VAROVÁNÍ – OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ

Proroctví o VAROVÁNÍ, nebo tzv. OSVÍCENÍ SVĚDOMÍ, které předpověděla Panna Maria v Garabandalu v roce 1961, se brzy vyplní.

Kniha Pravdy připomíná celosvětovou mimořádnou událost s názvem Varování, předpovězenou v Písmu Svatém, ve spisech křesťanských autorů a v dalších soukromých zjeveních.

Během Varování všichni lidé na zemi ve stejnou chvíli zažijí mystické střetnutí s Ježíšem. Bude to velkolepá událost – na obloze se srazí dvě komety a bude viditelný kříž – ale jeho hlavním obsahem bude pro každou osobu vnitřní prožití Božího soudu. Osoby žijící ve smrtelném hříchu pocítí bolest pekla, vyzkouší si, co to znamená zemřít ve smrtelném hříchu. Každý člověk pozná stav své duše a svědomí. Tato událost je daná proto, aby se lidstvo vzpamatovalo a obrátilo před Posledním dnem – dnem ohlašovaným ve vyznání víry a v katechizmu, dnem, kdy Ježíš Kristus přijde, aby ve slávě soudil živé i mrtvé.

Odkazy na tuto událost se nachází v Písmu Svatém a v spisech křesťanských autorů a bylo předpovězené i mnoha soukromých zjeveních.

Proč přijde Varování?

Dokázat celému světu, že Bůh existuje.
Přivést všechny zpět k Ježíši a na cestu pravdy.
Zastavit vliv hříchu a zla ve světě obrácením.
Pomoci zachránit duše dřív, než budou souzené, tím že nám dá šanci napravit a vyprosit si odpuštění za naše hříchy.
Obrátit nevěřící, kteří by bez tohoto Velkého skutku Milosrdenství neměli šanci na záchranu.
Posilnit víru mezi věřícími.

Co bude předcházet Varování?

Na obloze se srazí dvě komety.
Lidé budou očekávat, že to vyvolá větší katastrofy jako zemětřesení, ale nebude to tak. Bude to znamení, že se brzy střetneme s Ježíšem.
Obloha se zbarví na červeno a na obloze uvidíme Velký kříž, znamení, abychom se připravili.
Ateisti řeknou, že je o globální iluzi. Vědci budou hledat logické vysvětlení, ale to nebude možné.
Bude to velkolepý jev, ale neudělá nic zlé, protože to bude skutek lásky a milosrdenství pocházejícího od Ježíše Krista.

Co se stane během Varování?

Každý, kdo dosáhne vhodného věku, zažije osobní mystické setkání s Ježíšem Kristem. Bude to jako v den našeho soudu po smrti, jenže tentokrát ještě nebudeme odsouzeni. Namísto toho obdržíme příležitost požádat o odpuštění.
Budou nám ukázané všechny naše hříchy a způsobí to v nás nesmírný smutek a hanbu.
Někteří budou tak znechucení a šokovaní, když se jim ukážou hříchy, že zemřou dřív, než využijí příležitost požádat o odpuštění.
Každý uvidí stav své duše před Bohem – co dobré a co zlé ve svém životě učinil.
Mnoho lidí padne a bude plakat slzami úlevy, slzami radosti a štěstí, slzami údivu a lásky.
Konečně bude možné žít nový život, když poznáme úplnou pravdu.

Co je třeba učinit před Varováním?

Ježíš nyní prosí všechny, aby se modlili za ty duše, které budou ve smrtelném hříchu a které můžou zemřít šokem z Varování. Všichni se musí připravit už nyní.
Ježíš žádá nás všechny, abychom se nyní duchovně připravili, ještě před Varováním, a využili příležitost vyznat hříchy, činit pokání a požádat o odpuštění.

„Deníček” sv. Faustiny z roku 1934 (bod 83).
JEŽÍŠ KRISTUS:

Napiš toto: Než přijdu jako spravedlivý soudce, nejdříve přijdu jako král milosrdenství. Dřív než nadejde den spravedlnosti, lidem bude dané znamení na nebi. Zhasne všechno světlo na nebi a bude velká tma po celé zemi. Tehdy se objeví na nebi znak kříže a z otvorů, kde byly pobodnuty ruce i nohy Spasitele, bude vycházet velké světlo, které bude nějaký čas osvětlovat zem. Bude to krátce před posledním dnem.”

