Vstup do knihy pravdy

Bylo to o 3.00 ráno 9. listopadu 2010, kdy se Marie náhle probudila. Dřív než se podívala na čas, zářící na červeno digitálních hodinách vedle postele, uvědomila si, že její tělo pociťuje něco zvláštního. Cítila se beztížně a zažívala pálivé vzrušení v žaludku, které jak se zdálo, pronikalo až k nohám, dotýkajíc se každého nervu a svalu.

Když rozsvítila boční lampu, spoustu silných emocí, fyzických i duchovních vzrostlo jako elektrický proud po celém těle. Zmatená a ohromená se posadila. Okamžitě byla přitažená obrazem Ježíše Krista na skříni vedle postele.

Tvář na obrazu se začala měnit. Byla jako živá. K jejímu úžasu obraz Ježíše se na ní usmíval a Jeho rty se začaly pohybovat, jako kdyby mluvil. Jeho tvář vyjadřovala projev něhy, starostlivosti a soucitu, naplňované v celém obrazu. I když nemohla slyšet Jeho hlas, instinktivně věděla, že On chce s ní komunikovat.

Okamžitě věděla, že to byla Boží přítomnost. Paradoxně cítila utišující klid, který byl v rozporu s truchu nereálnou atmosférou v místnosti. Chvěla se, když jí slzy stékaly po tváři, byla před Ním jako malé dítě. A potom měla silné nutkání zapsat to, co jí Ježíš mluvil.

Instinktivně věděla, že se právě otevřely dveře. Rozsvítilo se světlo a už není návrat zpět.

Vzala starou obálku a uchopila propisku vedle její postele a slova přicházely de její mysli.

Napsala, co slyšela, jako jí bylo nadiktované, něžným ale autoritativním způsobem. Když se její propiska dotkla papíru, každo slvo bylo formulované jasně a přesně bez přestání.

První slova, které napsala byly: “Tvoje vůle je můj příkaz”. Bez pochopení proč to napsala, věděla ve svém srdci, že to byla přirozená spontánní reakce. Nějak věděla, že to měla napsat jako první. A potom přišlo první poselství dané jí skrze Ježíše Krista.

Nadiktované poselství obsahovalo 745 slov a zabralo jí to přesně 7 minut, aby ho napsala slovo od slova od počátku až do konce.

.Během ranných hodin v chladném dením světle byla přemožená pocitem neskutečna. S divným pocitem věděla, že se něco v noci stalo velmi reálného a takto si přečetla poselství. Chvějíc se v šoku a nevěříc tomu, slzy jí proudily jak si začala uvědomovat Pravdu.

Inteligentní žena, Maria, matka čtyř dětí, vede rušný a plnohodnotný život. Zvyklá řešit mnohé problémy každodenního života, byla by jedna z prvních, která by odmítla takováto tvrzení. Navzdory tomu ve svém srdci věděla, že to nebyla jen představa, a že ona by nikdy neměla takovou schopnost napsat či vymyslet něco takového.

Nervózně opět zvedla obraz Ježíše a dívala se na něj. Čekala, vzývajíc ho, aby se obraz opět pohyboval. A pohnul se. Rozplakala se, prosíc Ježíše, aby jí dal znamení, jestli celé záležitost byla jen představou.

Bylo 11.00 hodin. Obraz se změnil jako předtím a tvář Ježíše opět ožila. Byl oblečený v bílém se zlatou výšivkou kolem krku. Jeho tvář byla dlouhá a úzká. Měl červehnohnědé vlnité vlasy po ramena, pronikavé modré oči a byl obklopený oslňujícím pronikavým světlem. Toto světlo, řekla Maria, je velmi silné a vysiluje. On se na ni něžně podíval, s zájmem a hlubokou nepomíjející láskou. Potom se usmál.

Její tělo znovu cítilo bezváhavost a stejnou pálivost. Napsala další poselství, osobní. Mnohem kratší než předešlou noc. Tentokrát jí Ježíš řekl, aby se nebála. Ano, že to On s ní komunikuje. Vzýval ji, aby neutekla a byla silná. A uklidnil ji, že to nejsou nějaké představy.

