Velké varování lidstvu, aby poznalo pravdu

Úterý, 7. prosince 2010 v 03:15

Ano, má milovaná dcero, jsem zpátky. Napiš následující. Ty, má dcero, Mi teď pomůžeš vést můj lid ke světlu, ke světlu a Pravdě.

Žádný člověk už nebude moci zapřít, že jsem mu nedal příležitost vidět Boží Pravdu. Lidé obdrží milosrdenství darem důkazu mé existence. Tento dar jim bude udělen až během Velkého varování, kdy konečně poznají pravdu. Naneštěstí, dokonce i za těchto okolností se ne všichni obrátí ani ke Mně – ani k věčnému království mého Otce.

Má dcero, už několik dnů jsem s tebou nekomunikoval. Bylo to záměrně. Čas, který jsem ti poskytl, ti dovolil, aby sis důkladně promyslela obsah mých poselství.

Od té chvíle budete vědět, že tato poselství pocházejí ode Mne a že se všechna týkají velmi důležitých otázek. Budete takto moci rozlišit mezi pravdou mého učení a učením, které vzešlo z vaší imaginace. Má dcero, ty teď můžeš vidět a vnímat bolest a úzkost, kterou Já nyní zakouším: skoro každý den jsi svědkem mého utrpení a utrpení mého Otce nad přístupem tohoto smutného, prázdného a nevěřícího světa.

Nejen že nevěřící jsou příčinou tvého trápení, ale prostřednictvím darů a milostí, které jsem ti dal, vidíš také, jak se objevuje zmatek dokonce i v duchu mých stoupenců. Také oni nejsou přesvědčeni o Pravdě, přesto, že je jim dána jako dar mé lásky prostřednictvím mých proroků.

Jak dlouhá a křivolaká je cesta mých dětí, které se snaží dosáhnout Pravdy a slibu, který jsem jim dal. Každý den pozoruji své děti, v osobách, na ulici, u televize, v médiích a mezi vašimi sousedy – pohlédněte na ně teď mýma očima. Co vidíte? Totální zapomnění duchovního světa a nepřítomnost opravdového cíle v jejich životě. Pocit beznaděje, přes všechnu svůdnost činností v tomto světě.

Mé děti to dnes ještě nevědí, ale jdou k očistě. Tato očista, během níž pronikavě pocítí svou prázdnotu kvůli nedostatku materiálních prostředků, byla Mnou dovolena. Přesto všechno způsobila chtivost lidstva. Tím, že ponechávají lidem právo na jejich vlastní svobodnou vůli, podněcovatelé a původci zhroucení světového bankovního systému pokračují ve svých pletichách a ve svých podvodech.

Dovolil jsem, aby můj lid, nevědomá oběť, se podrobil této očistě. Je velmi důležité, aby to tak bylo, protože obtíže, které bude snášet, pomohou k očistě duší.

Velmi brzy, až hmotné statky se stanou vzácnými a obtížně dosažitelnými, uvidí život v hlubším smyslu. Jednoduchost dovolí otevřít jejich oči Pravdě, k tomu, co je skutečně podstatné. Bez této očisty, ke které jsem dal svolení, aby jí mé děti trpěly pro dobro svých duší, by nemohly a ani by nechtěly, přijít blíže k mému srdci.

Zbaveny materiálních statků, pro které měly v minulosti takovou modloslužebnou posedlost, vrátí se znovu k Pravdě. Uvidí jasně lásku v druhých duších. Stejně tak rychle uvidí zlo, v celé své fantastické ošklivosti v těch, kteří budou následovat přitažlivost posedlostí sebou samými a chamtivostí. Pak uvidí ty, jimž je nyní v médiích věnováno tolik pozornosti a hodnověrnosti, jako těm, k nimž je třeba vzhlížet a obdivovat je – tak, jak je vidím Já: v totální beznaději, v totálním smutku.

Jdi teď, má dcero, a chop se svého úkolu s otevřenýma očima. Teď už znáš Pravdu. Už nemůžeš pochybovat.

Rozšiř Pravdu spásy co nejrychleji, abys dala lidem možnost k záchraně ještě před Velkým varováním.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus