Vy, moji Dva svědci na zemi, musíte vytrvat ve svém postoji

Pondělí, 24. února 2014 v 16:00

Má vroucně milovaná dcero, moji nepřátelé se nenacházejí v hierarchii falešných náboženství. Mnoho takových duší nic lepšího nezná a přijmou Mě, až se jim dám poznat. Jsou to ti, kdo budou řídit největší odpadlictví z řad mé vlastní církve na zemi, kdo jsou ze všech nejnebezpečnější.

Ne všichni, kdo přicházejí oblečeni jako moji služebníci, jsou ode Mne, ale vězte toto: Má hodina je blízko a právě před mým Druhým příchodem sestoupí mor odpadlictví a pohltí mou církev na zemi. Právě tak, jako ti vlci v rouchu beránčím, oklamou svět k domněnce, že Dům Boha přijme jakékoliv náboženství, včetně těch, která popírají Mě, Ježíše Krista, a přesvědčí vás, že tato ohavnost je tou největší evangelizací, jakou kdy spatřil svět. A to vzbudí Boží hněv. Zatímco svět a všechna jeho náboženství budou vtažena do této nové, falešné církve, jim bude přichystána cesta pyšného provázení muže nepravosti.

A tak vám, kdo zůstanete pozorní k mému Varováni a budete trpět tím, že se vzdorovitě držíte mého Slova, dám také sílu vydržet tuto bolestnou událost. Podvodníci, kteří si zajistí cestu do mé církve, mnohé oklamou a budou pokračovat v klamání miliónů, včetně křesťanských vyznání, stejně jako těch, která Mě vůbec neuctívají. Všichni tito podvodníci budou šířit bludy a časem vytvoří pro svět jediné náboženství. Žádná jiná víra nebude tolerována, jiná, než nové falešné učení – učení z pekla. Křesťané a židé budou dvě víry, z nichž bude vytvořen zbytek církve.

Až vám má proroctví přivedou slzy do očí, vězte, protože vám žehnám skrze tuto misi, dávaje vám nervy z ocele a pevné odhodlání, že zůstanete věrni Mně, svému Ježíši.

Vy, moji Dva svědci na zemi, musíte vytrvat ve svém postoji. Odolejte každému pokušení odvrátit se ode Mne a vždy vytrvejte ve své lásce ke Mně. Má zbylá církev bude vytvořena jak vně této mise, tak i z jejího nitra. Vy, kdo tuto misi nyní odmítáte, ale opravdu Mě milujete, budete také vtaženi do mé armády zbytku na zemi. V den, kdy k tomu dojde, si uvědomíte, že Kniha Pravdy byla vskutku darem z nebe, k pomoci na vaší poslední cestě do mého království a věčného života. Jen pak se budete bez bázně radovat, protože budete mít všichni potřebné sebevědomí k oslavení Boha.

Váš Ježíš