Varování věřícím, aby neodmítali pravé proroky

Úterý, 28. prosince 2010 v 11:00

Má milovaná dcero, nyní dostáváte poslední poselství lidstvu před koncem časů, abyste je promysleli a zachránili své duše.

Teď je velké množství andělů rozptýlených po celém světě, jak to bylo předpověděno, aby připravili zemi na můj Druhý příchod. Hodně z těchto andělů má lidskou podobu – a zvolili si tuto úlohu stejně jako ty – moje milovaná dcero. Jejich narození a jejich vývoj byl tak načasován, aby připadl na období posledního Varování na konci časů. Podobně jsou uvolněni a vypuštěni i démoni z hlubin pekla. Na zemi se zpřítomňují tím, že pokoušejí a svádějí ke lži. Přitahují ty z mých dětí, které jsou otevřeny jejich vlivu. Infikují zlem ty duše, které se již nacházejí ve tmě. Vcházejí do jejich ducha, lžou jim a přesvědčují je, že víra ve Mne a v mého Otce je nesmysl.

Vnější zjev těchto lidí ničím nenaznačuje, že by měli být spojeni s něčím, co byste pokládali za zlo. Místo toho budou působit jako příjemní, zkušení, inteligentní a inspirující. Stejně tak budou velmi přesvědčivě hlásat to, co moje dobré děti považují za pravdu. Naneštěstí v jejich srdcích nebude přebývat láska a před jejich učením se musíte mít na pozoru.

Teď bych se chtěl obrátit na mé věřící. Vy, moje děti, jste skrze modlitbu a víru dostaly ty dary, které jsem slíbil všem, kteří Mě následují. Byly vám dány rozličné dary a každý z nich je určen k tomu, aby mé Slovo bylo předáváno v jiné podobě.

Posuzování vizionářů

Vám, jimž dávám dar poznání, aby vám pomohl rozlišit ty, kteří přicházejí v mém jménu od těch, kteří přicházejí ve jménu Satana, říkám: Prosím, buďte velmi opatrní. Je jen správné, že se máte na pozoru před falešnými proroky. Avšak nikdy neodsuzujte ty, kteří tvrdí, že přicházejí v mém jménu bez toho, že byste důkladně neprověřili jejich poselství. Nikdy nesmíte posuzovat tato poselství jen na základě toho, jak se vám jeví navenek. Pokud někdo tvrdí, že přichází v mém jménu, nevycházejte hned z toho, že váš úsudek o něm je neomylný. Všímejte si proroků, kterým se dostává výsměchu, anebo kteří vzbuzují pohoršení, když tvrdí, že dostávají božská poselství ode Mne, nebo od mé Blahoslavené Matky.

Nepodlehněte pokušení okamžitého vynesení rozsudku nad nimi bez toho, že byste si pozorně nevyslechli to, co hlásají. Ta poselství se nebudou přímo vztahovat k mému učení, ale na moje slova, a budou plná lásky. Budou vás usměrňovat, jak máte žít vaše životy v mém jménu, abyste dosáhli spásy.

Nikdy se neznepokojujte, když moji praví proroci tvrdí, že dostávají poselství, která se týkají budoucích událostí, do nichž jsou zasvěceni. Nepodlehněte pokušení spáchat hřích předsudku tím, že budete posuzovat tato poselství na základě toho, k jaké společenské vrstvě tito proroci náleží. Někteří nebudou vzdělaní. Naopak, jiní budou obdařeni výřečností. Mnozí z nich nebudou splňovat měřítka, jaká by podle vašeho očekávání měla „svatá“ osoba naplňovat.

Avšak existuje způsob, jak si můžete být jisti jejich pravostí. Ti, kteří komunikují s mou milovanou Matkou, ve většině případů předpovídají zjevení, jejichž datum a hodinu jim oznámila. Mnohá z těchto zjevení budou bezprostředně pozorována svědky. V případě mých poselství pro lidstvo budou tato poskytována světu bez toho, že by prorok hledal slávu.

