Velmi brzy bude peklo oficiálně prohlášeno za místo, které neexistuje

Neděle, 12. ledna 2014 v 20:28

Má vroucně milovaná dcero, nebýt Mne, Ježíše Krista, kdo v tomto čase mluví k světu, mnoho duší by nikdy nevstoupilo do bran ráje.

Tak mnoho nevděčných duší už neposlouchá mé zákony a vytváří si svá vlastní pojetí, která jsou Mi odporná. Pravidla vztahující se k Pravdě byla lidstvu dána jako dar, jako prostředek mající člověku umožnit, aby si zasloužil právo na spásu. Cožpak nevíte, že nemůžete žít podle vaší verze Božích zákonů a doufat, že vejdete do ráje?

Arogance lidí vytlačila ducha pokory. Člověk už neslouží Bohu tak, jak mu to bylo přikázáno. Místo toho vytváří ze své vlastní představivosti vidinu něčeho, o čem věří, že je nebe. Dnes se žádný z mých služebníků – ustanovených, aby Mi sloužili – už ani nezmíní o existenci pekla. Pouhá zmínka slova peklo přivádí mé posvěcené služebníky do rozpaků, neboť mají strach z výsměchu, kterému by čelili od světské společnosti, která byla oklamána. Peklo je domovem mnoha ubohých duší a jak Mě bolí vidět nic netušící duše, padající do propasti hrůzy ve chvíli, kdy vydechnou naposledy.

Božím dětem musí být nyní řečeno o naléhavé potřebě modlit se za duše, které jsou slepé k Pravdě. Velmi brzy bude peklo oficiálně prohlášeno za místo, které neexistuje. Duším řeknou, že všem Božím dětem, pokud žijí slušným a důstojným životem – bez ohledu na to, zda v Boha věří, nebo ne – bude dán věčný život. Ale to bude lež. Z pekla není návratu. Je navěky.

Mnoho duší, navenek Mě odmítajících, jak v soukromí, tak veřejně, strádá v pekle. Jejich hořká lítost je zesílena jejich strašným, bolestným utrpením a nenávistí Satana. Jakmile se octnou v pekle, Satan se jim odhalí v celé své ohavné a děsivé podobě a jeho nenávist k nim je naplňuje každou vteřinou. Jejich zhnusení z něho, samo o sobě – z té samé šelmy, kterou uctívaly během svých životů na zemi – je příčinou velké části jejich bolesti. Ale je to jejich oddělení ode Mne a bolest temnoty, kterou zakoušejí, které tvoří největší utrpení.

Kdokoliv vám v mém jménu říká, že peklo neexistuje, nemá zájem pomáhat vám zachránit vaši duši. Jste-li přesvědčeni, že peklo neexistuje, pak budete chybně předpokládat, že hřích je bezvýznamný.

Nemůžete Mi sloužit, věříte-li, že hřích neexistuje. Nemůžete žít úžasným životem v ráji, neprosíte-li Mě, abych vám odpustil vaše hříchy. To je jádro nového učení, které bude brzy zavedeno, které budete přinuceni spolknout. Stane se to, až jeho lstí zanedbáte přípravu své duše na Velký den Pána, až přijdu, abych si vás vyžádal jako mé vlastnictví.

Říkám vám to, abych vás varoval, ne abych vás strašil. Úpěnlivě vás prosím, abyste přijali hřích jako část vašich životů, ale naléhám na vás, abyste se neustále vyhýbali sedmi smrtelným hříchům, neboť uděláte-li to, budete v mé přízni. Musíte stále vyznávat své hříchy. Dělejte to každý den. Mluvte ke Mně a proste Mě, abych vám odpustil. Vy, kdo nemůžete přijímat svátost zpovědi – co následujete mnohé víry a náboženství – potom musíte přijmout dar plnomocných odpustků, který jsem vám dal. (*)

Starejte se o svou duši, neboť je to vaše duše, která bude žít navěky. Budete žít navěky pouze na jednom ze dvou míst – v pekle, nebo mém království.

Váš Ježíš

(*) Modlitba modlitební kampaně 24 – poznámka překladatele.