Vybraná poselství na téma Pečeti

Bůh Otec: Evropa bude prvním cílem Rudého Draka, následovaná Spojenými Státy
úterý, 14. února 2012, 18.00 hod.

(…) Toto je můj slib, děti:

Ochráním všechny své děti, které mají pečeť mé lásky vtištěnu do svých duší. Budete ušetřeni pronásledování a tak zůstanete silné, abyste se se vší vaší energií modlili za tyto zlé lidi. To pomůže zmírnit hrůzu a odvrátit válku, hladomor a náboženskou perzekuci. (…)

 

 ***

Bůh Otec: NYNÍ POVSTAŇTE A PŘIJMĚTE MOJI PEČEŤ, PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA
pondělí 20. února 2012, 12:20 hod

(…) Slibuji vám, že pronásledování bude krátké a že budete ochraňováni. Neboť nyní vám zanechávám pečeť mé lásky a ochrany.

S ní uniknete pozornosti těch, kteří způsobí strádání a útrapy ve vašich zemích. Má pečeť je mým slibem spásy. Touto pečetí bude má moc proudit skrze vás a nic zlého se vám nestane.
Děti, je to zázrak, a jen ti, kteří se skloní přede Mnou, svým Pánem a Stvořitelem všech věcí, jako malé děti s láskou ve svých srdcích ke Mně, mohou být požehnáni tímto Božím darem.
Nyní povstaňte a přijměte moji pečeť, pečeť živého Boha.

Modlete se v rámci modlitební kampaně modlitbu (33), abyste moji pečeť uznali a přijali ji s láskou, radostí a vděčností.
Za přijetí pečetě živého Boha
Ó, můj Bože, můj milující Otče, s láskou a vděčností přijímám tvou božskou pečeť ochrany.
Tvé božství obklopuje mé tělo a duši navěky.
Skláním se v pokorném díkůvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, mému milovanému Otci.
Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, že svůj život zasvětím tvé službě na věky věků.
Miluji Tě, drahý Otče.
Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.
Obětuji Ti Tělo a Krev, duši i božství tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za spásu všech tvých dětí. Amen.

Jděte, mé děti, a nebojte se. Důvěřujte Mi, vašemu milovanému Otci, který s láskou stvořil každého z vás. Já znám každou jednotlivou duši, každá vaše část je Mi známa. Ani jeden z vás není milován méně, než druhý. Proto nechci ztratit ani jednu duši. Ani jedinou. Prosím, pokračujte každý den v modlitbě mého růžence Božího milosrdenství. Jednoho dne pochopíte, proč je tato očista zapotřebí. (…)

 

***

 

Bůh Otec:  BUĎ JSTE SE MNOU, NEBO PROTI MNĚ. VOLBA JE VAŠE.
úterý 21. února 2012, 0:20 hod

(…) nadešel čas k rozlomení první z pečetí – a jak Mě to zarmucuje. Slíbil jsem, že dříve, než se tak stane, nabídnu moji ochrannou pečeť na čela všech těch, kteří ve Mne věří. Nyní vám dávám, děti, poslední příležitost, abyste povstali a rozhodli se.

(…)

Ignorujte mé volání a bude pro vás těžké Mě najít v pustině, která přichází.

Přijmete-li moji pečeť lásky, budete v každém čase pod mou ochranou. Tato ochrana pokryje i vaše rodiny. To je mé poslední volání s nabídkou mé pečetě lásky.

Potom budete muset čelit bezútěšnosti Velkého soužení bez ochrany, sami a bez opory, na kterou byste se mohli spolehnout. Děti, nikdy vás nebudu nutit, abyste Mě milovaly. Je to vaše vlastní volba, a samozřejmě, láska může vycházet jen ze srdce. Nyní vám podávám svou ruku lásky. Jestli Mě znáte, tak Mě i poznáte. Říkáte-li, že Mě znáte, ale odmítáte mé gesto lásky a ochrany, pak Mě ve skutečnosti vůbec neznáte.

Mé děti, držte se nyní těsně u Mne, neboť první pečeť byla konečně otevřena.

(…)

Provedu vás skrze zmatek, který způsobí antikrist. Nebudete trpět trýzní, která padne na ty, kteří odmítnou zavrhnout falešné idoly, chamtivost, materialismus a touhu po moci.

(…)

 

 ***

PŮST JE DŮLEŽITÝ PRO VAŠI DUŠI
středa 22. února 2012, 19:00 hod

 

(…) nedovolte strachu, aby zkalil vaši naději na věčnou spásu. Očista bude rychlá. Vy, moji následovníci, kteří přijímáte pečeť živého Boha, jste požehnaní.

Nesmíte si dělat starosti. Musíte být silní. Musíte být plní naděje a stále se soustřeďovat na Mne. Jen pak povstanete a budete kráčet trnitou cestou bez váhání.

Budu vás vést a provázet vás na každém kroku vaší cesty. (…)

 

***

 

NEVĚDĚLI JSTE, ŽE DUCH SVATÝ NEMŮŽE VSTOUPIT – A NEVSTOUPÍ DO DUŠÍ TĚCH, KTEŘÍ MAJÍ ZATVRZELÁ SRDCE?
středa, 29. února 2012, 17:30 hod

(…) Vy, moji následovníci, musíte mít důvěru ve Mne, vašeho milovaného Ježíše. Modlete se za duše a ponechte všechno v mých rukou.

Nikdy nezapomínejte se modlit tak často, jak jen můžete k mému Otci za pečeť živého Boha, aby ochránil vás a vaše rodiny.

(…)

Postarejte se také, že budete povzbuzovat ostatní, aby se modlili sedm dní modlitbu (24) z modlitební kampaně Za vykoupení z vašich hříchů. (…)

 

 ***

 

Bůh Otec: MOJE PEČEŤ OCHRANY JE PŘEDPOVĚDĚNA PŘI ROZLOMENÍ DRUHÉ PEČETĚ
čtvrtek, 8. března 2012, 19:52 hod

(…) V tomto čase shromažďuji svoji rodinu, abychom se mohli sjednotit v závěrečném boji za zničení draka, který mučil zemi už tak dlouho.

Děti, nebojte se. K žádné újmě nepřijdou ti, kteří nesou moji Pečeť, Pečeť živého Boha.

Satan a jeho padlí andělé, kteří v této době zamořili svět, nemají žádnou moc nad těmi, kteří mají značku živého Boha.
Děti, musíte Mi naslouchat a přijmout moji Pečeť, neboť zachrání nejen vaše životy, ale také vaše duše.

Modlete se každý den modlitbu za obdržení mé Pečetě (*).

Postarejte se, aby každý člen vaší rodiny a vaši milovaní porozuměli důležitosti mé Pečetě.

Vaše láska ke Mně, vašemu Nebeskému Otci, bude vaší zachraňující milostí a dá vám sílu, kterou potřebujete. Moje pečeť ochrany je předpověděna při rozlomení druhé pečetě.

Jezdec na rudém koni je temný anděl pomsty, který zahubí mé děti v mnoha válkách, které přijdou. Ale který mine ty z mých dětí, které mají moji Pečeť na svých čelech.

Připravte se teď, neboť tyto války jsou již v běhu a více jich je plánováno v každém koutu světa, zejména na Středním východě a v těch zemích, po nichž můj drahý Syn, Ježíš Kristus (…)

 

***

 

MÁ LÁSKA PŘEMŮŽE ZLO A NENÁVIST
středa, 14. března 2012, 15:30 hod

(…) Je to můj Duch Svatý, který sjednocuje všechny Boží děti, jako jednu rodinu. Vy, mé děti, jste moje rodina.

Nejsvětější Trojice je v čele rodiny, a když vaše láska je čistá a pokorná, jste automaticky částí této svaté rodiny.

Láska Otce prochází Mnou. Když milujete Mě, vezmu vás do náruče mého Otce, jenž umístí pečeť ochrany kolem vás a vaší rodiny. (…)

 

***

 ŘEKNI LIDEM, ŽE NYNÍ JE VŠE V MÝCH NEJSVĚTĚJŠÍCH RUKOU
středa, 21. března  2012, 20:30 hod

(…) Poukazuji na plány globálních skupin, které chtějí kontrolovat vaši měnu, váš systém zdravotní péče a vaši suverenitu.

Děti, nebude jim dovoleno, aby vás kontrolovali, a ruka mého Otce dopadne okamžitě, jestli se vám pokusí ublížit.

Všichni věřící, kteří mají ochrannou pečeť mého Věčného Otce, pečeť živého Boha, neutrpí žádnou škodu. Proto se musíš ty, má dcero, postarat, aby co největšímu počtu Božích dětí byl k ní dán okamžitý přístup v každém koutu země.(…)

 

 ***

 

 DRUHÁ PEČEŤ: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
středa, 16. května 2012, 3:10 hod

(…)
Má nejvroucněji milovaná dcero, musím tě informovat, že ve světě se chystá propuknout třetí světová válka. Jak můžeš vidět, toto ráno Mi tečou slzy.
Brzy bude otevřena druhá pečeť, jak bylo předpověděno Janem Evangelistou v Knize Zjevení. (…)

Má dcero, probudil jsem tě, abych ti to pověděl, ale nikoliv, abych vás vystrašil, ale abych na vás naléhal, abyste se v tomto čase modlili více za Evropu. (…)

Avšak nezapomeňte, že modlitba může zmírnit mnoho z tohoto utrpení. (…)

Má dcero, uvědomuji si, že tato zpráva může přijít jako šok, ale nezapomeň, že modlitba a pečeť živého Boha modlitby (33) z modlitební kampaně, ochrání mé následovníky.
Vy, moje děti, zbytek mé církve, přežijete, i když to nebude snadné.

Kvůli vašemu křesťanství budete zastrašováni, ale nikdy Mě nezapřete, ani nezavrhnete. K tomu vám budou uděleny dary. Můj dar pečetě živého Boha vás udělá neviditelnými pro vaše nepřátele.

Modlete se od nynějška tuto modlitbu každý den. Mějte ji před sebou ve vašich domovech a nechejte ji požehnat knězem. Začněte s vašimi přípravami brzy, neboť den pádu Evropy už není daleko.  (…)

 

***

 

Matka Spásy: MÝM VIZIONÁŘŮM NA SVĚTĚ BUDE DÁN POKYN, ABY SE MODLILI ZA ODVRÁCENÍ NEBEZPEČÍ SPOJENÝCH SE SVĚTOVOU VÁLKOU
středa, 16. května 2012, 9:00 hod

(…) Modlitba a důvěra v mého Syna vás přivedou k vaší spáse. Dar pečetě živého Boha bude vaší největší ochranou v čase války nebo konfliktů.

Když se zavážete věrností Bohu Otci přijetím tohoto nezištného daru, tak zůstanete svobodní. Nikdy nezapomeňte na sílu modlitby a na to, jak může zmírnit dopad takových událostí.

Žel, mnoho z těchto událostí se musí stát, protože byly předpověděny.

(…)

Musíte vytrvat ve vašem utrpení a nabídnout je jako dar Bohu Otci.

V tomto čase je důležitá každodenní modlitba mého svatého růžence a nezáleží na tom, k jaké křesťanské církvi patříte.

Musíte se jej modlit, protože nabízí ochranu těm národům, které se jej modlí denně a ve velkém počtu.

Modlete se, modlete se, modlete se v tomto čase za Evropu a obraťte se na mého Syna a proste Ho o sílu, odvahu a vytrvalost, které potřebujete, abyste si uchovali důvěru v  Boha.

(…)

 

***

VYTVÁŘEJTE MODLITEBNÍ SKUPINY, ZASVĚCENÉ JAKO “Ježíš lidstvu”
středa, 16. května 2012, 7:38 hod

(…) Má vroucně milovaná dcero,
musím zdůraznit všem, kteří věří ve Mne, že je důležité, aby se modlili za každý ze svých národů.
Aby vaše modlitby byly účinné, musíte utvořit modlitební skupiny zasvěcené jako “Ježíš lidstvu“.

(…)

Tak povstaňte a dejte se do přípravy vašeho národa, aby mohl obdržet zbroj, kterou potřebuje k tomu, aby se vyhnul značce šelmy.
Nikdy nezapomeňte na důležitost pečetě živého Boha.
Nabídne vám a vaší rodině ochranu nejen duchovní, ale také fyzickou.
Jste požehnaní, že dostáváte pečeť a je vaší povinností se postarat, aby ji dostalo všude co nejvíce Božích dětí.
Nezapomeňte, že stojím u všech mých následovníků každou minutu, a když vykonají moji práci, obdrží mimořádné milosti, které je udělají statečnými, silnými a rozhodnými k záchraně duší každého muže, ženy a dítěte na světě.

(…)

 

 ***

 

Matka Spásy: TATO PEČEŤ BYLA PŘEDPOVĚDĚNA V KNIZE JANOVĚ
čtvrtek, 17. května 2012, 8:50 hod

(…) Mé dítě,
Boží děti budou moci ochránit svou víru, svou odvahu a své bezpečí během jakékoliv války tím, že se budou stále modlit modlitbu “Pečeť živého Boha” z modlitební kampaně.
To je jedna z posledních a největších pečetí ochrany seslaných z nebe a ze všech modliteb, které byly dány lidstvu.

Má vám pomoci udržet vás všechny naživu během jakéhokoliv budoucího pronásledování, zejména v časech cizí nadvlády a války.
Tato pečeť byla předpověděna v Knize Janově a je s ní svázáno mnoho božských sil.

Važte si jí a užívejte ji k ochraně nejen vaší, ale i vašich rodin. (…)

 

 ***

 

666, JEHO SKRYTÉ ČÍSLO BUDE VLOŽENO DO ČIPU, KTERÝ BUDETE PŘINUCENI PŘIJMOUT, STEJNĚ JAKO RŮZNÁ OČKOVÁNÍ
pátek, 1. července 2012, 20:15 hod

(…) Touto značkou budou kontrolovat vaše peníze, váš přístup k potravě a to, jak žijete.

Nařízení – a bude jich mnoho, způsobí, že se stanete zajatci. Klíč k vaší cele, která vás bude držet pod jejich kontrolou, bude značka šelmy.

666, jeho skryté číslo, bude vloženo do čipu, jejž budete přinuceni přijmout, právě tak, jako různá očkování.

Když už jednou bude zaveden do těla, otráví nejen vaši mysl a duši, ale i vaše tělo. Neboť vyvolá mor, který byl uměle připraven tak, aby vyhladil velkou část lidské populace.
Nesmíte přijmout značku. Místo toho vám dám instrukce, co máte dělat.

Mnozí značku přijmou, protože se budou cítit bezmocní.

Pečeť živého Boha, moje modlitba z modlitební kampaně (33), je vaším záchranným lanem.

Když obdržíte moji pečeť ochrany, kterou vám dá můj Věčný Otec, nebudete muset přijmout značku.

Nebude se vás to týkat. Váš domov nebude viděn, hledán, ani se nestane cílem, protože v očích Satanovy armády se stane neviditelným.

Budete si muset skrytě uschovat potravu na dobu, která potrvá několik let. Budete si muset pěstovat vaši vlastní úrodu, mít zásobu vaší vlastní vody a obklopit se svatými předměty.
Má církev zbytku poroste, rozšíří se a bude vám dána ochrana, bude-li to zapotřebí.