Někteří vykládají následující verš ze Svatého Písma jako Varování (Matouš 24,30):

„Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.”

Varování v Knize Pravdy

Čas pro Velké varování je již stanoven. Moje děti jsou každou minutou dne natolik zaneprázdněny zprávami, které – i když můžou ovlivnit jejich život – jsou bezvýznamné pro jejich věčný život. Děti, je už na čase, aby si každé z vás přezkoumalo svoje svědomí dříve, než přijde Varování, které bude předcházet mému Druhému příchodu. Modlete se vlastními slovy a proste o Boží vedení. O čase pro Velké varování je již rozhodnuto. Buďte bdělí. Mějte se na pozoru.”
Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2010 v 12:30

Mnoho lidí na světě bude šokováno, protože to bude dramatická událost, kdy nebesa budou otevřena, a plameny mého milosrdenství budou šlehat napříč světem. Mnoho lidí nebude chápat, co se děje. Budou tak šokováni, že si budou mylně myslet, že jsou svědky konce světa.”
Poselství Ježíše ze dne 23. května 2011 v 14:30

Jen díky tomuto slavnému činu čisté lásky bude moci být zachráněno více lidí, aby se těšili z éry pokoje na zemi. Buďte vděční, že žijete v těchto časech, neboť budou zachráněny milióny lidí, kteří by jinak nikdy nevstoupili do bran nebe. Přípravy jsou dokončeny. Připravte ve vašich domovech posvěcené svíce a zásobu vody a jídla, aby vydržely několik týdnů. Následky Varování budou těžké, ale nesmí vás to vyděsit. Místo toho pocítíte úlevu, neboť utrpení by mělo být nabídnuto v díkůvzdání za věčný život, jenž je nyní poskytnut mým vzácným duším, které přijmou tento velký dar.”
Poselství Ježíše ze dne 29. září 2011 v 20:45

Zatvrzelým duším nebude Varování připadat snadné. Budou se přít o to, jakým způsobem Mě urazily. Dokonce i spalující ohně pekla, které budou zakoušet během Varování, nevymýtí jejich pochybnosti o mé existenci. Mnozí budou rozšiřovat lži o Varování, potom, co se uskuteční.”
Poselství Ježíše ze dne 30. září 2011 v 21:15

Radujte se, až nebesa vybuchnou, neboť budete vědět, že Já opravdu přicházím do světa. Konečně Mě lidstvo nebude schopno popřít. Má láska bude vyzařovat do každého koutu světa, až se budu pokoušet přitáhnout všechny duše, ať už jsou kdekoliv.Tato událost bude tak neočekávaná, že se svět ve velkém ohromení zastaví. Až se lidé pomalu vzpamatují, mnozí si stále nebudou jisti tím, co se vlastně stalo. Když přicházím Já, tak přijde také Satan a démoni z pekla a budou se snažit pozřít duše mých dětí. Proto vás všechny musím naléhavě žádat, abyste vykropili váš domov svěcenou vodou a měli všude posvěcené svíce. Musíte chránit sami sebe.”
Poselství Ježíše ze dne 2. října 2011 v 15:00

Modlete se, aby během Varování, nebo po něm, nikdo nepopíral Boží milosrdenství mého Syna. Neboť každá duše, která podlehne takovým lžím, je duší, která bude uchvácena Zlým.”
Poselství Matky Spásy ze dne 30. ledna 2012 v 13:00

Moji následovníci, Varování bude velkou událostí spásy, kdy světu dokážu mé Boží milosrdenství. Všichni žijící lidé na světě uvidí svou duši a poznají, v mnoha případech poprvé, že ji mají.”
Poselství Ježíše ze dne 9. července 2012 v 23:00

Smlouva se Satanem už téměř vypršela a brzy se musí uskutečnit dvě události. K vykoupení lidské rasy dojde během Varování. Počínaje tou chvílí, lidé, včetně těch, kteří nevědí nic o existenci Boha, přijmou Pravdu. Ostatní, kteří budou reagovat pomalu na tento velký zázrak, se časem obrátí, až jim bude předložen důkaz. Také oni budou hledat odpuštění za své hříšné životy. Potom přijde konečná fáze, posvěcení – konečná očista, aby celé lidstvo bylo způsobilé vejít do dokonalého ráje.”
Poselství Ježíše ze dne 26. července 2012 v 23:55

