Víra duchovních bude pošlapána největším nepřítelem Boha, jaký kdy kráčel po zemi – antikristem

Sobota, 7. června 2014 v 20:00

Má vroucně milovaná dcero, Duch Pravdy, který převládá v mé církvi na zemi, musí být posilován, živen a udržován mými svatými služebníky, jimž jsem svěřil péči o všechny Boží děti.

Kněží v mé církvi budou brzy čelit výzvám, které ve výsledku povedou k tomu, že mnozí zjistí, že je velmi těžké prosazovat mé Slovo. Všechno, co není ode Mne, budou dostávat od zrádců mezi nimi.

Jak jen toužím je utěšit, a proto udělám vše, co je v mé moci, abych naplnil jejich duše ohněm Ducha Svatého. Učiním to, aby zůstali bdělí, klidní a bez pochyb, až budou vyzváni zapojit se do učení, které nebude ode Mne. Jako strážci mého Slova musí být připraveni zůstat Mi věrni. Ale budou přesvědčováni, aby se věnovali novému výkladu mého Slova, což povede k vážnému omylu. Pokud uvedou nevinné duše a ty, kdo jsou Mi oddáni v omyl a do páchání kacířství, budou vinni přijetím učení pekla. Proto poznají, jaké to je pocítit hněv mého Otce.

Kněží, kteří jsou moji, budou potřebovat obnovit své sliby lásky, pomoci bližním a čistoty, mají-li zůstat ve stavu milosti, aby Mi sloužili, jak se k tomu zavázali v mém jménu. Moc zla, které je přemůže, však bude taková, že pro mnohé bude příliš těžké odolat nátlaku. Jiní přijmou nové učení a stanou se součástí brzy vyhlášeného nového celosvětového kněžství – kde už nebudou sloužit Trojjedinému Bohu. Pak povedou mnoho duší do odpadlictví. Jen málo Mně jich zůstane věrných a oni budou přinášet útěchu křesťanům, kteří se nikdy neodchýlí od Pravdy. Ti, co Mě zradí, budou sami obětí antikrista a jeho armády, jenž je bude pronásledovat a v případě, že neučiní smlouvu se šelmou, je vyloučí jako zločince a obviní z trestných činů podobných velezradě.

Ti věrní si budou vzájemně poskytovat útěchu a mou milostí obdrží dary od Boha, které potřebují k ochraně před pronásledováním, včetně Pečetě živého Boha, která jim umožní překonat protivenství, jemuž budou čelit, až bude s křesťanstvím krutě zacházeno. Ti, kdo jsou pro Mne a ve Mně, pocítí v srdci velkou odvahu, neboť budou schopni rozlišit ducha Pravdy od ducha zla. A tak během tohoto času bude víra duchovních pošlapána největším nepřítelem Boha, jaký kdy chodil po zemi – antikristem. Svede je a vtáhne je do velké sítě klamu a beznaděje. Jeho vliv na ně bude jako velká temnota, která na ně sestoupí a uhasí světlo jejich duší a mnozí potom prodají své duše Satanovi.

Všechny tyto události zazní jako velký hřmot, jako prásknutí hromu, ale to není způsob, jakým bude pracovat šelma. Ne, na její misi bude pohlíženo jako na velkou evangelizaci světa, která se projeví mnoha způsoby. Bude se zdát tak přitažlivá, že to nebudou jen posvěcení služebníci, Boží světla, vybraní, aby vedli jeho lid na zemi do svatosti, kteří padnou za oběť klamu. Nepřátelé Boha přijmou také nové evangelní hnutí, které bude oznámeno postupně a bez velké slávy, neboť by to vyvolalo příliš mnoho otázek.

Bude zavedeno nové zákonodárství, které zdánlivě zlepší životy chudých ve světě. Pak se bude vytvářet sjednocování zemí skrze jejich banky, podnikání, spojenectví přátel v budoucích válečných událostech, politiku a konečně náboženství. Kroky k tomu již začaly a plán je ve všech podrobnostech koordinován přes sedm let.

Vše, o co vás prosím, je zůstat bdělí a modlit se za všechny mé kněze, aby si udrželi milosti, které jim udělím, aby Mi sloužili a uchovali si pravou víru.

Jen Pravda je věčná.

Jen Pravda mého Slova udrží život – život duše, stejně jako život této země.

Lži, vydávané za Pravdu, pocházejí od Satana, jenž je navždy zatracen. Ti, kdo ho následují, se přizpůsobí jeho způsobům a stanou se jeho služebníky, budou strženi do temnoty a octnou se ve smrtelném nebezpečí.

Jen Pravda vás zachrání. Já jsem Pravda. Následujte jedině Mě, neboť nic jiného vám nemůže přinést lásku, pokoj, věčnou radost a štěstí. Jen tím, že budete následovat Mě a mé svaté Slovo – jak jsem je dal světu, kde nebylo pozměněno – můžete být zachráněni.

Váš Ježíš