Budete muset nyní hodně plánovat. (…)

 

 ***

 

SLIB VĚRNOSTI BOŽÍ VŮLI BOHA OTCE
středa, 13. července 2012, 16:00 hod

(…) tak jako můj Věčný Otec odkázal velkým darem lidstvu svou Pečeť živého Boha, tak také jeho děti musí slíbit věrnost jeho Boží vůli.

Prosím všechny Boží děti, které kráčí vpřed v jeho armádě, aby pomohly zachránit duše všech Božích dětí, včetně zatvrzelých hříšníků, aby se zavázaly k tomuto slavnostnímu slibu:

Modlitba modlitební kampaně (59):

Slib věrnosti Boží vůli
Ó, Bože nejvyšší, Ó, nebeský Otče,

zavazuji se Tobě svou pevnou věrností, abych Tě ctil a poslouchal ve všem, co je spojeno s tvou Boží vůlí na zemi.

Skrze svatou Krev tvého jediného milovaného Syna, pravého Mesiáše, Ti nabízím ve jménu všech duší mého ducha, mé tělo a mou duši, abychom se mohli propojit v jednotě v tvém přicházejícím nebeském království, aby tvá vůle se stala jak na zemi, tak jako je v nebi. Amen.

Musíte zaslíbit vaše duše mému Nebeskému Otci na důkaz naší víry a na památku mé smrti na kříži, aby se každý z vás napil z číše spásy. (…)

 

***

 

TŘETINA ZEMĚ BUDE ZNIČENA, AŽ ANDĚLÉ VYLIJÍ OHEŇ ZE ČTYŘ STRAN NEBES
pátek 6. července 2012, 16:15 hod

 

(…) Tresty jsou částí Božích plánů k očistě země, aby očistily jak hříšníka, tak půdu, po které chodí.

Jen tehdy, až země bude očištěna, se může můj Druhý příchod uskutečnit.

Moji následovníci, modlete se o odvahu a statečnost, abyste se s těmito tresty vyrovnali.

Nikdy se jich nesmíte bát, neboť vy, moje armáda, se budete modlit za tyto národy a pomáhat v očistě, které je třeba k obrácení lidstva.
Pečeť živého Boha bude chránit každého jednotlivého z vás.

Je to z lásky, kterou můj Otec chová ke všem svým dětem, že je musí trestat. Protože kdyby to neudělal, šly by nevědomky k branám pekla. (…)

***

 

Majte sa na pozore – nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu
nedeľa, 8. júl 2012, o 17:17 hod

(…) veľké odpadlíctvo, o ktorom som hovoril, sa teraz vo svete stále viac prejavuje. Tentokrát sa šíri ako závoj nad mojou svätou Cirkvou na zemi a zastiera jej zrak ako hustá hmla. Toto je čas veľkého rozdelenia mojej Cirkvi na dva tábory.

(…)

budú dokonca aj nápomocní v tom, aby sa v kostoloch môjho Otca páchali ohavné činy a to všetko v mene občianskych práv a tolerancie.

Budú mlčky prehliadať hriech a urážať Ma vystavovaním takýchto hriechov na obdiv priamo pred mojimi svätými Bohostánkami očakávajúc odo Mňa, že takéto ohavné počínanie budem tolerovať. Onedlho zrušia sviatosti, aby tak všetkým vyhoveli. Namiesto nich sa budú konať večierky, oslavy a iné formy zábavy.

To dá zrod novej svetovej cirkvi, ktorá sa bude pýšiť impozantnou stavbou v Ríme, ale ktorá nebude vzdávať česť Bohu.

(…)

Moji zasvätení služobníci, ktorí Mi zostanú verní, budú musieť slúžiť sväté omše potajme alebo čeliť uväzneniu. Budú naberať na sile a naplnení Duchom Svätým budú aj naďalej živiť Božie deti pokrmom života.

Musia sa postarať o to, aby všetkým tým, ktorých budú viesť, bola ponúknutá ochrana Pečate živého Boha.

Čas výstavby nového chrámu na počesť beštie je teraz už veľmi blízko. (…)

 

***

 

Zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme
nedeľa, 15. júl 2012, o 17:45 hod

(…) Vy ste ohnivkom v mojej výzbroji proti nepriateľovi a skrze vašu vieru vás pozdvihnem a ochránim vás pred prenasledovaním.

Vďaka vašej láske k môjmu Synovi Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta, Mi bude možné zachrániť tie deti, ktoré nedokážu zniesť Božie svetlo.

Vaše posvätenie sa láskou, utrpením a modlitbami bude pre nich tou spásonosnou milosťou, ktorá ich zachráni pred pekelnými plameňmi. Nestrachujte sa o seba, ale o tých, ktorí nielenže nedokážu vidieť, ale ktorí odmietajú vidieť tieto časy, v ktorých dnes žijete.

Prípravy sú zavŕšené a čas je zrelý na to, aby sa započalo so zmenami, pretože Ja nedovolím šelme, aby kradla duše.

Tento Boží zásah, ktorý bol prisľúbený ľudstvu tak dávno, sa udeje už veľmi skoro a potom začne boj za záchranu mojich detí.

Neobávajte sa mojej ruky, pretože keď dopadne, bude použitá na to, aby potrestala tých, ktorí sa pokúšajú zničiť moje deti.

Zastavím ich v tom, aby klamali a podvádzali duše.

Zabránim im v ich vražedných zámeroch a zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme, pokiaľ budú aj naďalej odmietať ruku, ktorá ich živí.

Boli varovaní. Vy, moje milované deti, budete môjmu Synovi nápomocní pri ich záchrane.

Nikdy sa nestrachujte, pretože tí s pečaťou živého Boha sú nielen ochraňovaní, ale dostávajú aj milosti na obranu Božieho Slova tak, aby dar života bol udelení čo možno najviac dušiam. (…)

 

***

 

Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok
utorok, 17. júl 2012, o 23:18 hod

(…) čas teraz rýchlo napreduje. Všetkých som vás doteraz pripravoval už po nejakú dobu. Vy, moji nasledovníci, viete, čo musíte robiť. Vaša osobná spoveď je dôležitá a musíte sa vynasnažiť, aby ste k nej odteraz pristupovali každý týždeň. Buďte v pokoji. (…) Prosím, aj naďalej sa vracajte k mojim Križiackym modlitbám a zamerajte sa na tie modlitby, ktoré sú určené na záchranu duší ostatných ľudí. (…) Postarajte sa o to, aby ste odteraz vo svojich príbytkoch mali svätenú vodu a benediktínsky kríž spolu s pečaťou živého Boha, ktorá bude visieť vo vašom domove. Toto všetko bude vašu rodinu ochraňovať. Riaďte sa mojimi pokynmi a všetko bude dobré. (…)

 

 ***

 

Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je ľudstvu nemožné, aby ju
v tomto čase rozpoznalo

piatok, 20.júl  2012, o 17:46 hod

(…) tri a pol roka zostávajúceho obdobia vo Veľkom súžení sa začne v decembri 2012.

Je to to obdobie, kedy sa objaví antikrist ako vojnový hrdina. (…) ak veľa úbohých duší dobrovoľne príjme jeho znamenie znak šelmy. Pretože on je šelmou v každom ohľade kvôli spôsobu, akým sa sám satan bude prejavovať v jeho tele. Bude na oblohe konať zázraky.

Bude uzdravovať ľudí.

On bude hlavou nového svetového náboženstva. On a falošný prorok, ktorý bude stáť na čele vonkajšieho prázdneho “obalu” katolíckej cirkvi na zemi, budú úzko spolupracovať, aby oklamali všetky Božie deti. (…) JUž viac nebude možné, aby ste mali úžitok zo sviatostí, iba ak len od kňazov, ktorí budú vo Zvyšku mojej Cirkvi na zemi. To je dôvod, prečo vám teraz dávam také dary, akým sú plné odpustky na odpustenie vašich hriechov. Neznamená to však, že sa tým nahrádza vykonanie svätej spovede u katolíkov. To bude spôsob, akým budete môcť zostať v stave milosti. (…) Vy, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, nezabúdajte, že ste vždy ochraňovaní pečaťou živého Boha. Musíte túto Pečať rozširovať a dávať ju čo možno najviac ľuďom.

Prosím, pochopte, že vám tieto veci hovorím preto, aby som vás pripravil tak, aby ste mohli čo možno najviac dušiam zabrániť prijať znak šelmy.

Satan použije moc na posadnutie tých duší, ktoré príjmu znak (šelmy) a bude veľmi ťažké ich zachrániť. Vy, moji nasledovníci, budete vďaka tejto misii dostávať pokyny na každom kroku tejto cesty. Nesmiete dovoliť, aby do vašich sŕdc prenikol strach, pretože budem to Ja, kto vás naplní odvahou, silou, odolnosťou a dôverou tak, aby ste povstali so vztýčenými hlavami, keď budete pochodovať v mojej armáde.

Nezabúdajte, že satan túto bitku nemôže vyhrať, lebo to sa nikdy nemôže stať.

Zvíťaziť môžu iba tí, ktorí budú mať pečať živého Boha a tí, ktorí zostanú verní a pevne oddaní Bohu. (…)

 

***

 

Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší
streda, 1.august 2012, o 16:45 hod

(…) je tu veľa zmien, z ktorých mnohé, ktoré vám boli v minulosti odhalené, sa ukážu vo svete.

Bude veľa skazy, veľa nepokojov a trestov – všetky tieto veci prídu kvôli hriechom ľudstva. Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší.

To, čo musíte robiť, je nasledovné: Choďte každý deň na svätú omšu a prijímajte svätú Eucharistiu.

A potom sa každý deň o tretej hodine popoludní modlite ruženec Božieho milosrdenstva.

Tí z vás, ktorí môžete – mali by ste zachovávať v jednom dni v týždni pôst.

Moje deti budú otrasené, keď nastanú tieto zmeny, ale nikdy sa nesmiete obávať ruky môjho Otca, pokiaľ ste verní učeniu jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Prosím, majte v nasledujúcich mesiacoch vo svojich domovoch blízko seba Pečať živého Boha, pretože sa toho veľa udeje.

(…)

Tým, že sa modlíme za záchranu duší, konáme svätú vôľu môjho Otca.(…)

 

 

***

NOVÁ ÉRA BUDE VYHLÁŠENA MÝM DRUHÝM PŘÍCHODEM. NENÍ ČASU NAZBYT.
úterý, 11. září 2012, 19:30 hod 

(…) Věz, že mým posláním je zachránit všechny duše.
Nikdy nezapomeň, že můj Otec dal lidstvu zbraň, kterou potřebuje, aby zachránilo duše milostí imunity.

Pochop to, protože skrze ni mohou být zachráněny všechny duše. Jen pomysli na nádherný svět, který leží před nimi.

Nikdo tam nebude truchlit nad žádným členem své rodiny, který byl ztracen v pekelných plamenech.
Vy, moji následovníci, máte moc zavřít brány pekla vašimi modlitbami k záchraně duší.

Nepřipusťte, aby má slova nebyla brána v úvahu.

(…) Tato milost ochrany před ohni pekla je darem Boha Otce.

Moji posvěcení služebníci, máte povinnost ji dát Božím dětem, aby jim pomohla zachraňovat duše. Je toho tolik, co by mělo být uděláno v šíření mého Slova, ale není dost času.

Jděte vykonávat vaše poslání, moji stoupenci, rozšiřujte moje litanie, zejména modlitbu o milost imunity. [litanie č. 2] Jděte a řekněte také lidem o modlitbě Pečetě živého Boha a o modlitbě plnomocných odpustků za odpuštění hříchu.

Nyní jste byli připraveni, abyste se chopili svých zbraní ve jménu Boha a pomohli Mi, vašemu Ježíši, zachránit lidstvo.

Nová éra bude vyhlášena mým Druhým příchodem. Není času nazbyt. Nezapomeňte – zcela Mi důvěřujte a Já vás osvobodím od starostí a strachu. Vše, co musíte udělat, je, odevzdat se Mi v modlitbě.

Obětujte vaše modlitby za duše, a všechno bude dobré. (…)

 

***

BYLA VÁM DÁNA VÝZBROJ. POUŽIJTE JI.
čtvrtek, 1. listopadu 2012, 18:00 hod 

(…) musíte nyní povstat a spojit se v lásce k přípravě na těžké časy, které leží před vámi. Vy, má mocná armáda, jste požehnaní a chránění pečetí mého Otce, pečetí živého Boha.

Při všem, co na vás bude vrháno ze všech stran, pamatujte, že jsem s vámi.

(…) Tato bitva se rozpoutá před světem a vy, moje armádo, se nesmíte chvět strachem. V mém království je všechno v pořádku a vaše místo je tam zajištěno. Jsou to ostatní lidé, o které se teď musíte zajímat.
Byla vám dána výzbroj. Použijte ji. Modlitby mé modlitební kampaně pomohou zmírnit mnohé z hrůz zaviněné hříchy lidstva. Prosím, modlete se tuto modlitbu za zmírnění trestů (83).

(…) Vy, moje armáda, jste na vše připraveni. Všechno, co musíte udělat, je věřit ve Mne.
Když Mi budete plně důvěřovat, budete schopní odevzdat všechnu vaši lásku, vaše trápení, vaše starosti a vaši bolest Mně, vašemu Ježíši.
Když se tak stane, potom musíte všechno ponechat v mých svatých a milosrdných rukou. (…)

 

 

***

 

 

Bůh Otec: VŠICHNI ANDĚLÉ NEBESKÉ HIERARCHIE SE V TOMTO ČASE SHROMAŽĎUJÍ VE VŠECH KOUTECH ZEMĚ
úterý, 6. listopadu 2012, 22:45 hod

(…) Všichni andělé nebeské hierarchie se v tomto čase shromažďují ve všech koutech země. Připravují se nyní na příval trestů, které budou dopuštěny na lidstvo.
Všechny tyto události se musí stát – bouře, války, hladomor a diktatury postihnou zemi, když bitva začíná, jak bylo předpověděno.
Země se bude otřásat na všech čtyřech světových stranách a mnozí budou šokováni, neboť uvidí dosud nevídaný zmatek a vřavu odvíjející se před nimi.
Vy, mé děti, žijete v posledních časech a doba, která leží před vámi, bude těžká. Ty z vás, které jsou Mi věrné a které vkládají veškerou svou důvěru ve Mě, odolají těmto otřesům.
Ve světě nyní vypuknou mnohé změny a vy, kteří znáte Pravdu, buďte vděční. Poznáte, že i když to bude znamenat konec časů tak, jak jste je dosud znaly, bude to také čas, jak bylo předpověděno, který bude znamením nového počátku. Nový start. Nový ráj na zemi.

(…) Pro mnohé z vás bude těžké tyto časy snést, ale jen ti, kteří přijmou Pravdu, vytrvají a bude se jim dařit, neboť budou ochraňováni.
Moji Pečeť musíte sdílet. Má láska musí být oznámena každému mému dítěti všech náboženství a vyznání, zejména však těm, které Mě neznají, stejně jako těm, které odmítají moji existenci.
Já připravuji svou armádu v nebi, stejně tak jako připravuji svou armádu na zemi.

