Varování před peklem a slib ráje

Sobota, 13. listopadu 2010 v 03:00

Má milovaná dcero, prošla jsi strašným pronásledováním, které jsem dopustil, abych osvobodil tvou duši od trýzně pekla. Teď jsi volná a tvůj duch ti umožní šířit mé Slovo, aby lidé mohli být zbaveni utrpení, které by je čekalo, kdyby byli tak nerozumní a podlehli by Zlému.

Ty, moje dcero, jsi měla poslání hned od začátku. Celou dobu v těchto několika dnech tě posiluji. Co myslíš, čím se staneš za týden, za rok anebo za dva roky? Jsi bojovník, statečný až do konce. Budeš pracovat se Mnou, abys očišťovala duše mých vroucně milovaných dětí, se kterými mám hluboký a bezvýhradně milující soucit. Láska proudí v mých žilách jako řeka. Můj soucit se nikdy nezmenší, přestože mé děti se vydávají jinou cestou.

Zachráním je od muk pekla

Řekni jim, má dcero, že je zachráním od muk pekla. Potřebuji, aby se ve svém neutěšeném, zmateném stavu obrátili ke Mně. Je jen jediná cesta k lásce a pokoji. To se naplní v mém Novém ráji, až se země a nebe stanou jedno. Nevíte to? Nikdy jste neslyšeli o mém dávném slibu? O slibu věčného života, kdy všichni, kteří se ke Mně obrátí, budou vyzdviženi s tělem, duší i duchem do nové země a nového nebe, až se zase znovu spojí do Nového ráje, tak dlouho slibovaného dětem mého Otce.

Věřte, naléhavě vás o to prosím. Zvažte to. Když jste se ještě nikdy nezabývali Písmem svatým, tak si položte tuto jednoduchou otázku. Cítíte-li lásku ve svém srdci, odkud myslíte, že pochází? Je to láska, která vám dává pocit něhy, mírnosti, skromnosti a síly, osvobozené od touhy po všem sobeckém? Pokud ano, pak je to právě ta láska, kterou slibuji všem svým dětem, které se ke Mně obrátí.

Všechna světská snažení vás zanechají prázdnými

Vím, milé děti, že je pro vás těžké uvěřit v existenci jiného, než tohoto světa, ve kterém žijete. Mějte na paměti, že tento svět byl stvořen Bohem, Věčným Otcem, pak ale byl znečištěn dílem podvodníka. On, Satan, je nanejvýš lstivý. Vy, děti moje, přece musíte vědět, že všechna světská přání, za kterými se v neukojené touze pachtíte, vás vnitřně nikdy nemohou naplnit a uspokojit? Cítíte prázdnotu, kterou si nedokážete vysvětlit. Není tomu tak? A pak usilujete o stále víc a víc. Ale přesto jste stále ještě nespokojení, i když cítíte, že byste spokojení být měli. Proč tomu tak je? Už jste někdy pohlédli do svých srdcí a zeptali se proč? Proč? Odpověď je velmi jednoduchá.

Otec stvořil člověka. Člověk byl pokoušen Satanem. Satan existuje v tomto krásném světě, který můj Otec stvořil z čisté lásky. Naneštěstí on, Satan bude až do mého Druhého příchodu i nadále existovat. A až potom bude odhalen kvůli vyloženým lžím a podvodu, kterým uchvátil mé děti. Avšak pro mnohé z mých dětí už bude pozdě, včetně těch, které jsou nejisté a váhavé ve víře ve vyšší božské stvoření v království mého Otce.

Neodmítejte Mě

Poslyšte, Já Kristus, Spasitel, jsem byl poslán, abych vám všem dal druhou příležitost vejít do království mého Otce. Slyšte nyní můj slib. Naslouchejte mému hlasu, seslanému Boží milostí prostřednictvím vizionářů a proroků dnešnímu světu a pochopte, že všechny děti jsou si rovny v očích mého Otce.

Ti, kteří Ho následují, jsou požehnáni, avšak trpí muka pro ty duše, které nevěří a odmítají naslouchat. Bůh stvořil svět. Svět nevznikl z ničeho. Člověk si takový úžasný zázrak nevymyslel, a ani nemohl, a který vaše věda nebude nikdy schopná vysvětlit. To božské, nadpřirozené, nemůže být nikdy skutečně pochopeno, dokud se všechny Boží děti tělem, duší i duchem neoddají mé čisté lásce, kterou nabízím.

Úpěnlivě vás všechny prosím, neodmítejte svého Stvořitele. Prosím, nenaslouchejte podvodu lží, které vám řekl podvodník skrze hordy svobodných zednářů, iluminátů a falešných proroků, bizarních a naprosto ďábelských kultů, které vznikly na základě lidské naivity.

Satan skutečně existuje

Lidé jsou slabí. Dokonce i nejsvětější z následovníků padli za kořist neustálému pokoušení Zlého. Problém je v tom, že ti, kteří hledají rozkoš, nevěří, že on skutečně existuje. Jiní vědí, že je reálný a že existuje. Jsou to ti, kteří Mi nejvíc lámou srdce.

Rány se znovu otvírají a hnisají

Trpím do té míry, že rány, které Mi byly způsobeny při mém strašném ukřižování a kterým jsem podlehl, se znovu otvírají, hnisají a zanechávají Mě v nepředstavitelné agónii těla, duše a božství. Přesto se nikdy nevzdám lásky k vám všem.

