Velké varování je dar z milosrdenství

Pondělí, 22. listopadu 2010 v 02:00

Má milovaná dcero, jsem velmi potěšen způsobem, jakým se držíš mých slov – s úplnou vírou a poslušností. Moje láska k tobě je silná – stejně jako tvoje láska ke Mně. Cítíš Mě teď velmi blízko u svého srdce. Teď jsi se Mnou jedno, má dcero. Já a můj Věčný Otec, jako i Duch Svatý – Nejsvětější Trojice – se radujeme z tvé odpovědi na toto důležité poslání. My a všichni andělé a svatí kráčíme denně s tebou, abychom tě chránili v tomto nejsvětějším díle.

Dodej si odvahu a drž se stále mé ruky. Dovol Mi tě vést a skrze tvoje slova dát lidstvu možnost, konečně pochopit Pravdu dříve, než přijde Velké varování. Toto Velké varování, které je dáno mým dětem z milosrdenství a z lásky jako poslední dar, se stane brzy. Během tohoto mystického zážitku bude každému jednomu z mých dětí ukázán jeho život, jeho hříchy a zlé skutky, a také všechny jeho jednotlivé urážky, kterých se dopustilo vůči svým bratrům a sestrám a za které je zodpovědné. Ani jeden muž, ani jedna žena, ani jedno dítě nebudou vynecháni.

Někteří budou hluboce otřeseni a zarmouceni svými hříchy a okamžitě se obrátí ke Mně, jejich spravedlivého soudce, čímž se zachrání. Z lásky a lítosti budou prosit o milosrdenství.

Jiní budou naplněni odporem a tak šokovaní způsobem, jakým byly odhaleny jejich hříchy, že dříve, než budou mít možnost prosit o odpuštění, padnou mrtví.

A potom tady budou ti, kteří následují mistra klamu. Ve své hrůze, až uvidí zlé hříchy ve svých životech, jak se ukážou před nimi, tak utečou. Budou se snažit skrýt, ale nebudou mít kam. Budou se krčit a hroutit, ale buď přijmou to, co viděli a poprosí o odpuštění, anebo se odvrátí a budou se svíjet v hanbě a hrůze – ale nebudou prosit o milosrdenství.

Potom je tu absolutní hříšník. Až mu jeho hříchy budou ukázány, vše, co udělá, je, že se bude hádat a zapírat, že spáchal tyto vážné urážky proti Božím přikázáním. Bude prostě zapírat pravdu a obrátí se k temnotám věčného pekla.

Nikomu neodmítnu mé milosrdenství

Proč to moje děti nechtějí pochopit? Když ukážou skutečnou kajícnost a touhu přijít a žít se Mnou na nové zemi, kde nebe a země budou jedno, proč potom neprosí o odpuštění? Každému, kdo ukáže lítost, neodmítnu mé spravedlivé milosrdenství. A přece někteří budou tak vtaženi do honby za sobeckými cíli, že nebudou schopni pochopit následky.

Teď se všichni probuďte. Uznejte, že jste právě svědky změn, způsobených zlými činy lidstva a znamení, která byla předpověděna, předcházející mému návratu na zem.

Dovolte Mi, abych vás vedl do ráje

Prostřednictvím tohoto proroka a Knihy Pravdy vás pro svou drahocennou lásku k vám všem ještě jednou prosím, vraťte se ke Mně teď, dříve než čas vyprší. Dovolte Mi, abych vás všechny držel v mé náruči. Dovolte, aby moje láska proudila vaší myslí, tělem i duší. Otevřete vaše srdce a dovolte Mi vás dovést do mého ráje na zemi, kde se budete těšit věčnému životu. Proč byste si chtěli vybrat tu druhou zhoubnou cestu, která nikam nevede, když vám byla odhalena Pravda?

Mé srdce se chvěje obavami a smutkem, když myslím na své děti, které odmítají přijmout pravdu mého slibu. Ještě jednou vám říkám, obraťte se ke Mně nyní a mluvte se Mnou. Proste Mě, abych se vrátil do vašeho srdce. Přizpůsobím se vaší duši. Dávám vám tento slib, dokonce i těm nejzatvrzelejším duším. Stačí říct jedno slovo. Poproste Mě, abych vám ukázal svou přítomnost těmito slovy:

Ježíši, cítím se ztracený. Otevři moje srdce, abych přijal tvou lásku a ukaž mi Pravdu, abych mohl být spasen.

Má Slova varování nejsou hrozbou. Tyto události jsou známé od doby mé smrti na kříži. Proč si myslíte, že se to nemůže stát? Pravda je napsána v Písmu, aby ji všichni pochopili. Jako Spasitel budu jednat až do té doby, dokud nepřijdu jako spravedlivý soudce, abych konečně přivedl moje děti do mé rodiny velké lásky, radosti a štěstí, kde budou všichni žít navěky v harmonii.

Satan a jeho následovníci budou navždy uvrženi do temnoty. Moje rodina uvidí radost a Boží nebe, ke kterému by se žádný člověk neotočil zády, kdyby jen na okamžik uzřel nepatrný záblesk toho, co slibuje – čisté štěstí v království mého Otce.

Modlete se, modlete se za odpuštění a vstupte do království mého Otce v slávě, kde vy a vaši milovaní budete vítáni ve světle čisté lásky.

Budu bojovat, abych vás všechny získal

Zemřel jsem za vás všechny a budu bojovat až do skutečně poslední

chvíle, abych vás všechny znovu získal a přivedl zpět ke Mně, přes všechnu temnotu zla na světě.

Dovolte Mi, prosím, ještě jednou vám ukázat, jak vás miluji. Chopte se mé ruky, položte si hlavu na mou hruď a vaše jemná duše se zapálí láskou, kterou jste zapomněli.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus