Výzva k věřícím k obrácení ztracených duší

Pátek, 26. listopadu 2010 v 15:00

Moje milovaná dcero, Nejsvětější Trojice se s tebou sjednocuje, aby se Boží Pravda dostávala ke každé duši na světě jako věc velké naléhavosti.

Ty, má dcero, teď v jednotě se Mnou cítíš kvůli lidem ve svém srdci bolest a utrpení. Jejich ztracená víra ti přináší hluboký smutek a pocit strachu o jejich budoucnost.

Teď, v tomto čase, se moji milovaní a oddaní následovníci na celém světě spojují poutem mocné Boží lásky, aby bojovali za záchranu duší před zatracením.

Tyto moje děti světla pocházejí ze všech národů. Navzájem se okamžitě poznají bez ohledu na rasu, barvu pleti, anebo vyznání víry. Vedu je, aby tato armáda lásky pomohla posilnit víru lidstva v tomto bodě historie.

Nikdy před tím jsem neudělal mou přítomnost v srdcích věřících tak zjevnou. Pociťují utrpení, které i Já snáším, když jsem svědkem srdcervoucí zloby, která vyzařuje z lidí, dokonce i mezi těmi, kteří se považují za laskavé a ohleduplné. Sebeláska ničí moje děti.

Sobectví a nedostatek ohleduplnosti vůči těm, kteří jsou kolem vás a vůči zranitelným, zanechávají skvrnu hanby, kterou je možné jen těžko odstranit. Krutost, s jakou člověk zachází se svým bližním, všechno s jedinou pohnutkou v mysli — sebeuspokojením, dosáhla vrcholu všech dob. Posedlost uspokojovat jen svoje vlastní potřeby je v očích mého Věčného Otce hříchem.

Tolikeré falešné výmluvy pronesené ve jménu vlastní významnosti jsou naprosto nepřijatelné a proti mému učení. Milujte jeden druhého. Chovejte se k jiným tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Myslete na potřeby jiných, jako na potřeby vlastní. Postavte se za lidská práva svých bratrů a sester, když musí čelit nespravedlnosti ostatních. Nikdy v životě neospravedlňujte potrestání člověka, abyste získali materiální výhody. Projevujte lásku a soucit i svým nepřátelům. To je vzhledem k materiálním nejistotám, které mé děti pociťují, nelehká úloha. Symptomy sobecké posedlosti po bohatství, kráse a takzvaném úspěchu, o nichž se mnozí lidé domnívají, že jsou přirozenými vlastnostmi člověka, způsobují hrozný zmatek.

Vymýváním mozků je lidem již dlouhou dobu implantována do duše myšlenka, aby ve jménu sebeúcty postavili na přední místo své vlastní potřeby, přičemž je tato filozofie ještě posilována moderními komunikačními prostředky. Když potom mé děti takřka dennodenně slyší taková poselství v televizi, médiích, v kině, hudbou, nebo na internetu, tak je přijímají jako důležitá.

Přes falešné sliby těchto přesvědčení, která jsou přitažlivá v tom, že nabízejí sebeuspokojení, které je těžké odmítnout, mé děti přijímají lež. Lež, kterou do nich vložil podvodník – Satan.

Nepokoj, jejž pociťují krátce potom, co někoho využili, je pro ně těžko pochopitelný. Moje děti, které vyhrály vytouženou cenu, nejsou šťastné. A tak stále víc a víc vyhledávají totéž, neboť tak nenasytný je jejich hlad. To však k ničemu nevede. Nejsou schopné se plně uspokojit. Jsou bez skutečné radosti, bez přirozené spokojenosti a nechápou prázdnotu, kterou ve svém nitru pociťují.

Když stavíte sebe na první místo před druhé, tak je to sobecké. Když nespravedlivě zvýhodňujete sebe na úkor slabších a zranitelnějších, tak je to hříšné. Když poškodíte něčí schopnost důstojně žít a potom jej zbavíte práva patřičně uživit rodinu, potom Mě to hluboce uráží. Já trpím s těmito dušemi. Když činíte zlo svému bližnímu, potom je činíte Mně. Když raníte nenávistnými slovy svého bližního, potom máte vinu na bolesti, již jste Mi způsobili v mém srdci.

Když k potrestání jiných používáte násilí, tehdy prožívám moje utrpení na kříži. Prožívám je znovu. Cítím jejich utrpení, když jim způsobujete tělesnou bolest. Když jste vrahy, tak jste vinni na mém posledním ponížení, když Mě přibíjeli na kříž.

Děti, poslechněte Mě teď. Hřích vás zavede do pekla. Je to děsivé pro ty věřící, kteří Mě považují za milosrdného soudce. Můj slib neomezeného milosrdenství, který chci dát každému jednomu z vás, kdo koná pokání, ještě zaručuji. Ale jak mohu zachránit ty, kteří nechtějí vidět omyl ve svých zmatených životech?

Hlásat pravdu mého učení je důležité. Kvůli přitažlivosti tak mnoha rozptýlení, která jsou všude, mnoho mých dětí shledává nanejvýš těžké rozpoznat Boží Slovo. Mnozí nebudou mít poznání o Božím učení prostřednictvím proroků, nebo Písma svatého. Mnozí prostě nebudou chtít vědět. Jiní zase odmítnou naslouchat i přesto, že se Slovo šíří prostřednictvím mých dnešních proroků a vizionářů s jasnými znameními, která mohou všichni vidět. To je důvod, proč se věřící musí za jiné modlit. Nyní jsou zapotřebí speciální modlitby. Mnoho obrácení se uskuteční modlitbou růžence Božího milosrdenství, mocné modlitby, kterou jsem odevzdal mé milované sestře Faustině.

Když se tak stane, prosím, aby se všechny moje děti spojily v modlitebních skupinách a modlily se za tyto moje marnotratné děti, vaše bratry a sestry, a vedli je.

Ve jménu mém a jménu Nejsvětější Trojice vybízím mé milované děti, aby spojily své síly s mým srdcem a pomohly Mi zachránit jejich duše. Tak velice je všechny miluji, že pro ně pláču žalostné a trpké slzy strachu. Nechci o ně přijít.

Pomozte Mi, moji následovníci světla, znovu sjednotit tyto ztracené duše s mou rodinou, aby i ony zakusily pravý ráj, o který se tak beznadějně snaží.

Podejte jim svou ruku. Rozmlouvejte s nimi. Naslouchejte jim. Ukažte jim soucit, i když vám jej s opovržením hodí zpět do tváře. Buďte k nim trpěliví. Především jim dejte skrze sebe pocítit mou lásku.

Bude pro ně těžké vás odmítnout, i když se vám vysmějí. Vašimi modlitbami můžete zachránit – a také zachráníte – jejich duše.

Zdravím vás, moji drazí následovníci. Jsem pohnut k slzám vaší láskou a oddaností, kterou projevujete Mně, mé Matce – Královně Nebes a Nejsvětější Trojici.

My a všichni andělé a svatí v nebi se teď těšíme z vaší odpovědi na tuto výzvu. A tak jděte a konejte svou práci ve jménu mého Věčného Otce. Přiveďte moje stádo zpět.

Váš věrný Spasitel

Ježíš Kristus