 

***

 

JEDNA POLOVINA SE OD PRAVDY NEODCHÝLÍ. DRUHÁ POLOVINA JI PŘEKROUTÍ.
středa, 21. listopadu 2012, 23:30 hod 

(…) Moji milovaní stoupenci, vy všichni jste Boží děti. Sjednotím vás, národ s národem, abych mohl přinést mír a jednotu do chaosu, který přijde.
Dovolte Mi, abych vás přivedl do mé svaté rodiny, a budete posíleni.
Pak povstanete v rozmachu, obnoveni a s novým elánem, abyste vedli mou armádu, která ještě v mnoha zemích nebyla zformována.
Buďte věrní mým pokynům.
Prosím, všude rozšiřujte Pečeť živého Boha. Nesmí být prodávána. Musí být dostupná všem. Předávejte její kopie všem, kdo potřebují být ochraňováni.
Rozkol mezi věrnými následovníky, kteří přijímají Knihu mého Otce, Bibli svatou, a těmi, kteří chtějí změnit Pravdu, se prohlubuje.
Jedna polovina se neodchýlí od Pravdy.
Druhá polovina Pravdu překroutí.

 

***

Bůh Otec: NABÍZÍM VÁM NEJDOKONALEJŠÍ BUDOUCNOST
čtvrtek, 22. listopadu 2012, 19:00 hod

(…) Satan a jeho horliví následovníci použijí každou taktiku, každý úskok, aby vám zabránili slyšet Pravdu. Skutečně vám slibuji: Budete rychle vzati do mé náruče a pod ochranu velkého milosrdenství mého Syna. Bitva o duše začala, i když to nemusí být zřejmé pro mnoho z vás.

 

***

BUDU SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ A JENOM TI, KTEŘÍ JSOU TOHO HODNI, BUDOU MOCI VEJÍT DO MÉHO KRÁLOVSTVÍ
pondělí, 10. prosince 2012, 22:22 hod 

(…) Zlý připraví válku na zemi, aby bojoval s mým Otcem o duše.

Je to válka, kterou nemůže vyhrát, a přesto mnozí z těch, kteří své životy postavili na falešných slibech, věří, že jejich pozemský život je vše, na čem záleží. Klam, jenž ovládnul mnoho lidí, bude jejich pádem.
Ó, jak Já toužím, aby tyto duše otevřely oči k Pravdě včas, dříve, než bude pro ně příliš pozdě.

Má bolest a útrapy, které nyní, kdy si představuji tyto nebohé, oklamané duše, které budou pro Mne ztraceny, ještě nikdy nebyly tak silné. Proto smírčí duše, vybrané duše a ty, které jsou blízko mému Nejsvětějšímu Srdci, teď cítí takovou bolest. Trpím skrze ně, protože čas se blíží.

Všechny plány mého Otce zahalit jeho děti a pokrýt je jeho Pečetí ochrany, jsou připraveny.
Každá duše je jím vyhledána. Duch Svatý pokrývá tak mnoho duší v této chvíli dějin, aby je přivábil do mé svaté náruče.

Prosím, neodmítejte má zaslíbení. Přijměte, že vy, tato generace, budete svědky mého Druhého příchodu.

 

***

PRÁVĚ TAK JAKO SLEPÝ NEMŮŽE VIDĚT, BUDOU V MÉ CÍRKVI V ŘÍMĚ TAKOVÍ, KTEŘÍ VIDĚT MOHOU, ALE KTEŘÍ ODMÍTNOU UZNAT PRAVDU
středa, 20. března 2013, 19:15 hod

(…) Je třeba velké odvahy přijmout Slovo Božích proroků. Není nikdy lehké poslouchat řeč proroků, jejichž slova řežou do srdce duší jako dvousečný meč. Jejich varování je bolestivé slyšet, ale je sladké kvůli ovoci, které přinesou, neboť když je Slovo Boží dáno jako dar, nabízí spásu. Chopte se mého Slova, protože je vaším záchranným lanem. Vy, moji milovaní následovníci, jste ochraňováni Pečetí živého Boha a tak nikdy nesmíte mít strach.

Vaši nepřátelé vám budou spílat, urážet vás, a mohou vás pronásledovat, ale budu to Já, Ježíš Kristus, kdo bude kráčet s vámi. Vy, mých málo vybraných, kteří odpovídáte na mé volání svým utrpením, vykoupíte v mých očích velkou část lidstva.

 

 

***

JENOM TI S PEČETÍ ŽIVÉHO BOHA UNIKNOU TÉTO FORMĚ GENOCIDY DUŠÍ
čtvrtek, 4. dubna 2013, 19:45 hod

(…) Vy, kteří Mě vaším krutým odmítáním proklínáte, Mě budete úpěnlivě prosit o milosrdenství, až tyto události nastanou. Až budete přinuceni trpět a přijmout znamení šelmy, nebo zemřít, budete ke Mně křičet. Pak se budete shánět, abyste našli Pečeť živého Boha, kterou dávám světu skrze mého Otce v těchto poselstvích – ale tehdy bude příliš pozdě. Jenom ti, kteří přijmou Pečeť, mají ji ve svých domovech, nebo ji nosí u sebe, budou ochráněni. Jenom ti s Pečetí živého Boha uniknou této formě vyhlazování duší.

Nepochybujte ani na minutu o mých poselstvích, které vám nyní dávám. Přijměte můj Boží zásah, neboť Já vás chci jenom zachránit. Bitva o duše dosáhla tak velkého rozsahu, že kdybych nezasáhnul skrze proroky, mnozí z vás by byli na straně šelmy a všech jejích následovníků, kteří vystupují před vámi jako vlci v rouchu beránčím.

 

 

***

POČET ZÁZRAKŮ, KTERÉ JSEM SLÍBIL SVĚTU MÝMI MODLITBAMI MODLITEBNÍ KAMPANĚ, BUDE NARŮSTAT
sobota, 11. května 2013, 20:20 hod 

(…) Počet zázraků, které jsem slíbil světu mými modlitbami modlitební kampaně, bude narůstat a mnozí budou svědky uzdravení a obrácení. Skrze tyto zázraky se nechám poznat dokonce i těm nejzatvrzelejším skeptikům. Skrze modlitby modlitební kampaně bude ukázáno služebníkům křesťanských církví mé milosrdenství a mnohým z nich bude brzy dán důkaz o pravosti těchto poselství.

Má vůle bude vykonána a nikdo ji nezastaví. Mnozí se postaví proti mé vůli, budou vykřikovat urážky proti mému Slovu a plivat na tebe, má dcero, ale jejich nenávist vymizí a brzy otevřou svá srdce, neboť už nebudou pochybovat, že je to jejich Pán, který je volá. Já jsem nádoba, ve které budou očištěni. Budu to Já, kdo jim dá jedinou možnou ochranu před antikristem. Musí vyhledat moji ochranu a Pečeť živého Boha musí být dána co nejvíce duším.

Naslouchejte mým instrukcím a všechno bude dobré. Ignorujte má varování a pokoušejte se sami bojovat s nespravedlností, která bude široce rozšířená, až svět bude ovládat ruka šelmy, a nebudete dost silní. Přijměte mé dary a zůstanete pevní, bezpeční ve vědomí, že ochraňuji vás, vaši rodinu a přátele.

