Varování je darem lidstvu

Neděle, 2. ledna 2011 v 21:45

Proč tato poselství ve vás vyvolávají strach?

Má milovaná dcero, až lidé uslyší tato poselství, tak je budou zpochybňovat, protestovat proti nim a odmítat je. Navíc budou jimi i opovrhovat a ptát se, proč tato poselství nemluví více o radosti a o štěstí? Proč jsou tak děsivá? Takový způsob komunikace se světem určitě nepochází od Ježíše Krista. Ježíš Kristus určitě hlásá lásku a ne teror. Moje odpověď na tyto otázky je jednoduchá. Je to proto, že vás všechny miluji a těmito poselstvími vám prokazuji své milosrdenství. Nejdříve jsem pro všechny přišel jako Spasitel, abych vás osvobodil, aby tak každý mohl získat podíl na spáse. Má smrt na kříži vám poskytla druhou příležitost, abyste mohli vstoupit do království mého Otce. Tentokrát se vrátím jako spravedlivý soudce. Nejdříve však, kvůli mé lásce k vám, ukážu vám všem své milosrdenství. Toto milosrdenství dostanete formou předběžného Varování, abyste si dali svoje životy do pořádku ještě dříve, než přijdu znovu v Den soudu.

Je to z mého soucitu vůči každému jednomu z vás, že vám teď dávám ještě poslední příležitost otevřít svá srdce a žít svůj život tak, jak bylo zamýšleno.

Radost na zemi nemůže být porovnávána s radostí v nebi

Odvraťte se od hříchu, konejte pokání a dejte modlitbě opět místo ve vašem životě. Je to z milosrdenství, že vás teď musím důrazně upozornit na Pravdu. Když se vám zdá, že v mých poselstvích chybí radost, tak je to proto, že se lidstvo odvrátilo od pravé radosti. Radost, prožívaná v nebi, je nesrovnatelná s tzv. radostí, jakou zakoušíte tady na zemi. Pozemská radost, která vychází ze skutečné lásky, bude čistá. Radost, která pochází z pozemských věcí, je bezvýznamná.

Moje děti, radost, kterou bych měl pociťovat, když se na vás dívám, trvá naneštěstí jen krátce, vzhledem k tomu, čeho jsem dnes na zemi svědkem. Všechno, co je vám drahé, pochází ze světských věcí, nebo z uznání ostatních, kteří vás chválí. Jen málo času obětujete k přípravě na budoucí život.

Varování je dar

Mé milosrdenství je vám dáváno jako dar. Přijměte je. Vychutnejte si je. Sáhněte po Mně, vy všichni. Jsem váš záchranný prám v ohnivém moři, plném neočekávaných proudů a erupcí. Zachraňte se teď, nebo budete čelit tomu, že budete vtaženi do proudu takové mohutnosti, že rozhodnete-li se dostat na prám až v poslední chvíli, nebudete mít dost sil, abyste se na něj vyšplhali.

Očista ve světě pokračuje

Děti, jsem unaven. Bez ohledu na to, jak velice se snažím s vámi navázat kontakt, stále zůstáváte hluché. Dokonce ani moji kněží nedbají na mé volání, když chci zjevit své milosrdenství. Vzhledem k tomu, že očista ve světě nadále pokračuje a nabírá na rychlosti, je teď čas, děti, abyste Mě volaly.

Zemětřesení a jiné globální katastrofy

Nikdy nemějte strach z bouří, zemětřesení, tsunami, povodní, sopek a vlny veder, které přijdou na svět, aby pomohly zastavit antikrista a jeho ruku. Moji následovníci budou v bezpečí ve vědomí toho, co je očekává v Novém ráji, až se nebe a zem spojí v jedno. Tyto věci se musí stát. Nemohou být zastaveny, protože byly předpověděny. Ale tyto události, děti moje, budou mít jen krátké trvání.

Vy, moji věřící, budete za svou víru a vytrvalost, čelíce tváří v tvář obrovské opozici, odměněni. Ta radost – potom – bude pro mé děti těžko pochopitelná. Ti, kteří jsou ze světla, budou obklopeni slávou a láskou, která je očekává. Ti, kteří se nacházejí v temnotě, nebudou schopni Světlo vydržet. Možná, že si je budete přát, ale to Světlo vám bude způsobovat takovou bolest, že se před ním budete muset schovat. Ale mimo temné hlubiny, které spravuje sám král temnoty – Satan, nebudete mít kam jít. To je to, co chcete?

