Všem vám byla dána Pravda, ale mnozí ji zapomněli. Otravuje vás. Je příliš obtížná.

Neděle, 29. prosince 2013 v 19:48

Moje vroucně milovaná dcero, když jsem na začátku odhalil tajemství Knihy Pravdy, řekl jsem vám, že Kniha byla předpověděna prorokům – vcelku třem – reprezentujících Nejsvětější Trojici. Neřekl jsem vám o těchto věcech, abych vás vyděsil. Řekl jsem vám o těchto skutečnostech, abyste Mi zcela důvěřovali.

Má dcero, Plán mého Otce šířit obrácení začal ve chvíli, kdy začala tato mise. Toto obrácení je velmi potřebné v čase velkého odpadlictví, otupělosti a hanebné lhostejnosti k Božímu Slovu. Božím dětem byla dána Pravda v nejsvětější Knize, ale mnoho z toho, co obsahuje, má jen malý vliv na lidi v dnešním světě. Jak by také mohlo? Tak mnozí jsou rozptýlení zábavou, snadno se baví a jsou pohotoví se rychle chopit čehokoliv, co je vzrušuje. Dokonce i Pravda o stvoření člověka byla popřena. Místo toho si nahradili Pravdu komickou vírou vlastní výroby v mnoho falešných bohů. Jejich praktiky magie a ďábelské zahrávání s okultismem přitáhly pozornost mnohých a roznítily představivost těch, kdo hledají ve svých životech honbu za senzacemi.

Pak jsou zde ti, kdo zneužívají svou znalost duchovního světa a způsobili, že se mnoho duší ode Mne vzdálilo. S úmyslem zmocnit se duchovních darů však místo toho tyto duše přivolávají ducha zla, vyvolávají-li duchy zavržených v pekle. Tito duchové je jen zatáhnou do pavučiny, z níž se sami nikdy nevymotají. Ti, kdo si zahrávají s praktikami New Age, čarodějnictvím, tarotovými kartami a jasnovidectvím, budou příčinou strašného utrpení druhých, i když v mnoha případech si neuvědomují, jakou škodu dělají. Všichni takoví lidé, kteří kladou falešné bohy před jediného pravého Boha, jsou vinni pohanstvím – odporným hříchem – protože znali Pravdu dříve, než se od ní odvrátili.

Pak jsou zde ti, kdo proklínají ostatní, když se znečisťují satanismem. Jsou tak zvrácení, že se Mi stále posmívají a provádějí takové bezbožné činy, protože již uzavřeli smlouvu s ďáblem. Nic z toho, co udělám, je nezmění. Ach, jak pláču tak hořkými slzami nad těmito ubohými svedenými dušemi.

Pak jsou ti, kdo Mě znají, ale jen málo času tráví v mé společnosti. Přinášejí Mi velký zármutek, protože považují své duše za samozřejmé. Věří, že jim bylo dáno přirozené právo na věčný život, ale nemyslí si, že si jej musí zasloužit. Mnozí z nich jsou tak samolibí, že nedbají na svátosti a zřídka věnují pozornost Desateru přikázání, protože nevěří, že se jich ještě dnes týkají. Většinou nevěří v peklo ani očistec. Jdou velmi nebezpečnou cestou. Brzy budou ještě více oklamáni, až budou živeni rozředěným učením, které zavedou moji nepřátelé. Potřebují nyní mnoho modliteb.

Nakonec ti, kdo jsou Mi nejblíže a jsou vzdělaní ve všech svatých věcech. To jsou duše, které Mi přinášejí velkou útěchu a na které spoléhám. Přesto jsou mezi nimi takoví, kteří v Pravdě nežijí. Kážou Pravdu, ale nedodržují základní pravidla mého učení. Nemilují druhé, jak by měli. Pohlížejí svrchu na ty, které mají za méně znalé svatých věcí, než jsou oni sami. Někteří se považují za něco víc než druzí a za více oblíbené Bohem. Tito pokrytci Mě popuzují nejvíce, protože nevidí, jak hřeší v mých očích.

Tak vidíte, že Pravdu nesmíte brát nikdy jako samozřejmost. Všem vám byla dána Pravda, ale mnozí ji zapomněli. Otravuje vás. Je příliš obtížná – časově příliš náročná – neboť mnozí pohlížejí na Pravdu jako na něco, co už dnes není důležité v jejich zaneprázdněných životech. Mnozí z vás Mě zapřou a pak nakonec zcela zavrhnou, až budete syceni lžemi těch, kteří vás chtějí odvést od spásy. Proto se musíte naučit celou Pravdu znovu.

Může být jen jediná Pravda, a to je Pravda ustanovená Bohem od počátku.

Váš Ježíš