 

 

***

AŽ NADEJDE ČAS ŠELMY K ODHALENÍ ANTIKRISTA, UKÁŽOU SE VELKÁ ZNAMENÍ
úterý, 21. května 2013, 16:30 hod 

(…) až nadejde čas šelmy k odhalení antikrista, ukážou se velká znamení. Dunění hromu, jaké nebylo nikdy předtím slyšet, pocítí lidé v mnoha částech světa, ale zejména tam, kde se antikrist narodil.
V té době zajistí můj Duch Svatý, vylitý na mé stoupence ve všech mých křesťanských církvích, že budou připraveni. Oni, spolu s mými stoupenci z této mise, vytvoří zbytkovou církev. Jejich moc bude velká a nic nebude moci uškodit těm s Pečetí živého Boha. Jejich moc bude vycházet z modliteb, daných jim mou Matkou a modlitební kampaní.

Antikrist začne svou vládu s mírností. Nikdo nebude tušit jeho úmysly, protože na zem sestoupí jistý druh míru. Tento čas bude pro vás velmi důležitý, má armádo zbytku, abyste se shromáždili v modlitebních skupinách. Slavnostně slibuji, že tyto modlitby zmírní mnoho ze strašných skutků, kterými on, antikrist, postihne národy, ve všech koutech země.

 

 

***

Matka Spásy: TATO VÁLKA ZA UDRŽENÍ BOŽÍHO SLOVA BUDE ZNAMENAT, ŽE KNĚŽÍ, KTEŘÍ ZŮSTANOU BOHU VĚRNÍ, BUDOU MUSET HLEDAT ÚTOČIŠTĚ
pondělí, 5. srpna 2013, 13:05 hod

(…) Katolická církev bude církví, v níž začne velké rozdělení. Bude to v této církvi, kde kněží mého Syna budou nejvíce trpět během velkého odpadlictví, přicházejícího zevnitř, které budou muset už velmi brzy snášet.
Vy, věrní kněží mého Syna, kteří budete rozpolcení svou nerozhodností, musíte si být vědomi potřeby zůstat v jednotě s milosrdným Kristem. Nesmíte se nikdy cítit v pokušení opustit jeho církev přijetím nepravd od těch mezi vámi, kteří upadli do závažného omylu. Musíte uctívat mého Syna za každou cenu a vést jeho lid na cestě ke svatosti, bez ohledu na to, jak těžké to pro vás bude.

(…) Tato válka za udržení Božího Slova bude znamenat, že kněží, kteří zůstanou Bohu věrní, budou muset hledat útočiště. Proto se musíte začít připravovat a najít taková místa, kde budete moci nabídnout mši svatou a poskytovat svátosti Božím dětem.

Já, Matka Spásy, ochráním takové útulky a tím, že na vnitřní zdi umístíte Pečeť živého Boha, danou světu mým Otcem, zůstanete neviditelní nepřátelům Boha.
Nebojte se těchto věcí, neboť když se dobře připravíte, povedete Boží děti ke spáse. Pokud byste nedbali tohoto varování, budete zajati v mysli, tělu a duši nepřáteli mého Syna a spása nebude vaše.

 

 

***

 

Matka Spásy: ANTIKRIST, IHNED PO SVÉM VYSTOUPENÍ, PROHLÁSÍ, ŽE JE ZBOŽNÝ KŘESŤAN
pátek, 23. srpna 2013, 14:09 hod

(…) Lidem bude v jejich zemích vnucováno přijímat hřích a cokoliv namítnout proti takovým zákonům bude pro křesťany trestný čin. Budou označeni za nemilosrdné, pravicové a netečné k lidským právům druhých. Všechny žádoucí vlastnosti duší, dané mým Otcem, budou zneužity především ve snaze ospravedlnit takovou špatnost svým národům.

Až nemoc těla sevře společnost, mnohé zabije. Po čase velkého smutku a množství úmrtí se ale zbytek společnosti k této nemoci stane imunní. Hřích způsobí nemoc těla v mnoha národech, až soudy Pečetě budou vyhlášeny Spasitelem lidstva a vylity na zem anděly Pána. Mnozí budou zabiti v odčinění za zlo člověka. Tato očista bude pokračovat, dokud zde zbudou jen ti, kteří jsou imunní k smrti pro svou lásku k Bohu.

(…) Uctívání Satana a černé mše se budou konat v mnoha katolických kostelech. Na potrat bude pohlíženo jako na řešení problémů všeho druhu a budou dovoleny až do dne porodu.
Brzy se stane trestným činem projevit jakýmkoliv způsobem věrnost Ježíši Kristu. Budete-li viděni s pravým křížem, shledáte, že jste se dopustili přestupku, protože jste porušili zákon. Právo ve vašich zemích se stane dvojím právem – kde politika a náboženství budou v novém světovém řádu propojeny.

Následkem tohoto pronásledování budou mnozí nevědomky uctívat šelmu a zamoří se nákazou. Zamoření bude takové, že zradí bratra, sestru, matku a otce úřadům, zůstanou-li věrní křesťanství. Vaší jedinou nadějí, děti, je modlitba, aby vám byla podporou v této době.

Vybízím vás naléhavě, abyste si uchovali všechny svaté předměty, růžence, posvěcené svíce, svěcenou vodu, výtisk Bible a svatý denní misál spolu s knihou modliteb modlitební kampaně. Musíte mít ve svých domovech Pečeť živého Boha a nosit ji u sebe, pokud je to možné. Můj Medailon spásy obrátí ty, kteří jej budou nosit, a bude jim projeveno milosrdenství mým Synem. Žádám tě, dítě, abys nyní nechala vyrobit medailon spásy a udělat škapulíř Pečetě živého Boha.

 

***

 

Bůh Otec: DĚTI, UŽ JSME JEN KRÁTKÝ ČAS OD VELKÉHO DNE
pátek, 23. srpna 2013, 15:00 hod

(…) Zůstáváte-li věrní mým Přikázáním a žijete-li vaše životy v jednotě s mým Synem, budete v půli cesty. Zůstanete-li stálí ke svátostem a odmítnete-li se podílet na pohanských rituálech, které uctívají šelmu, pak najdete u Mne velkou blahovůli.

Jděte a pamatujte, že Já jsem jediný všemohoucí a má je všechna moc. Brzy zničím zlé a odhalím vám můj Nový ráj. Buďte trpěliví. Důvěřujte Mi. Následujte mého Syna a přijměte dary, které On a jeho milovaná Matka, Neposkvrněná Panna Maria, vám přináší v podobě modliteb modlitební kampaně a medailonu spásy.

Nakonec přijměte mou Pečeť jako jeden z největších darů, které jsem dal lidem od doby, kdy jsem jim dal život. Znovu dávám život svými mimořádnými milostmi, máte-li blízko sebe Pečeť živého Boha. Všem, kteří mají Pečeť, je zaručeno místo v Novém ráji.

Miluji vás, děti, ale jsem váš Otec a musím dovolit tyto zkoušky, protože Mi pomohou vyplít ty, kteří vždy zůstanou na straně šelmy. Čas, který trávím v pokusech zvítězit nad jejich srdci, činí tak strašnou a nenávistnou tuto bitvu s miliony padlých andělů a démonů, byť je to i jen o jedinou duši.

 

***

 

VŠUDE ZAVLÁDNE VELKÁ RADOST. POTRVÁ 100 DNÍ.
pátek, 30. srpna 2013, 20:24 hod

(…) Volám k židům, muslimům a křesťanům, stejně jako ke každému jinému vyznání, aby Mě nyní poslouchali. Nikdo z vás nebude nedotčen zkažeností antikrista. Pokud se ale připravíte už teď přijetím Pečeti živého Boha a jejím uchováním ve svých domovech, budete imunní vůči utrpení, která způsobí světu.

 

***

 

OBJEVÍ SE ČTYŘI MOCNÉ ŘÍŠE, KTERÉ BUDOU HLAVNÍM ZDROJEM VÁLEK
sobota, 21. září 2013, 12:22 hod

(…) Politické rozepře vyvstanou ve čtyřech částech země. Objeví se čtyři mocné říše, které budou hlavním zdrojem válek. Jak jejich moc bude vzrůstat, ovládnou mnohé části světa, ale ne všechny, protože můj Otec to nedovolí.