Má vroucně milovaná dcero, celou tvou silou a odvahou volám lidstvo, aby se připravilo na mé velké milosrdenství. Vyzývám ty z vás, mající pokorné srdce a čistou duši, aby se modlili za duše těch, kteří zemřou během Velkého varování.”
Poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2012 v 19:05

Varování očistí Boží děti v přípravě na můj Druhý příchod. To vše je nutné, neboť to bude znamenat, že mnozí lidé budou hledat odpuštění za své hříchy, což by jinak neudělali.”
Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2012 v 11:40

Má vroucně milovaná dcero, z pověření mého Otce, Boha Nejvyššího, chci říci vám všem, trpícím v mém jménu, že je blízko čas k uskutečnění Varování. Vy, s povědomím o tomto mém Velkém dnu milosti, spatříte brzy znamení. Musíte přede Mnou vyznat své prohřešky a být tak patřičně připraveni na tuto událost, která šokuje svět. Udělám to brzy, abych mohl zachránit ty, kdo odstřihli pupeční šňůru, která je pojí se Mnou, než bude příliš pozdě. Musíte Mi důvěřovat a shromáždit se k modlitbě, aby duše v temnotě nezahynuly dříve, než jim daruji imunitu pro jejich hříchy. Podívejte se teď do svých srdcí a duší a hleďte na ně, jako Já hledím na vás. Co vidíte? Budete schopni stát přede mnou a říct: “Ježíši, dělám vše, co si ode mne přeješ, abych žil takový život, jaký ode mne očekáváš?”

Řeknete: “Ježíši, urážím Tě, protože si nemůžu pomoci, tak měj prosím slitování s mou duší?”

Nebo řeknete: “Ježíši, zhřešil jsem, ale pouze proto, že se potřebuji bránit?”

Budete stát přede Mnou sami – nikdo nebude stát vedle vás. Ukážu vám vaši duši. Uvidíte na ní každou skvrnku. Znovu prožijete hřích, a pak vám dám čas prosit Mě, abych vám projevil své milosrdenství. Ne proto, že na mé milosrdenství máte nárok – ale jen proto, že se rozhodnu udělit vám tento dar. Můj den nastane nečekaně, skrze znamení, která vám budou předem ukázána.”
Poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2013 v 20:00

 

Má vroucně milovaná dcero, naslouchej Mi, protože budu mluvit o blížícím se Varování. Bez mého zásahu by se většina světa vrhla do propasti šelmy a nikdy by nespatřila Boží Světlo. Bez tohoto zázraku by miliardy duší šly do pekla. A tak vám musím připomenout, že se musíte připravit na tuto událost, protože mnohým způsobí hroznou bolest a utrpení.

Bude to, jakoby mnozí byli uvrženi do nejnižší úrovně očistce, který očišťuje duše silným žárem a vytváří děsivý pocit výčitek svědomí, který způsobuje bolest těla. Mnoho duší se bude radovat. Avšak dokonce i duše, které jsou Mi blízko, pocítí bolest, až budou přede Mnou muset čelit svým proviněním. Stud, který pocítí, bude rychle zapomenut, jakmile je zaplaví Světlo mého milosrdenství a naplní je milostmi. Duše, které Mě vůbec neznají, budou fascinovány a mnohé si budou myslet, že zemřely a jsou Mnou souzeny v Poslední den. Ty se také budou radovat, až jim Pravda bude odhalena. Potom ty ubohé, žalostné duše, které si užívaly svých hříšných životů, budou velice trpět. Některé se zhroutí a budou Mi ležet u nohou a chránit si oči před mým Světlem, protože stát přede mnou samotní a bezbranní bude pro ně nesnesitelnou bolestí. Nebudou Mě prosit o milosrdenství, pro svou hlubokou nenávist ke Mně.

A konečně duše, které se Mě úplně zřekly a tělem i duší se oddaly Zlému, budou trpět větší muka, jakoby se plazily v hlubinách pekla. Mnohé nedokážou vydržet mou přítomnost a jako kámen padnou přede Mnou mrtvé. Jiné se budou pokoušet ke Mně volat, ale budou Zlým odvlečeny pryč ode Mne.

Potom, co se tento můj mocný zásah uskuteční, budou však miliardy obráceny a také se připojí ke zbytku mé církve, aby snášely pokání za duše, které se zcela oddělily od mého milosrdenství a pomohly Mi zachránit jejich duše.

Všechno bude dobré, neboť nakonec Já jsem veškeré milosrdenství, všechno dobro, všechna láska.
Poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2014 v 16:13