Varování pro duchovenstvo

Úterý, 16. listopadu 2010 v 09:55

Má dcero, včera jsi byla odmítnuta, když se lidé snažili do tvé mysli vnést pochybnosti. Kvůli tomu jsi trpěla. Nezoufej si, lidé budou naslouchat mému Slovu. Budeš čelit překážkám, které u tebe vyvolají rozčarování nad tímto dílem.

Má dcero, Já tě vedu. To musíš mít na paměti a nikdy nesmíš zapomenout na můj slib. Udělal jsem, co sis ode Mne žádala a dovolil jsem ti minulou noc pokojně spát. Teď jsi silnější. Necítíš to?

Buď opatrná na to, s kým mluvíš. Moji následovníci, nebo ti, o kterých si myslíš, že jsou moji následovníci, nejsou vždy takoví, jací se zdají být. Musíš dělat to, co ti přikazuje srdce. Svět se může zdát takovým, jakým vždy byl, ale je tu změna, která právě probíhá. Tato změna vede lidstvo do temnoty, která je zahalí a zakalí jejich lásku ke Mně.

Proč musí moje děti neustále zpochybňovat Pravdu? Neřídí se mým učením, přesto dostali tento dar od mých apoštolů, kteří skrze lásku ke Mně a mocí Ducha Svatého, dali světu velmi speciální dar. Dar Pravdy, jenž byl vyučován a šířen ke všem mým dětem po celém světě. Toto vedení následovaly mé děti po celá staletí.

Jiní, i když Pravdu poznali, rozhodli se ji překroutit, aby vyhovovala jejich vlastním potřebám, touhám, smyslnosti a touze po moci. Moji následovníci potom nedokázali rozlišovat mezi pravdou Božího Slova a bludy, které rozšiřovali ti, co byli uvedeni v omyl. Takto pracuje podvodník. Způsobuje zmatky, zoufalství a pocit beznaděje a dělá to od mé smrti na kříži. Ale teď Mě slyš: On nezvítězí, dcero moje. Síly nebeského vedení znovu dodají mým dětem víru, ještě jednou, prostřednictvím učení mých proroků.

Popros mé děti, aby byly bdělé vůči změnám ve světě. Popros je, aby otevřely svá srdce, oči a mysl a svědčily o lžích, šířených Satanem. Od něj pochází síť slibů, určených k tomu, aby moje děti byly přitahovány vnějšími divy. Tyto divy a falešná sláva jsou prázdné.

Nezrcadlí lásku ani nenabízejí žádnou skutečnou útěchu, když je jejich prázdnota odhalena.

Síly zla se nyní stávají mocnější, mé dítě. Jsou plánovány Satanem, prostřednictvím jeho armády zkažených následovníků. Tito následovníci ho svou chamtivostí a sebeláskou následují v poslušném zbožňování a budou tak vedeni do jeho prchavého ráje. Jeho slíbený ráj není nic jiného, než hluboká temnota, a než to mé děti pochopí, tak čas k vykoupení již uplynul.

Modlitba o spásu

Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky ke svým rodinám, musí procitnout vůči tomuto zlu, chtějí-li se zachránit. Moje láska jim dá stálé vedení, jestli se ke Mně obrátí. Nikdy nesmí mít obavy Mi říct:

Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. Vyslechni mě, Nejsvětější Srdce, a dej, aby mě skrze tvoji dobrotu proniklo světlo lásky a ochrany.

Děti, které se budou modlit tuto modlitbu, budou vyslyšeny. Jejich úpěnlivá prosba o vlastní spásu a těch, které milují, bude vyslyšena. Prostřednictvím mých vizionářů, vedených mou Blahoslavenou Matkou, jsem se starostlivě snažil poslat světu varování. Mnohokrát byli moji vizionáři, přes počáteční odmítnutí, nakonec přijati. Tentokrát jim nebude dopřáno mnoho času k tomu, aby jejich poselství byla slyšena dostatečným počtem mých následovníků.

Dejte si pozor na falešné proroky

Musím však mé děti varovat, aby si dávaly pozor na falešné proroky. Mnoho pravých vizionářů bylo uvedeno v omyl. Praví vizionáři dostanou milosti, že budou vyzařovat mou Pravdu takovým způsobem, že je budou provázet nadpřirozené jevy a zázraky, které nikdo nebude moci popřít.

Láme Mi to srdce, když vidím, kolik z nich bylo odmítnuto mými nejsvětějšími přívrženci. Ti samí stoupenci, které jsem vyslal učit své děti, selhávají ve své úloze. Musí se teď ke Mně obrátit, abych je vedl, a musí si u Mne vyprosit milosti, potřebné k vedení mého lidu.