Všechny tyto národy budou mezi sebou bojovat, i když budou prohlašovat, že spolupracují. Jak bude narůstat nedůvěra, bude se každý snažit překonat ostatní, a pak propuknou boje. Zničí velké části svých ubohých národů. Lidu, nad nímž budou vládnout, zbude jen málo moci, a demokracie bude viset na vlásku. Nevinným a trpícím lidem bude dána Boží ochrana, budou-li mít Pečeť živého Boha.

Nikdy nepodceňujte tento svobodný Boží dar. Pečeť živého Boha vás ochrání před smrtí těla a duše během válek. Prosím, dejte ji co nejvíce lidem, v každém národu.

 

***

 

VŠICHNI SE UPOKOJTE A VĚZTE, ŽE BŮH JE VŽDY VŠEMOCNÝ, A TAK KAŽDÝ ZÁKON, JAKKOLI ŠPATNÝ, MŮŽE JÍM BÝT POŠLAPÁN
pátek, 11. řína 2013, 22:30 hod

(…) Dnes žádám všechny, kdo přijímají, že to Já hovořím k celému světu skrze Knihu Pravdy, aby se připravili. Nepřipusťte si nikdy obavy, trápení nebo paniku z mých poselství. Nikdy nevěřte, že bych vás žádal, abyste utekli ze svých domovů do úkrytů, protože takový příkaz nepřijde ode Mne. Útulky, o kterých mluvím, jsou ta místa, kam budete potřebovat přicházet na mši a ke svátostem.

Mí věrní služebníci se nyní po celém světě připravují, protože přichází den, kdy každodenní oběť mše více nebude.

Musíte mít požehnanou Pečeť živého Boha stále ve svých domovech a v libovolném formátu ji také nosit u sebe. Ta vás bude chránit před nejrůznějším pronásledováním a získáte sílu potřebnou zůstat věrnými Bohu a všemu, co je jasně dáno v nejsvětější Bibli.

 

***

 

ANTIKRIST VYTVOŘÍ GRANTY NA PŘILÁKÁNÍ SPOLEČNOSTÍ, ORGANIZACÍ, ALE I CHARIT K PRÁCI PRO JEHO NOVÉ JEDNOTNÉ SVĚTOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM
sobota, 19. řína 2013, 20:00 hod

(…) Antikristovy rozhovory budou v televizi běžné a lidé budou viset na jeho každém slovu, které vyjde z jeho úst. Ovlivní politiky v každém národu a s těmi, se kterými bude viděn, bude zacházeno jako se členy královských rodin. Tím to neskončí. Jeho citáty budou kázány z kazatelen všech církví. Bude mu vzdávána velká úcta a významné postavení ve všech církvích, dokud nakonec nedosedne na nový trůn v novém Babylonském chrámu. Jeho vliv se rozšíří na všechny banky, obchodní zákony a světovou ekonomiku. Antikrist vytvoří granty na přilákání společností, organizací, ale i charit k práci pro jeho nové jednotné světové obchodní centrum. Ti, kteří budou chtít být součástí antikristovy říše, vytvoří velké bohatství.

Každý, kdo mu odpřísahá oddanost, ať už v náboženských obřadech, podnikatelských nebo obchodních ujednáních, bude muset přijmout značku. Ti, co přijmou značku, kterou bude bankovní karta a speciální čip, implantovaný do ruky, mu odevzdají své duše. Všichni, kdo budou nosit Pečeť živého Boha, uniknou spárům antikrista a stanou se imunní vůči hrůzám. Neignorujte toto varování. Nebojte se ho, protože budete-li se řídit mými pokyny, budete ochráněni.

 

***

 

K ČEMU JE MI, KDYŽ JE KE MNĚ DOVLEČEN ČLOVĚK, CO SE VZPÍRÁ? TO JE K NIČEMU.
neděle, 23. března 2014, 11:30 hod

(…) Tolik z vás zapomnělo milovat druhé tak, jako jsem Já miloval vás. Není snadné milovat neznámého, ale Já vám říkám – buďte laskaví k druhým a prokazujte jim úctu, i když vás odmítají. Především jim musíte dávat najevo lásku k bližnímu. Musíte mít zájem o potřeby druhých, jako bych vás přímo poslal se o ně postarat.

Když jsem vám dal mé Slovo, bylo mou touhou, aby všechny duše byly zachráněny. Aby byly zachráněny, nesmíte být sobečtí a starat se jen o své vlastní duše. Vy, moji milovaní následovníci, máte povinnost sdílet dary, které vám nyní přináším skrze tato poselství, s druhými. Jednejte s nimi s trpělivostí. Dáváte-li jim mé dary, mé modlitby, ochranu Pečetě živého Boha, pak se musíte stáhnout a poskytnout jim čas, aby se ke Mně obrátili.

 

***

 

KNIHA PRAVDY BUDE PRAVÝM OPAKEM NOVÉ LŽIVÉ KNIHY
pondělí, 5. května 2014, 16:10 hod

(…) Každému z nich se bude vysmívat Zlý, který využívá slabé a pyšné duše k zahájení útoků na ty, kteří jsou Mi blízko. Bude učiněn každý pokus, viditelný i neviditelný, očernit toto mé velké dílo.
Pokud jde o zesilování pronásledování, vězte, že Satanova moc byla omezena a všechno, co bude dělat, je nadále vrhat kameny, šířit lži a snažit se ode Mne vzdálit duše. Podaří se mu odtáhnout duše od této mise různými prostředky. Použije vizionáře k útoku na tuto misi a to způsobí velký zmatek.

(…) Když člověk upadá a Slovo Boží již není přijímáno v celé jeho šíři, pak nebesa vždy zasahují. Věřte Mi, když vám nyní říkám – toto je má mise, a říkají-li vám něco jiného, pak si můžete být jisti, že jste sváděni na scestí. Mým slibem je zůstat věrný Božím dětem až do konce, a dokud duše zcela neodmítne Boží ruku.

Budu rázně postupovat a poskytnu vám všechny dary, které vám zanechávám na ochranu před mými nepřáteli, přicházejícími k vám jako vlci v rouše beránčím. Mé dary budou opakem toho, co dají světu nepřátelé Boha. Kniha Pravdy bude pravým opakem nové lživé knihy – plné člověkem vytvořeného, chybného učení, které bude ospravedlňovat hřích – která bude brzy ovlivňovat svět. Pečeť živého Boha vás ochrání před značkou šelmy a Medailon Spásy před kacířstvím, řinoucím se z úst mých nepřátel, kteří se zmocní mé církve na zemi.

 

***

 

VÍRA DUCHOVNÍCH BUDE POŠLAPÁNA NEJVĚTŠÍM NEPŘÍTELEM BOHA, JAKÝ KDY KRÁČEL PO ZEMI – ANTIKRISTEM
sobota, 7. čerbna 2014, 20:00 hod

(…) Kněží v mé církvi budou brzy čelit výzvám, které ve výsledku povedou k tomu, že mnozí zjistí, že je velmi těžké prosazovat mé Slovo. Všechno, co není ode Mne, budou dostávat od zrádců mezi nimi.
Jak jen toužím je utěšit, a proto udělám vše, co je v mé moci, abych naplnil jejich duše ohněm Ducha Svatého. Učiním to, aby zůstali bdělí, klidní a bez pochyb, až budou vyzváni zapojit se do učení, které nebude ode Mne. Jako strážci mého Slova musí být připraveni zůstat Mi věrni. Ale budou přesvědčováni, aby se věnovali novému výkladu mého Slova, což povede k vážnému omylu. Pokud uvedou nevinné duše a ty, kdo jsou Mi oddáni v omyl a do páchání kacířství, budou vinni přijetím učení pekla. Proto poznají, jaké to je pocítit hněv mého Otce.