Jak Satan působí prostřednictvím lidí

Chápete teror, jaký mistr klamu představuje? Neuvědomujete si, že se skrývá za každým jednotlivým skutkem sobectví, chamtivosti a sebelásky? Zatímco si žijete své životy, domnívajíce se, že jsou plné vzrušení a zábavy, vynakládajíce prostředky na jídlo, marnivé oblečení a neustále se honíce za dalšími atrakcemi, jste v blažené nevědomosti o tom, co se za vaším jednáním všechno skrývá.

Tajemný hlas, který nemůžete slyšet, ale jen cítit jako nutkání, který vás přemlouvá, abyste znovu a znovu – neustále – hledali stále více zábavy, napětí a vzrušení – ten hlas pochází od Zlého. Nezáleží na tom, zda vaše činy vám přinášejí úsměv, smích, nebo nadšený potlesk. To není podstatné. Tyto silné touhy jsou vymyšleny jen k tomu, abyste neustále hledali sebeuspokojení. K čemu je to dobré? Cítíte se snad lépe, když to už přešlo? Samozřejmě, že ne. Když se zastavíte a zeptáte se sami sebe, co bude, až všechny tyto věci nebudete moci dělat – co pak? Je to důležité? Zpočátku ano – možná, že to bude frustrující. Avšak teprve až budete zbaveni všeho, jen pak se budete muset zaměřit na to, abyste se udrželi naživu.

Potrava se stane důležitější než zábava naplněná materiálními věcmi. Až tehdy, jen když spotřebujete všechny potraviny a budete hladoví, si uvědomíte, že na žádné z bývalých atrakcí už nebude záležet. To je očišťování, které teď rychle postihne celý svět. Prostřednictvím této očisty, která je formou očišťování – se opět uzdravíte. A až potom, a jen tehdy, budete ochotni přijmout Pravdu.

Jak Satan ve vás zanechává pocit prázdnoty

Mé děti, vy nevidíte, jak Satan pracuje. Nemůžete ho vidět, jak celý svůj čas tráví snahou, aby Mě o vás připravil. Způsobuje vám obrovské bolesti. Staví vám do cesty všechna pokušení, využívající světskou přitažlivost peněz, krásy, vlastnictví a talentu, které doslova hltáte, nucené vlastní chtivostí a touhou. Myslíte si, když jste nashromáždily všechny tyto věci, že potom jste plnohodnotné. Žel, není to pravda. Je to lež, kterou Satan používá, aby vás polapil. Když ti z vás, kteří dosáhnou vysoký stupeň bohatství, náhle zjistí, že o všechno přišli – a je jedno, jakým způsobem – potom buďte za to vděčni. Protože jen tehdy, až budete zbaveni všeho pozemského majetku, Mi skutečně dovolíte, abych vešel do vašeho srdce.

Poselství bohatým

Vy, kteří máte bohatství, neodsuzuji vás. I když máte materiální pohodlí, to ještě neznamená, že nejste na správné cestě. Avšak máte zodpovědnost dělit se a postarat se o ty, jimž se dostalo méně štěstí, než vám. Je to vaše povinnost. Bohatství a materiální pohodlí jako takové není odsouzeníhodné. Také to neznamená, že radost a smích, které prožíváte, když se těšíte ze života, by byly špatné. Když se vám ale stanou posedlostí a vaše touha po životě v přepychu dostane přednost před vaší vlastní vírou a před blahem ostatních, pak tím způsobíte pohoršení v očích mého Otce.

Vaše bohatství, domy, oděvy a majetky, jsou jako mračna plynoucí po obloze. V jednu chvíli jsou zde a v další už ne. Nemůžete si je vzít sebou na onen svět. Je to duše, která půjde s vámi. Starejte se o svou duši, prokazujte jeden druhému lásku, a i těm, kteří vám v tomto světě způsobují utrpení. Řiďte se mým učením. Proste o moje milosrdenství. Jen tak se připojíte ke Mně, v nové zemi, která bude rájem. Nepromarněte vaše dědictví a vaše místo v království mého Otce.

Váš milovaný Ježíš Kristus