Vynášení rozsudků nad lidmi

Nakonec budou moji věřící – navzdory jejich oddanosti ke Mně – opovrhovat těmi, kteří předpovídají budoucí události a hanobit ty, kteří jsou požehnáni uzdravujícími silami Ducha Svatého. Zastavte se a probuďte se ze svého spokojeného spánku. Tito proroci narušují vaši rutinu, protože nezapadnou pohodlně do vaší svaté skupiny. Nepřizpůsobí se způsobem, jaký očekáváte. Mějte to na zřeteli. Když posuzujete tyto lidi na základě toho, co jste slyšeli, nebo na základě pomluv a skrytých narážek z „třetí ruky“, dopouštíte se hříchu. Hřích vůči mým prorokům Mě hluboce uráží. Když odmítnete mé pravé vizionáře, pak se ke Mně obracíte zády.

A toto je přesně to, co se děje v současném světě s rostoucím počtem vizionářů, vycházejících na veřejnost. Moji věřící to nemají lehké. Pamatujte na to, že dříve, než vynesete rozsudek, si musíte poselství mých proroků přečíst – a to včetně těch poselství, která mohou vycházet od falešných proroků. Proste o vedení, když zvažujete tato poselství. Pravá poselství jsou plná lásky. A přesto neotřesitelná ve své autoritě. Poselství, která jsou namířena proti všemu, co víte o mé nauce a nauce mých apoštolů – bez ohledu na jejich subtilnost – se dají lehce posoudit.

Nemlčte o své víře

Teď jděte, mé děti, a otevřete svá srdce mým prorokům. Jsou zde k tomu, aby vás ujistili, že nadešel čas, abych vás připravil mluvit v mém jménu. Pamatujte si, že sláva je dána těm mým prorokům, kteří mluví i přes ponižování a opovržení, které musí snášet. Trest však nemine ty, kteří tvrdí, že Mě následují, avšak o své víře mlčí, ale na druhé straně jsou rychlí, když hovoří proti mým pravým vizionářům. Ve svých srdcích víte, že ti, které jste odsoudili, mluví o nadcházejících událostech – a to vám přijde velmi zatěžko přijmout. Možná si položíte otázku, proč mluví můj Spasitel Ježíš Kristus prostřednictvím těchto osob? Konec konců – podle mých měřítek – oni nepatří mezi svaté stoupence. Ale má otázka na vás je tato: Proč si myslíte, že jen těch pár vyvolených, kteří zasvětili svůj život modlitbě, mají autoritu odmítnout ty, kteří hlásají mimo jejich společenství? Cožpak jste se snad ničemu nenaučili? Nepochopili jste, že i ti, kteří tráví svůj život v modlitbách, mohou také padnout za oběť podvodníku?

Moji skuteční proroci budou nenáviděni

Nezapomeňte, že Já také, dokud jsem byl na zemi, jsem byl zesměšňován, posmíván, odmítán a starší a kněží se na Mne dívali s pohrdáním. Když nenáviděli Mě, můžete si být jisti, že moji praví proroci budou velmi nenáviděni, stejně jako budou na jiných místech uctíváni.

Hanba vám všem. Moji proroci nepovstanou z vašich skupin, ale navzdory tomu je musíte ctít. Budou to nejnepravděpodobnější proroci vzhledem k životům, jaké vedli. Někteří budou pocházet z chudobných poměrů, jiní zase z bohatších. Někteří budou méně vzdělaní a zase jiní se narodí s darem gramotnosti. To jsou moji vyvolení proroci. Poslouchejte jejich hlasy dříve, než je odsoudíte.

Modlete se za ně. Modlete se, aby moje Slovo, dané těmto prorokům, nebylo odmítnuto. Ani vy neodmítejte moje Slovo. Nevěřící se budou vždy snažit diskreditovat tyto statečné duše, které nahlas vyhlašují moje Slovo, ale to se dá očekávat. Když moji věřící, a hlavně ti, kteří jsou v modlitebních skupinách, v klášterech a jiných službách, otevřeně odmítají mé pravé vizionáře, tehdy se láme moje srdce ve dví. Poslouchejte má slova. Ta se nikdy neodchýlí od Pravdy – stejně jako vy, moji milovaní následovníci, si nemůžete přizpůsobit Pravdu tak, aby vyhovovala vašemu názoru.

Otevřete své oči. Probuďte se. Znamení se začínají zviditelňovat všem. Vy, moji věřící, nemáte mnoho času. Poslouchejte. Modlete se. Spojte se a jednotně vyhlašujte mé Slovo k záchraně duší dřív, než vyprší čas.

Váš milovaný Kristus

Ježíš, Spasitel a spravedlivý soudce