Všude bude plno kacířství a mé jméno vymizí

Středa, 26. listopadu 2014 v 23:10

Má vroucně milovaná dcero, Já jsem pro svět tajemstvím a jen ti, kdo jsou Mi blízcí, vědí o velkosti lásky, kterou chovám v srdci k lidstvu.

Kdyby mohli spatřit mou tvář, poznali a pochopili by hloubku mé lásky, starostlivosti, zklamání, hněvu, soucitu a zármutku nade všemi. Kvůli své lásce k vám všem to vše pociťuji, a jen díky mému božství a tajemství smlouvy mého Otce, je člověku dáno tak mnoho informací o existenci Boha. Plná pravda o mém přicházejícím království bude oznámena jen těm, kdo do něj vstoupí. Do té doby buďte ujištěni, že má velká sláva se projeví v každém z vás, kdy smrt už nebude mít nad vámi žádnou moc.

Musíte věřit těmto poselstvím celým svým srdcem a vězte, že obsahují zřídlo veškerého života. Má přítomnost mezi vámi, moji milovaní následovníci, se stává silnější, a čím silnější se stává, tím více nenávisti bude házeno na Mne a na všechny, kdo odpovídají na mé volání pro záchranu duší. Démoni všeho druhu a hierarchie Satana zamořili duše mnohých dobrých lidí, kteří Mě milují. Tyto ubohé duše byly oklamány, aby odmítly můj konečný plán na přípravu zbylých z mé církve. Místo toho budou ovlivněny stát se ochotnými účastníky Satanovy armády.

V mnoha případech se nebude zdát, že je Satanova armáda otevřeně proti Mně. Nikoliv. Satan je příliš lstivý, než aby odhalil svou přítomnost, a tak každá taktika vedení války proti této misi bude pečlivě vypracována, ale vy dokážete rozpoznat její znaky. Pýcha, arogance, rafinované výzvy volající po spravedlnosti, zakrývající slova kacířství a rouhání, budou lidstvu předkládány jako starostlivá prohlášení a veřejné výzvy za podporu lidských práv. Až má církev začne praskat ve švech, moji nejoddanější následovníci to budou přikládat změnám času, nové době, kdy svět bude více sjednocený, navzdory náboženským rozdílům, a novému začátku.

Nová éra církve bude pokládána za globální evangelizaci, takovou, jaká v mé církvi nebyla viděna ode dnů, kdy moji apoštolové začali svou misi. Zpočátku bude laickým světem přivítána. Jakmile laický svět přijme tento plán, vůdci v mé církvi budou přinuceni tleskat této nové éře, kde církev a laický svět budou jako jeden. Všude bude plno kacířství a mé jméno vymizí.

Moji vlastní se nikdy nevzdají a budou jim mnoha způsoby uděleny velké přízně. Strach je nezastaví v jejich bitvě proti Satanově armádě. Jejich hlasy budou jasně znít, protože Duch Svatý je posílí způsoby, které mnohé udiví. Budou prosazovat Pravdu za každou cenu a nebeská hierarchie, všichni andělé a svatí půjdou s nimi. Budou zahrnováni všemi druhy urážek, každá překážka bude před ně kladena a každou kletbou budou popliváni. Ale nic je nezastaví a Já, Ježíš Kristus, jim naplním srdce odvahou, rozhodností a vůlí odolat všem, kdo Mě zradí a kteří je budou pronásledovat za to, že mluví Pravdu.

Nesmíte se nikdy obávat opakovat svaté Slovo Boží znovu a znovu, protože milióny lidí nerozpoznají lži, které brzy nahradí mé svaté učení.

Probudím mnoho statečných mužů a žen ze všech koutů světa, aby hlásali pravé Slovo Boží, jak je dáno v nejsvětější Bibli. Protože budou utvrzovat Pravdu, budou zpochybňováni lháři, kteří použijí překroucenou logiku, aby jim odporovali. Moji nepřátelé se vynoří ve velkém počtu a přijdou vyzbrojeni teologickými argumenty, které budou podrývat Slovo Boží v čase, vedoucímu k mému Druhému příchodu. Povede je mnoho mých svedených posvěcených služebníků, kteří budou oklamáni mým protivníkem.

Hlasy mých protivníků budou znít až do ochraptění, křičící oplzlosti a s nenávistí, vylévající se z každého póru jejich těl na ty, kdo vedou zbytek mé armády. Oni se nikdy nevzdají svého pronásledování všech křesťanů až do dne, kdy přijdu soudit. A pak všichni zmlknou – nevydají ani jediný hlásek, protože teprve tehdy pochopí strašnou pravdu, jak Mě zradili.

Váš Ježíš