Vyzývám vás z nebe ve jménu mého Věčného Otce, jenž stvořil každého jednoho z vás z čisté lásky, abyste zůstali pevní. Odmítněte Satana. Věřte, že existuje. Přijměte jeho reálnou existenci. Otevřete konečně oči. Nevidíte snad všechen ten chaos, který vyvolává ve vašich životech? Jste slepí?

Poselství bohatým

Bohatým říkám: zastavte se, zamyslete se a proste Boha jen o malou chvíli. Těší vás žít s Božími přikázáními? Zdá se vám to správné? Zapřeli jste Mě na úkor světských výstřelků? Ty samé výstřelky a potěšení vás nechají s prázdným srdcem. Ve vašem vlastním srdci ucítíte, že to není správné. Přesto budete ještě více dychtit po těchto prázdných a přesto vzrušujících slibech, které vám dal podvodník výměnou za vaše duše.

Poselství pro ty, kteří následují ilumináty

Naléhavě všechny prosím, zejména ty mé děti, které jsou vtaženy do aktivit iluminátů a jiných takových ďábelských skupin. Když se jednou mezi ně dostanete, jste odsouzeni k věčnému zatracení. Nechápete, že to, co vám výměnou za vaše duše bylo slíbeno, je jen lež, klamná a děsivá lež? Nikdy neobdržíte ty dary, které vám zlověstný posel z hlubin pekla nasliboval. Jako váš Spasitel na kříži, jsem se vzdal svého života, abych vás zachránil. Prosím, nedovolte, abych vás teď ztratil. Já vás miluji, děti moje. Pláču, jak vás naposledy úpěnlivě prosím, neodmítejte Mne výměnou za lživé sliby podvodníka.

Odpustím všem, kteří se vyzpovídají

Nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle, protože je jedním z darů, které vám byly dány, když jste byli zrozeni v Božím Světle. Přijdu už velmi brzy, jak bylo předpověděno v Písmu – a to dříve, než kdokoliv může pochopit. Svět se ponoří do temnoty a zoufalství. Přesto odpustím všem, každému jednomu z mých dětí, až jejich hříchy jim budou odhaleny, nezávisle na tom, jak jsou urážlivé, okamžitě, ve chvíli zpovědi.

A ti vstoupí se svým tělem a duší do ráje, až se země a nebe stanou jedno, kde všichni budete žít navždy, spolu s vašimi rodinami, navěky věků.

Sliby, které nabízí ráj

Žádná nemoc, žádné tělesné slabosti a nedostatečnosti, žádný hřích – jen láska. To je slib mého ráje. Nikdo nebude mít nouzi. Každý bude žít v harmonii, radosti a lásce.

Realita pekla

Neodmítejte tento život kvůli tomu, který vám slíbil Satan! Jste klamáni a sváděni. Když půjdete po této cestě, jejíž částí není Bůh ani Já, Ježíš Kristus, váš Spasitel, tak kráčíte směrem k věčnému zatracení. Budete křičet hrůzou, až poznáte svůj omyl. Pak budete prosit o milosrdenství, budete si drásat tvář a trhat si vlasy, ale protože máte svobodnou vůli, dar mého Otce, nemůže vám být odebrána. Když si vyberete tuto falešnou cestu, budete trpět zatracením a hořet v pekle navěky. To je velmi skutečné.

Největším zatracením je, že víte, že nikdy neuvidíte Boží tvář

Největším zatracením je nakonec vědomí, že Bůh existuje, že Já, váš Spasitel, Ježíš Kristus, doopravdy existuji a že v této etapě už nebude žádný způsob, jak se zachránit. Vaše rodina se může na vás dívat z druhé strany. Až se tak stane a vy poznáte tu strašnou pravdu, bude už příliš pozdě. Mějte na paměti tato slova.

Největším zatracením je, že víte, že nikdy neuvidíte Boží tvář. To budou ta největší muka, která vám navěky zůstanou v plamenech pekla, kde bolest je stálá a nepolevuje. Místo požitků věčného života v ráji, jenž vám byl zaslíben, skončíte kvůli lžím mistra klamu v hrůzných chodbách pekla. Je to nanejvýš skutečné a představuje to muka na věčnost.

Prosím, vy všichni, kteří nevěříte, že komunikuji s lidmi, modlete se k mému Nejsvětějšímu Srdci. Modlete se moji modlitbu k Božímu milosrdenství (růženec Božího milosrdenství) ve 3 hodiny odpoledne, každý den. Odpovím na vaše prosby s láskou, kterou okamžitě pocítíte. Držte se mé ruky, děti. Nepusťte ji. Já vás všechny tak velice miluji, že jsem za každého z vás obětoval svůj život, abyste mohli být zachráněni.

Tentokrát přicházím soudit. I když vás tak velice miluji, nemohu zasahovat do vašeho daru svobodné vůle, kterou jste dostali od mého Nebeského Otce. Doufám, že skrze mé dnešní vizionáře a proroky nakonec budete naslouchat mým slovům. Vzpomeňte si, že Pravda je cestou k věčné spáse a k novému začátku, až se ráj vrátí na zem.

Lži Satana

Lži, a nezáleží na tom, jak jsou svůdné, zůstanou jimi vždy. Lži, zamýšlené a určené k tomu, aby byly ukradeny milované duše, které nemohou být více uvolněny mým Otcem, Stvořitelem a tvůrcem země.

Váš božský Spasitel

Ježíš Kristus