Moji posvěcení služebníci jsou výjimeční a ti, kteří přijali slavnostní slib, si musí vyslechnout mou prosbu. Máte vůči Mně závazek a slib věrnosti. Obnovte teď své sliby. Věřte mým svatým poselstvím a následujte je. Buďte silní, neboť jste teď všichni povoláni vydat svědectví o Pravdě, obsažené v Knize Zjevení a uznat, že už nadešel tento čas. Připravte se na tuto velkou událost. Nezapírejte Mě a neotáčejte se ke Mně zády. Nezpochybňujte moje učení a neříkejte mým následovníkům, že všechno bude v pořádku. K tomu jste nebyli povoláni. Vaší povinností vůči Mně, vašemu svatému Spasiteli, je povědět svému stádu Pravdu.

Není možné říkat mým dětem, že všichni budou spaseni. To není pravda. Neboť jen ti, kteří u Mne hledají odpuštění a oddají se Mně a mému učení, budou spaseni.

Proč se neřídíte učením Písma? Proč se vymlouváte, svádíte na scestí a přesvědčujete mé děti, že Bůh odpustí všem? Můj Nebeský Otec odpustí jen těm, kteří ve Mne věří a činí pokání.

Cožpak vám moje smrt na kříži nic neříká? Zemřel jsem, abych zachránil lidstvo od šílenství Satana. Avšak vy, skrze nesprávně pochopenou toleranci, učíte děti lži. Padli jste za oběť tlaku lidstva a zastíráte svaté učení, pro které jste byli povoláni, abyste je kázali.

Nestydíte se? Jste tak chyceni v síti světských vábení, která vám nabízí země, že následujete falešné dogma, které vám diktuje populární tolerance, kterou Satan rozšířil mezi mé děti. Ty ubohé, svedené děti potřebují vedení. Také musí porozumět rozdílu mezi lidským výkladem a Božím slibem, který jsem vám dal.

Proč moje děti nevěří v Boží zásah? Proč jej odmítáte, když je vám předkládán? Moji kněží, slyšte mou prosbu. Modlete se, aby moje poselství Pravdy bylo slyšeno.

Poselství biskupům

Mým biskupům říkám toto: Svlékněte si svá roucha a obraťte se zády k bohatství, na něž jste spoléhali. Hledejte pokoru, která je od vás vyžadována. Dodržujte teď mé Slovo, nebo čelte následkům. Máte povinnosti ke Mně a k mému Věčnému Otci. Jak slepými jste se stali. Znamení teď ohlašují vizionáři, jsou i na obloze, a vy jste zklamali a nevšímáte si jich. Místo toho sedíte ve svých palácích a vysmíváte se jim. Tento váš hřích nebude odpuštěn.

Hříchy mých, Bohu zasvěcených učedníků, kteří si zvolili cestu mého následování, Mě velmi zraňují. Otevřete své oči, svá srdce a navraťte se k učení podle mé svaté Knihy.

Poselství kardinálům

Mým kardinálům vzkazuji toto: do jakých vzdušných výšin jste se až vznesli, že jste zapomněli svátosti, nebo pravdu mého učení k vedení mého stáda? Sestupte teď dolů a následujte mé vedení. Nenechejte se rozptylovat falešností, která zachvátila lidstvo. Ani vy Mě nezapírejte.

Všechny vás prosím, abyste se modlili za mého milovaného, vytrvalého, statečného papeže, který je posledním pravým papežem. Vy, moji učedníci, jste vedeni na scestí podvodníkem. Zahnízdil se v kuloárech mé církve, a teď sám prezentuje své ďábelské cesty. Těm, kteří mají oči – bedlivě pozorujte, před sebou i za vámi. Polapí vaše duše, když se vydáte jeho klamu.

Prosím, modlete se za všechny z vás. Proste o moje vedení. Proste úpěnlivě o odpuštění a dovolte Mi vás znovu vést.

Vy, kteří budete zpochybňovat tyto instrukce, poslyšte teď: Proč bych s vámi neměl hovořit tímto způsobem? Učil jsem vás všechny prostřednictvím apoštolů, kteří pod vedením Ducha Svatého dali světu má poselství, která od té doby žijí dál. Čas už je blízko. Celý svůj život jste se modlili o vedení. Teď, v tomto čase vás naléhavě žádám, abyste vyslyšeli mou naléhavou prosbu.

Váš božský Spasitel

Ježíš Kristus