A takto začaly poselství. I když Marie na začátku, neměla tušení o čem jsou a co znamenají. Byla velmi vylekaná na reakci veřejnosti na taková poselství a byla uklidněna, když jí Ježíš řekl, že chce, aby zůstala ukrytá z mnoha důvodů.

Když se pravda v ní pomalu odhalovala, že poselství byly ve skutečnosti pravdivé, i když osobně doufala na, že by nebyly, předpokládala, že byla další vizionářkou, dalším prorokem.

Jenže tentokrát to tak nebylo. Ježíš ji na to řekl, čím ve skutečnosti je. Řekl, že je prorokem posledních časů (výraz, který předtím nikdy neslyšela) a to, že ona si to nevybrala. Byla poslaná jako sedmý posel, aby oznámila, v zastoupení Ježíše, pečetě obsažené v Knize Zjevení připravit svět na Jeho Druhý Příchod.

Od určité doby přijímala poselství od Ježíše Krista téměř každý den. Nekterá poselství jí byly dané skrze Pannu Marii, Matku Boží, která dala Marii nový titul a sobě, který si Ona přeje, aby byl všeobecně věděn, Matka Spásy.

První poselství, které obdržela od Boha Otce, bylo v červnu 2011. Těsně předtím než obdrželea toto poselství, jí byla daná zpráva skrze Ducha Svatého, který ji známil, že Bůh Otec si přejí s ní komunikovat.

Maria se skrz naskrz chvěla, když přijímala tuto zprávau, ne proto, že by se bála, ale kvůli Jeho moci a čisté lásce, kterou má k celému lidstvu. Bůh jí vysvětlil, proč stvořil svět na začátku. Bylo to proto, aby mohl mít rodinu.

Maria je Římskokatolička, ale tvrdí, že až do doby, než přijala poselství, byla vlažnou křesťankou. Věřila v Boha, ale nebyla zbožnou v tradičním pojetí. Ovšem během měsíců před prvním poselstvím, zažívala duchovní obnovu a byla svědkem osobního zjevení Panny Marie, i kdyžsi to nechávala pro sebe.

V důsledku zjevení se začala víc modlit a modlit se svatý růženec. Bylo to během modlitby svatého růžence před socho Naší Panny 8. listopadu 2010, když Naše Paní jí dala poselství, které zapsala, ale neměla žádné tušení, co to znamená.

Marii bylo řečeno, že Druhý Příchod Krista je bezprostředně blízko a že ona je poslední posel, poslední prorok. Bylo jí řečeno, že ona je sedmým poslem, sedmým andělem, který oznámí světu obsah Pečetí z Knihy Zjevení jak budou otevřeny Beránkem Božím, Ježíšem Kristem.

Poselství jí dané tvoří Knihu Pravdy, předpovězenou v Knize Daniela pro poslední časy.

Jsou dané světy, aby pomohly rozšířit obrácení, aby tak mohly být všechny Boží děti zachráněny od antikrista, který se má brzo oběvit ve světě.

Bůh, hovoří Maria, chce zachránit každého, včetně zatvrzelých hříšníků. Všichni ti zachránění vstoupí do Nového ráje na Zemi, kde budou mít mysl, tělo a duši. Budou žít v nádheře, v lásce, pokoji, harmónii a nic jim nebude chybět. To je dědictví, které Bůh slíbil všem svým dětem.

Toto převyšuje cokoliv co jsme si kdy dokázali představit, hovoří Maria, ale jen ti, kteří se obrátí k Bohu a budou prosit o odpuštění, můžou vstoupit. Oni budou mít věčný život.

Když odmítnou Boha, budou uvrženi do pekelného ohně s antikristem, falešným prorokem a všemi těmi, kteří následují satana.

Nemáme mnoho času.

Vybraná poselství z KNIHY PRAVDY