Vyzbrojím své anděly a vyvolené jedince k boji s těmi, kteří Mě odsuzují

Sobota, 23. srpna 2014 v 20:00

Má vroucně milovaná dcero, dvě zřejmá znamení se objeví, až množství vybraných duší povstane, aby Mi pomohly získat zpět mé království na zemi. První znamení se týká nadutosti duší v mé církvi, kde lidské uvažování, inteligence a ctižádost zničí pravou víru mých posvěcených služebníků. Pýcha a arogance spojená s vrozenou touhou prožít hlubší víru, která bude vždy mimo jejich dosah, vyústí ve falešnou církev temnoty. To vytvoří povýšeneckou hierarchii, která bude přinášet nepravdy a neplodnou víru.

Druhé znamení se vztahuje na ubohá těla, kdy lidské tělo – posvátný Boží dar – bude redukováno spíše jen na nosič světského krášlení, kde už mu nebude prokazována žádná úcta. Nedostatek morálky vyústí v nedostatek úcty k lidskému tělu, včetně jeho zneužití, kdy je používáno jako prostředek k účasti na závažných činech smyslných hříchů. Nedostatek úcty k lidskému životu bude také znamenat, že vražda se stane tak běžnou, že nakonec mnozí budou zcela imunní k hrůze fyzické smrti z rukou zlých lidí.

Očista člověka pokračuje, neboť bez utrpení ochotných duší by mnoho lidí bylo ztraceno. Teprve tehdy, až se všechno bude zdát nesnesitelné, bude těm s Pečetí živého Boha dána úleva od jejich utrpení, které zničí lidstvo, včetně hříchu, válek, hladu a nemoci. Nesmíte nikdy přehlížet války – jakkoliv malé – neboť se budou šířit. Nikdy neignorujte nedostatek pravé víry v mé církvi, neboť ten se také rozšíří. Nikdy neignorujte nenávist mezi národy, které zneužívají náboženství, jako prostředek k uvalení hrůzy na své nepřátele, neboť ta se také bude šířit, aby pohltila ty, kteří Mě milují. Nikdy neignorujte nenávist k Božím vizionářům, nebo vyvoleným prorokům, neboť jsou-li tyto duše nenáviděny, pak jsem nenáviděn Já. Nesmíte dovolit zlým jazykům vás pokoušet, abyste se k nim přidali v jejich odporných pokusech umlčet můj hlas. Uděláte-li to, pak se také stanete stejně zamoření, jako oni.

A v čase, kdy všechny tyto nepokoje nastanou, Já vyzbrojím svou armádu andělů a vyvolených jedinců k boji s těmi, kteří Mě odsuzují. Právě tehdy, kdy svět ztratí poslední špetku důstojnosti, známé člověku, šelma otevře propast, a pak všichni nepřátelé Boha proniknou do mé církve. Ale bude záležet na vůli člověka, zda je, nebo není připraven snést takové křivdy.

Ti, kteří se vzepřou a budou bránit vůli Boží, budou naplněni velkými milostmi, a svou vírou odčiní hříchy příliš tvrdohlavých, nebo příliš bázlivých, než aby vzdorovali všemu, co protiřečí Slovu Božímu. Až bude přibývat ďábelských ukrutností, a až si člověk uvědomí, že není schopen boje nebo zvládnout takovou zkaženost, musí se obrátit ke Mně se slovy:

Ježíši, zbav nás, bezmocné hříšníky, našich nepřátel.

Jenom pak mohu zasáhnout, abych zmírnil dopad násilí, vražd, nenávisti a válek způsobených hříchem člověka. Obracejte se ke Mně každý den a dovolávejte se mého milosrdenství. Nikdy neopustím ty, kteří ke Mně vztahují ruku.

Váš Ježíš