Bude vším, čím nejsem Já. Oklame tak velký počet lidí, že bude pro něj snadné vést Boží děti do kacířství a do strašné zkázy.

Připravuji vás všechny na ten den. Pro mnohé z vás je velmi těžké slyšet takové zprávy, ale je to pravda. Pravda vysvobodí vaše duše ze smrti. Bojujte s Pravdou a nevzejde z toho nic dobrého – jen zoufalství. Braňte ostatním zůstat věrnými mé církvi tím, že je budete vybízet k následování kacířství, které bude uvaleno na svět mou církví z jejího středu, a budete hozeni lvům. Ti, kdo násilím ničí duše jiných, budou čelit největšímu trestu z mé ruky.

Přijměte Pravdu a připravte se. Následujte Mě a Já vás bezpečně dovedu do svého království. Následujte šelmu a ta zavede vás i ty, které přivedete s sebou, do ohňů pekla navěky.

Váš Ježíš