(…) Ti věrní si budou vzájemně poskytovat útěchu a mou milostí obdrží dary od Boha, které potřebují k ochraně před pronásledováním, včetně Pečetě živého Boha, která jim umožní překonat protivenství, jemuž budou čelit, až bude s křesťanstvím krutě zacházeno. Ti, kdo jsou pro Mne a ve Mně, pocítí v srdci velkou odvahu, neboť budou schopni rozlišit ducha Pravdy od ducha zla.

 

***

 

VVYZBROJÍM SVÉ ANDĚLY A VYVOLENÉ JEDINCE K BOJI S&nbspTĚMI, KTEŘÍ MĚ ODSUZUJÍ
sobota, 23. srpna 2014, 20:00 hod

(…) Má vroucně milovaná dcero,

dvě zřejmá znamení se objeví, až množství vybraných duší povstane, aby Mi pomohly získat zpět mé království na zemi. První znamení se týká nadutosti duší v mé církvi, kde lidské uvažování, inteligence a ctižádost zničí pravou víru mých posvěcených služebníků. Pýcha a arogance spojená s vrozenou touhou prožít hlubší víru, která bude vždy mimo jejich dosah, vyústí ve falešnou církev temnoty. To vytvoří povýšeneckou hierarchii, která bude přinášet nepravdy a neplodnou víru.

Druhé znamení se vztahuje na ubohá těla, kdy lidské tělo – posvátný Boží dar – bude redukováno spíše jen na nosič světského krášlení, kde už mu nebude prokazována žádná úcta. Nedostatek morálky vyústí v nedostatek úcty k lidskému tělu, včetně jeho zneužití, kdy je používáno jako prostředek k účasti na závažných činech smyslných hříchů. Nedostatek úcty k lidskému životu bude také znamenat, že vražda se stane tak běžnou, že nakonec mnozí budou zcela imunní k hrůze fyzické smrti z rukou zlých lidí.

Očista člověka pokračuje, neboť bez utrpení ochotných duší, by mnoho lidí bylo ztraceno. Teprve tehdy, až všechno se bude zdát nesnesitelné, bude těm s Pečetí živého Boha dána úleva od jejich utrpení, které zničí lidstvo, včetně hříchu, válek, hladu a nemoci. Nesmíte nikdy přehlížet války – jakkoliv malé – neboť se budou šířit.

 

***

 

Bůh Otec: MÁ LÁSKA PŘEMŮŽE ZLO A NENÁVIST
pondělí, 29. září 2014, 20:50 hod

(…) Avšak musím oddělit ty, kdo se snaží zaslepit mé děti k pravdě o jejich spáse od těch, kdo jsou moji. Kdybych nezasáhl, mnozí by byli pro Mne ztraceni, a nejsem ochoten obětovat jejich duše těm, kdo navzdory veškerému úsilí z mé strany, Mě odmítnou v Poslední den.

Prosím, abyste všechnu svou důvěru vložili ve Mne a měli mou Pečeť ochrany, v každé podobě, blízko sebe. Boj již začal a Já spravedlivě potrestám ty, kdo se pokoušejí zničit mé děti.

 

***

 

DÍKY TÉTO MISI ZACHRÁNÍM 5 MILIARD DUŠÍ
neděle, 9. listopadu 2014, 15:20 hod

(…) Má poslední mise – dát člověku ovoce jeho spásy, přinesla mnoho darů. Teď si přeji, aby se ode dneška každý den modlil každý z vás modlitbu (33) modlitební kampaně a měl u sebe kopii Pečeti živého Boha. Mnozí, kteří o této misi nemusí vědět, mohou také být pod ochranou Pečetě, budete-li se za ně tuto modlitbu modlit.

Všechny Boží děti, které mají Pečeť živého Boha, budou imunní vůči nesnázím, které přijdou, jak se bude Velké soužení rozvíjet. Prosím vás, abyste to udělali dnes, neboť vám slibuji velkou ochranu před pronásledovateli křesťanské víry a před zvraty, kterých budete svědky ve všech koutech země. Prosím vás, nenechejte si trápit srdce žádným strachem. Přestože ze svého milosrdenství toužím zachránit celý svět, prohlašuji nyní, že díky této misi zachráním pět miliard duší. Oznamuji, že je to jedna z největších milostí, kterou jsem odkázal Božím dětem během celé historie světa.

Vězte také, že zkrátím utrpení, které lidstvu způsobí šelma, takové je moje milosrdenství. Ale nejprve uvidíte Boží trest, protože byl předpověděn, a je nevyhnutelnou součástí konečné očisty člověka.

***

 

Matka Spásy: MÁM POSELSTVÍ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ DUCHOVENSTVO
pátek, 21.listopadu 2014, 16:15 hod

(…) Musíte stále živit duše těch, kteří jsou odkázáni na vás, abyste je živili nejsvětější eucharistií. Zůstanete-li věrni mému Synu a budete-li dál sloužit jeho dětem, jak je vaší povinností, budete Mu sloužit s velkou důstojností. Prosím vás, abyste se každý den modlili můj nejsvětější růženec, aby vám dal sílu, kterou budete potřebovat, a ochranu před Satanem, protože tyto přicházející časy, které jsou už téměř u vás, budou nesnesitelné. Mít modlitbu pečeti živého Boha stále při sobě vám dá mimořádnou ochranu před Zlým.

Bude mezi vámi mnoho kněží, kteří nenajdou odvahu dodržovat Boží Slovo, ale nesmíte mít nikdy strach projevit věrnost mému Synu. Zradíte-li mého Syna, odvedete s sebou nevinné duše, které budou nevědomky uvedeny do omylu a hrozné temnoty.

***

 

MÁ MISE NA ZÁCHRANU LIDSTVA JE JIŽ TÉMĚŘ DOKONČENA
pátek, 13. února 2015, 18:00 hod

(…) Má vroucně milovaná dcero,
z moci Nejsvětější Trojice prohlašuji, že jsem vám předal Pravdu. Naplnil jsem vám srdce a duše dary, slíbené lidstvu v Knize Pravdy.

Ujměte se teď mého daru Pravdy i všech ostatních darů, daných vám touto misí a přijměte je s vděčností. Žijte Slovo Boží. Přijměte tato poselství a žijte podle nich.

Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste dary Pečeti živého Boha, Medailon Spásy a modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí proti mému protivníku. Od nynějška budu s vámi mluvit jen v pravidelný čas a skrze Zbytek. Jste připraveni pozvednout svoji zbroj k boji za zachování mého Slova živým v místě zpustošení.

Můj plán je zajistit, abyste vy všichni šířili mé Slovo a rozjímali o tom, co jsem vám dal. Nikdy neopustím svou poslední misi, neboť to není možné. Buďte trpěliví a zcela Mi důvěřujte. Tato poselství vám přinesou velkou úlevu a útěchu ve dnech velkých duchovních zkoušek. Buďte vděční za mé milosrdenství.

Duch Svatý vás povede a ochrání a Já vám dám potřebnou útěchu, abyste snesli obtíže, kterým budete čelit v přicházejících časech.

Děkuji vám, moji maličcí, že jste přijali můj zásah. Nyní je už na vás, abyste šířili Pravdu. Miluji vás, chovám vás ve svém srdci a toužím po Velkém dnu Pána, kdy sjednotím svět a povedu vás do svého nového království na zemi.
Žehnám vám a dávám vám odvahu, moudrost, vědění a milosti pokračovat v mém díle na zemi.