Vaše práce pro druhé nebude pro Mne znamenat nic, protože budete souzeni podle své věrnosti Pravdě

Neděle, 14. prosince 2014 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, mou smrtí na kříži dostal můj lid ode Mne velký dar. Tato oběť, odevzdaná k vykoupení světa od jisté smrti, je částí poslední smlouvy mého Otce před Velkým dnem, kdy můj Otec zachrání zbylé ze země.

Generace za generací svědčila o Pravdě, obsažené v Knize mého Otce a jeho posvěcení služebníci utvrzovali Slovo Boží. Kolik jste jen zapomněli a jak málo toho znáte. Mnozí z těch, kdo byli určeni vás vést, chybovali a své pyšné hlavy, povýšeně vztyčené při pohrávání si s Božím Slovem, svěsí hanbou a strachem, až budou čelit Varování z nebes. Těmto posvěceným služebníkům musím říct následující:

Vaše práce pro druhé nebude pro Mne znamenat nic, neboť budete souzeni podle své věrnosti Pravdě. Potrestám vás a má spravedlnost bude neúprosná, pokud neroztrháte vaše pohanské zákony a nebudete hlásat Slovo, které jste dostali už tak dávno. Vaše pohrdání Božími zákony Mi dělá velkou hanbu, ale váš klam, který Mě bude stát duše, povede k vaší zkáze. Ti z mého lidu, kteří žijí podle Slova Božího, ačkoliv pro vás nejsou nic, budou sedět na soudných stolcích, až budete přede Mne předvoláni uvést důvody, proč jste svedli můj lid. Můžete se domnívat, že vaši moci a vlivu se nedá nic vytknout, ale vězte, že vaše sláva pohasíná a brzy zlaté a bílé pláště, které nosíte, se změní v cáry a vaše třpytící se koruny nahradí plevel.

Neboť ze všech hříchů na světě není nic horšího v mých očích, než pokrytci, tvářící se jako moji služebníci, ale neslouží Mi. Až přijde čas, kdy se Mi budete rouhat a krmit Boží děti lžemi o významu hříchu, sešlu na vás trest tak velký, že budete stěží popadat dech. Kroupy ohromné velikosti se budou hrnout z nebe a každý kostel, předaný mým nepřátelům, kteří znesvětí mé oltáře, bude zničen velkými záplavami. Neboť každý zločin, spáchaný proti Mně, je spáchán i proti Božímu dítěti. A tak vám budu posílat varování za varováním, dokud neodmítnete nové, falešné učení, dokud nebudete mluvit Pravdu – svaté Slovo Boží – a udržovat svátosti, jak jste byli učeni na počátku.

Skrze tato poselství vám budu připomínat Pravdu a budu vás neustále varovat, až do dne, kdy se rozhodnete, koho si vybrat – Mne, nebo ty, kdo tvrdí, že jsou ode Mne, ale kteří jsou otroky šelmy.

Váš Ježíš