Velké soužení

Pondělí, 20. prosince 2010 v 10:00

Má dcero, dbej na toto: těmito poselstvími je lidstvo varováno před sekerou, která dopadne na ty, kteří vytrvale odmítají mého Věčného Otce.

Čas se již těsně přibližuje k příchodu Velkého soužení

Tato událost začne koncem roku 2012 a nesmí být směšována s časem, nebo s datem mého Druhého příchodu na zem. Neboť to, mé děti, není v mých poselstvích předpověděno. Kdokoliv, kdo se pokouší dát mým dětem datum mého Druhého příchodu je lhář a ne skutečný prorok. Nicméně, Já, prostřednictvím tohoto proroka odhaluji roky, ve kterých se stanou specifické události, vedoucí k mému Druhému příchodu.

Bůh nedovolí, aby se uskutečnil plán ke zmenšení lidské populace ve světě

Velké soužení, jak již bylo předpověděno už dávno, se nyní odvine před zraky nevěřícího světa. A bude to tehdy, až meč spravedlnosti udeří všude. Můj Věčný Otec není připraven nedělat nic a dovolit, aby se realizoval ďábelský plán, zamýšlející zmenšit světovou populaci, který se právě teď připravuje za zavřenými dveřmi.

Tato ďábelská skupina oddaných následovníků Satana se v minulosti už pokusila způsobit genocidu dětí mého Otce. Neuspěli. Zkouší to znovu. Zase nebudou úspěšní, ale ještě před tím způsobí strašnou destrukci.

Věřící se nemusí bát

Můj Věčný Otec ve svém milosrdenství bude muset zasáhnout, aby je zastavil, přesto, že Ho bolí, že bude muset uvolnit globální neštěstí, které leží před námi. Věřící ať se nebojí o sebe a o své rodiny. Jste ochraňováni. Ale prosím, prosím, modlete se stále růženec a růženec Božího milosrdenství, abyste pomohli zmírnit a odvrátit některé z těchto katastrof.

Začněte už teď plánovat. Lidé, kteří se pokoušejí ovládnout vaše peníze, vaše zdraví, vaši potravu a dokonce vaši víru, musí být poraženi. Postavte se jim a použijte modlitby, abyste ochránili sebe a vaše rodiny. Vzývejte všechny svaté, které uctíváte, aby vám pomohli jako přímluvci u mého Věčného Otce.

Udeří globální katastrofy

Tato globální neštěstí začnou dramatickými změnami v charakteru počasí – které už v mírné formě začaly – a bude na ně nahlíženo jako na výsledek globálního oteplování. Vskutku, lidstvo poškodilo zemi velmi nebezpečným způsobem, ale tyto katastrofy nebudou mít co dělat se změnami klimatu.

Můj Věčný Otec by mohl, kdyby se tak rozhodl, složit ruce v klín a neudělat nic. Jenže potom tyto zlé, po moci bažící skupiny mocných a vlivných lidí, by zvítězily. Stáhly by pak mé nevinné děti do léčky hypnotické poslušnosti k Satanovi, tomu Zlému, a kradly by duše. To nebude dovoleno.

Výzva ke sjednocení všech náboženství

Nyní nastal čas pro děti mého Otce a následovníky, stejně jako pro všechny, kteří věří ve vyšší bytost, kterou je Bůh, tvůrce a Stvořitel všech věcí, aby spojili své síly. Bez ohledu na to, jakou cestou jdete k Bohu, nebo zda věříte ve Mne, jeho jediného milovaného Syna, stůjte spolu, jako jeden muž. Bojujte se skupinou, která reprezentuje Zlého. On je váš nepřítel, věříte-li v Boha, Věčného Otce. Pokouší se vás zastavit na vaší cestě do ráje a lže svým následovníkům, že on je také vezme do stejně krásného božského ráje. Tito nebozí oklamaní a hodnověrní následovníci nemohou prohlédnout tento podvod, protože jsou oslepeni leskem materialistické nádhery.

Proroctví v Knize Janově se odhalují

Modlete se, modlete se, modlete se, vy všichni, každičký den. Velmi brzy porozumíte pravdě Písma svatého. Konečně všichni porozumíte, že učení, obsažené v Knize mého Otce jsou přesná. Ona nelžou. Proroctví, předpověděná v minulosti se odhalují. Proroctví, obsažená v Knize Janově se naplňují. Proroctví daná této vizionářce mají připravit mé děti, aby vstoupily do království mého Otce.

Jděte nyní rozšiřovat mou Pravdu. Pomozte zachránit jeden druhého ze spárů mistra klamu, než bude příliš pozdě.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus